Ponedjeljak, 22 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonZahtjev za rješavanje pitanja saobraćajne blokade Tuzlanskog kantona

Zahtjev za rješavanje pitanja saobraćajne blokade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK o statusu strateških projekata iz oblasti cestovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. Svjedoci smo da je tuzlanska regija najrazvijenija regija u Bosni i Hercegovini sa aspekta privrede i velikih privrednih sistema, ali i da je budući razvoj privrede Tuzlanskog kantona ograničen prije svega zbog saobraćajne blokade Tuzlanskog kantona. Kako se u Informaciji navodi na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini ukupno je registrovano 149.965 vozila, što je oko 20,26% ili više od jedne petine od ukupnog broja registrovanih vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, a oko l2,l5% u odnosu na ukupan broj registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini. Poznato je da se značajan dio finansijskih sredstava od kojih se finansira izgradnja, rekonstrukcija i sanacija autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta obezbjeđuje od naknada koje se plaćaju prilikom registracije motornih vozila, pa se postavlja pitanje da li se to adekvatno vraća kada je u pitanju ulaganje u izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta na području Tuzlanskog kantona. Istovremeno Tuzlanski kanton je, kada su u pitanju izdvajanja njegovog stanovništva po osnovu akciza za utrošeno gorivo i naknada prilikom registracije vozila, prvi ili drugi u Federaciji BiH, a nema izgrađen niti jedan metar brze ceste ili autoceste, te ima izrazito nerazvijenu mrežu magistralnih cesta.

U tom smislu, da bi se riješio problem saobraćajne blokade potrebno je poduzeti hitne aktivnosti na realizaciji strateških projekata za Tuzlanski kanton u oblasti cestovne infrastrukture, a to su izgradnja autoceste Orašje – Tuzla kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, izgradnja autoceste Tuzla – Zepče kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, izgradnja brze ceste Kalesija-Tuzla-Doboj, te modernizacija magistralne ceste M-18, Tuzla – Sarajevo, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji.

S timu vezi, današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“, Javnog preduzeća „Ceste Federacije Bosne i Hercegovine“ i Agencije za vodno područje rijeke Save da intenziviraju aktivnosti na realizaciji strateških projekata iz oblasti cestovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona i to: projekat izgradnje autoceste Tuzla-Brčko-Orašje, kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, projekat izgradnje brze ceste Zvornik-Tuzla-Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče uz pristupanje hitnoj realizaciji sanacije dijela magistralne ceste M4, Tuzla – Doboj od benzinske pumpe Junuzović Kopex do Mjesne zajednice Berkovica i projekat izgradnje dionice magistralne ceste M-l8 Šićki Brod – Kladanj i rekonstrukcije magistralnih cesta na području Tuzlanskog kantona, te projekat izgradnje brze ceste Tuzla –Sarajevo.

Pored navedenog, Vlada je danas zatražila i otvaranje operativnog ureda JP „Ceste Federacije BiH“ i JP „Autoceste Federacije BiH“ na području Tuzlanskog kantona, a sve u cilju unapređenja aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji mreže magistralnih ceste, brzih cesta i autocesta na području Tuzlanskog kantona.

1.417.037 KM za kapitalne investicije

S ciljem stvaranja preduslova za što brži početak radova na izgradnji objekata u Kampusu Univerziteta u Tuzli, Vlada je danas odobrila 953.130 KM JU Univerzitet u Tuzli, na ime Naknade za pogodnost lokacije (renta) za korisnu površinu jedinstvenog objekta Građevina 1, kao i 153.807 KM, na ime naknade u iznosu od 1% predračunske vrijednosti jedinstvenog objekta Građevina 1. Također, danas je odobreno i 245.100 KM Općinskom sudu u Lukavcu. Od ovog iznosa 45.100 KM je odobreno za nabavku Glavnog projekta i pratećih Elaborata u iznosu, a 200.000 KM za plaćanje naknada po osnovu rente, naknada za sklonište i druge naknade u cilju izdavanja građevinske dozvole. Također, u cilju stvaranja što kvalitetnijih uslova za rad i djelovanje Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, Vlada je danas odobrila 65.000 KM za nabavku službenog vozila za potrebe Ureda.

Odgovorno finansijsko poslovanje rezultiralo da je TK suficitom okončao 2023. godinu

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za navedeni period. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona od 579.448.284,53 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 574.779.613,48 KM, evidentno je da je Budžet u 2023. godini ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit u iznosu od 4.668.671,05 KM. Imajući u vidu i ranije akumulirani suficit iz 2022. godine u iznosu od 74.398.267,14 KM,  on je uvećan za ostvareni suficit tekuće 2023. godine u iznosu od 4.668.671,05 KM i korigovan za otpis obaveze i potraživanja koja su utvrđena popisom sredstava i izvora sredstava Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2023. godine u iznosu od 2.720,80 KM.

Preciziranje odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara

Danas je Vlada utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Odredbama trenutno važećeg zakona definisano je koji organi donose odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće, ali nije preciziran koji organ donosi odluku o prestanku ovog stanja. Ovim izmjenama i dopunama precizira se da odluku o prestanku stanja prirodne ili druge nesreće donosi isti organ koji je donio i odluku o proglašenju stanja. Također, izmjenama se usklađuju odredbe koje definiraju iznose plaća inspektora sa odredbama Zakona o platama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona. Prijedlog Zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Usklađivanje kantonalnog sa federalnim Zakonom

Radi usklađivanja sa Federalnim Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, koji je stupio na snagu u august prošle godine, Vlada Tuzlanskog kantona je danas utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Naime Federalnim Zakonom utvrđeni su osnovni principi zaštite civilnih žrtava rata, pojam i status civilne žrtve rata, vrste prava i uslovi pod kojima se ostvaruju, postupak ostvarivanja prava kao i način njihovog finansiranja, te je propisano da će nadležna tijela kantona, uskladiti svoje propise iz oblasti civilnih žrtava rata sa odredbama ovog Zakona.

Skoro milion KM za uplatu neuplaćenih doprinosa, subvenciju kamata i finansiranje rada Kantonalne agencije za privatizaciju

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH. Ovim Programom se raspoređuje dio novčanih sredstava Tuzlanskog kantona, u iznosu od 999.000 KM, ostvaren u procesu privatizacije privrednih društava ili njihovih dijelova, naplatom rata kredita privrednim društvima i fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost na području Kantona, a koja su deponovana kod Razvojne banke Federacije BiH. Od ovog iznosa Vlada je predvidjela da se 439.000 KM realizira putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za uplatu obračunatih a ne uplaćenih obaveznih doprinosa za uvezivanje staža osiguranja privrednim društvima i jedinicama u njihovom sastavu koji su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu ili su bila u većinskom državnom vlasništvu nad kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, 300.000 KM je namijenjeno za funkcioniranje i finansiranje tekućeg rada Kantonalne agencije za privatizaciju, dok je 260.000 KM planirano za program subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona koji se realizira putem Ministarstva privrede TK. Podsjećamo radi se o programu Vlade TK i BBI Banke pri čemu Vlada subvencionira iznose kamate za tada podignuta kreditna sredstva.

Ostale odluke

Vlada je danas pristupila dodjeli koncesije povodom samoinicijativne ponude privrednog društva „T.S.E.“ – Transporti Speciali Europei d.o.o. Kladanj za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu PK „Stupari“ u općini Kladanj. Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će, u skladu sa Zakonom o koncesijama i Dokumentom o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona, preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije.

Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila 1.589,35 KM na ime OeKB marže kreditora Unicredit Bank Austria AC, u postupku realizacije Programa sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnadbijevanja općine Čelić.

Vlada je danas dala saglasnost JU Direkcija regionalnih cesta TK da iz ukupnih sredstava ostvarenih uštedama pri realizaciji izgradnje mosta „Zelenika“ na rijeci Oskova i rekonstrukciji puta prema deponiji JP „Eko-sep“ d.o.o. Živinice finansira usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji mosta „Zelenika“ na rijeci Oskova i rekonstrukciji puta prema deponiji JP „Eko-SEP“ d.o.o. Živinice u ukupnom iznosu od 4.483,26 KM.

Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. U svrhu realizacije projekata Federalno ministarstvo je za realizaciju projekta „Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj II“ JU OŠ „Pasci“ Pasci Tuzla odobrilo 3.700 KM, dok je za projekat „Razvijanje čitalačkih navika kod djece“ JU OŠ „Prokosovići“ Lukavac odobreno 3.985 KM.

Također, Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost Školskom odboru JU Osnovna škola „Pasci“ Pasci, Tuzla, za davanje na korištenje četiri učionice, bez naknade, JU Arhiv Tuzlanskog kantona radi odlaganja arhivske građe.

Vlada je danas odobrila Ministarstvu unutrašnjih poslova TK da udruženju Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona donira, putničko motorno vozilo marke „TOYOTA“ Corolla.

Vlada je danas dala saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama za 2024. godinu. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, za ove namjene ukupno je planirano 5.580.621,00 KM, od čega je 2.023.496,00 KM planirano na poziciji Kantonalne uprave za šumarstvo za finansiranje tekućih izdataka Kantonalne uprave za šumarstvo, kao i za realizaciju poslova definisanih Zakonom o šumama, a koji se odnose na rad čuvarske službe, izradu i reviziju kantonalnog šumsko-razvojnog plana, izradu šumsko-privrednih osnova za privatne šume i nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume, biološku obnovu šuma u obimu većem od predviđenog šumsko-privrednom osnovom, obnovu šuma od posljedica elementarnih nepogoda, prenamnoženja insekata, požara i slično, unaprijeđenje proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala, gospodarenje šumama koje su od vitalnog interesa, organizovanje specijalističkih kurseva iz oblasti šumarstva, očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema, očuvanje i unapređenje genofonda, rijetkih i ugroženih vrsta šumskog drveća, naučna istraživanja i stručne analize, izgradnju i održavanje šumskih puteva i druge namjene za unapređenje šumarstva i lovstva.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Izeta Numanovića za vršioca dužnosti direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže na period od šest mjeseci, počev od 07.04.2024. godine. Također, doneseno je više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno