Za podršku povratku i sanaciju lokalnih puteva 152.000 KM

Refundacija sredstava za uplaćenu premiju osiguranja

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o refundaciji premije osiguranja Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 1.600.000 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u smislu naknade dijela umanjenih prihoda po osnovu premije osiguranja koja se u toku 2023. godine neće uplaćivati. Vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zaključili su Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza po pitanju oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda u toku 2023. godine. Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu definisano je da će se posebnom odlukom Vlade Tuzlanskog kantona na prijedlog resornog ministarstva, a u skladu sa potpisanim Sporazumom o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Vlade TK i ZZOTK vršiti refundacija uplaćene premije osiguranja. Potpisnici Sporazuma dogovorili su da će se planirana sredstva u iznosu od 1.600.000 KM odlukama Vlade na prijedlog resornog ministarstva do kraja 2023. godine transferirati na račun ZZOTK na ime naknade dijela umanjenih prihoda po osnovu premije osiguranja koja se u toku 2023. godine neće uplaćivati. Prema informaciji iz ZZOTK riječ je o 67.000 zahtjeva za povrat sredstava za premiju osiguranja od čega su rješenja ka 200 pravnih lica već završena dok je uručivanje rješenja fizičkim licima još u toku.

Poboljšana situacija sa koncesionim dugovanjima rudnika uglja

Vlada TK prihvatila je Informaciju Komisije za koncesije o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja određenih koncesionara. Izuzev određenih rudnika uglja većina koncesionara postupa u skladu sa odredbama ugovora o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Što se tiče rudnika uglja, situacija se poboljšala te se redovno uplaćuju dugovanja po osnovu potpisanih protokola sa resornim ministarstvom. Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Ministarstvo privrede TK) uložili su velike napore i trud u proteklom periodu, kako bi se sam proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao.

U ‘22. godini naplaćeno 21% više koncesionih naknada

Vlada TK prihvatila je Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2022. godinu. U 2022. godini po osnovu koncesione naknade naplaćeno je 6,6 miliona KM, što je za 21% više  u odnosu na prethodnu godinu.  Dugovanja koncesionara iz nadležnosti Ministarstva privrede iznose 8,3 miliona KM. Kao i ranijih godina najveći dio dugovanja odnosi se na Rudnik uglja „Kreka“ koji duguju 7,1 milion KM što predstavlja 86% od ukupnog duga. Sa 31. 12. 2022. godine Ministarstvo privrede TK imalo je 25 zaključenih ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka, mrkog uglja, uglja lignita, kvarcnog pijeska, dijabaza, slane  vode, termalne, termo-mineralne i mineralne vode i magnezita za čiju je dodjelu nadležna Vlada Tuzlanskog kantona odnosno Ministarstvo privrede TK.

Za podršku povratku i sanaciju lokalnih puteva 152.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona u cilju podrške održivom povratku odobrila je sredstva Općini Sapna, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Asfaltiranje lokalnog puta u Rastošnici“ u iznosu od 15.000 KM dok je Općini Sapna odobren je iznos od 35.000 KM kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Rekonstrukcija dijela puta u Mjesnoj zajednici Međeđa priključni put u naselju Grabovci“.

Odobrena su i sredstva Opštini Lopare u iznosu od 30.000 KM kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Sanacija puteva Brđanski potok – Ademovići – Polja u dužini 1.500 m“.

Vlada TK dala je suglasnost na dvije odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava Gradu Zvornik, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Čišćenje i iskop kanala pokraj asfaltnog puta Samari – škola Liplje“ u iznosu od 10.000 KM te iznos od 22.000 KM kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Asfaltiranje puta Sultanovići – Kula Grad“.

Za sanaciju lokalnog puta od Mjesne zajednice Atmačići-Janjari preko Drinčića i Hrastića do Donje Trnove“, u opštini Ugljevik Vlada TK odobrila je iznos od 15.000 KM.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava Opštini Bratunac, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Sanacija lokalnih puteva, vodotoka i klizišta u povratničkim naseljima Konjević polje, Glogova, Hranča, Repovac, Tegare, Mihaljevići, Blječeva i Voljavica“ u iznosu od 25.000 KM.

Ostale odluke

Budući da su Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2023. godinu povećana sredstva za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva, Vlada TK donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 2.400.000 KM Javnoj ustanovi „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta.

Vlada je odobrila iznos u visini od milion KM JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za investicioni projekat ugradnje svjetala centralne linije na PSS.

JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona odobrena su novčana sredstva za rekonstrukciju puta prema deponiji JP „Eko-sep“ d.o.o. Živinice u visini od 690.000 KM dok je za izgradnju mosta „Zelenika“ na rijeci Oskova Vlada TK odobrila je iznos 450.000 KM JU Direkcija regionalnih cesta TK.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2023. godine. Ukupni prihodi za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u prvoj polovini 2023. godine ostvareni su u iznosu od 163.803.684 KM što je za 9.345.266 KM ili 5,40% manje od planiranih, a za 15,58% više u odnosu na isti period prošle godine. U ukupnoj strukturi rashoda neposredna zdravstvena zaštita učestvuje sa 74,49%, lijekovi – 14,97%, tekući transferi i drugi tekući rashodi 5,92%, ortopedska i druga medicinska pomagala – 2,13%, Stručna služba Zavoda 2,07%, izdaci za nabavku stalnih sredstava Zavoda 0,02%, liječenje van Kantona i u inostranstvu 0,31% dok su izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada 0,04% i deficitarne usluge pokriveni sa 0,04%.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Plan raspodjele novčanih sredstava – kapitalni transferi drugim nivoima Kantonalne uprave civilne zaštite.  

Vlada TK nije prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za 2022. godinu. 

Vlada TK prihvatila je Rodnu analizu zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. Prema dokumentu, postoji različita procentualna zastupljenost na rukovodećim mjestima u institucijama Tuzlanskog kantona i da se ona kreće u rasponu od 0% do 100% u korist muškog ili ženskog spola, u korist ženskog spola gdje ima više od jednog rukovodioca u 7 institucija, a u korist muškog spola u 10 institucija. Ako usporedimo podatke iz ‘21. godine, ‘22. i ‘23. godine došlo je do blagog povećanja zaposlenosti žena od ukupno zaposlenih u Tuzlanskom kantonu, a također je prisutan i porast broja žena na rukovodećim mjestima.

Vlada TK usvojila je Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa prijedlogom potrebnih aktivnosti radi hitnog nastavka sanacionih radova na sanaciji brane „Modrac“ dostavljenih aktom Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla. Zaključkom je zaduženo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da sa Javnim preduzećem za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, poduzme sve potrebne aktivnosti u cilju brže implementacije podprojekta Sanacija brane Modrac – IV faza, odobrenog Programom integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine (SDIP) Svjetske banke. Također je zaduženo JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla da obezbijedi potrebna sredstva i izradi Plan upravljanja okolišem u skladu sa zaštitnim politikama Svjetske banke, a sve u cilju ubrzanja procesa implementacije podprojekta Sanacija brane Modrac – IV faza.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, u ime državnog kapitala.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „JP Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o..

Vlada TK prihvatila je Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vezi sa Zahtjevom za tumačenjem člana 9. stav (2) Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava sredstva u iznosu od 40.000 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu za operativne troškove i troškove rada Crvenog križa TK a u cilju zadovoljenja potreba socijalno ugroženih građana Tuzlanskog kantona.

Vlada je također donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije

„Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“ u iznosu od 25.000 KM na ime sufinansiranja izdataka za rad i aktivnosti Fondacije Istina Pravda Pomirenje, Tuzla.

Vlada TK odobrila je novčana sredstva u iznosu od 10.000 KM Kulturno umjetničkom društvu „Puračić“ za sufinansiranje realizacije manifestacije „Dani Ćaske-Puračić“.

Također je odobren iznosu od 2.000 KM Udruženju „Centar kreativnih aktivnosti“ za sufinansiranje manifestacije Izbor za najbolju sportsku fotografiju „Tomislav Trojak“.

Vlada TK dala je saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite za prijem dva namještenika, viša referenta, u Kantonalnom operativnom centru na neodređeno vrijeme.

Također je data saglasnost za prijem jednog zaposlenika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u radni odnos na određeno vrijeme na period najduže do šest mjeseci na poslove i radne zadatke stručnog saradnika odgajatelja.

Ministarstvu privrede vlada TK dala je saglasnost za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za geologiju i koncesije, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju Ministarstva zdravstva o nastalom kolektivnom sporu između Vlade Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona. Zaključkom je ovlaštena ministrica zdravstva Dušanka Bećirović da u ime Vlade TK poduzima sve pravne radnje u kolektivnom sporu između Vlade TK i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu na području TK povodom zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK koji bi se primjenjivao od 1.jula 2023. godine pred Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Rješenje kojim je imenovala direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona na period od 5 godina.

Vlada je imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o..

Vlada TK donijela je Rješenje kojim je imenovan Upravni odbor Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“  Tuzla na period od 4 godine.

Vlada je donijela Odluku o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o. kao i Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona. Skupštini Javnog preduzeća Radio – Televizija Tuzlanskog kantona d.o.o.  data je prethodna saglasnost da u skladu sa utvrđenim prijedlogom imenuje predsjednika i članove Nadzornog odbora počev od 12.08.2023. godine, do okončanja procedure po oglasu, a najduže tri mjeseca, počev od stupanja na snagu odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Vlada je također donijela Odluku kojom se traži od Skupštine Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj da razriješi dužnosti članove imenovane u privremeni Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, predstavnike državnog kapitala, te kojom se utvrđuje prijedlog kandidata za imenovanje u NO JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, u ime državnog kapitala na period od 4 godine.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona do okončanja postupka za izbor i imenovanje članova, najduže do tri mjeseca.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom a najduže tri mjeseca.   


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *