Ponedjeljak, 17 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonVlada TK utvrdila prijedlog izmjena Zakona o policijskim službenicima TK

Vlada TK utvrdila prijedlog izmjena Zakona o policijskim službenicima TK

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona rezultat je i javne rasprave koja je trajala 60 dana, a u koju su se uključile sve relevantne institucije i grupacije. Između ostalog izmjenama se Zakon usklađuje sa novodonesenom Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji BiH, kao i sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka gdje je definisana obrada posebne kategorije ličnih podataka. Osim postojećih sredstava sile, kao dodatno sredstvo uvršteni su sprej sa nadražujućom materijom i sredstva za nasilno otvaranje i ulazak u prostorije, čime se policijskim službenicima omogućava da primjenom policijskih ovlaštenja u zakonskim okvirima upotrijebe i ovu vrstu sile, ukoliko se procijeni da se sa istom može ostvariti zakoniti cilj. Neadekvatan termin „ozbiljno bolesne“ u kontekstu nemogućnosti upotrebe fizičke sile i palice prema takvoj kategoriji osoba, zamijenjen je terminom „očigledno bolesne“, iz razloga što prilikom upotrebe fizičke sile i palice, policijski službenici nisu u mogućnosti da procijene koje su to ozbiljno bolesne osobe, ukoliko takvo stanje nije očigledno. Izmjenama i dopunama Zakona utvrđena je obaveza ministra da na prijedlog direktora Uprave policije donese podzakonski propis kojim će se detaljnije precizirati nespojivost aktivnosti i funkcija policijskih službenika sa policijskim dužnostima, a što je neophodno zbog zahtjeva policijskih službenika za bavljenje dodatnim djelatnostima. Zakonom se postupak prijema policijskih službenika usklađuje sa Bolonjskim sistemom studirana, odnosno kao uslov za prijem u čin mlađeg inspektora propisuju se 180 ili 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja, a VI stepen školske spreme kao uslov za prijem u policijski organ se ukida. Također, preciznije se definišu i ostale procedure u postupku prijema policijskih službenika i dodatno ovaj proces čini bržim, jednostavnijim i transparentnijim. 

2 miliona KM za nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene općine u TK
Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Program o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2023. godini. Ovim dokumentom izvršena je raspodjela ukupno 2 miliona KM, koliko je Budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu planirano za podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama. Od ovog iznosa za finansiranje projekata u Teočaku odobreno je 606.060,61 KM, Sapni 505.050,51 KM, Čeliću 464.646,46 KM, Kladnju 262.626,26 KM i Doboj Istoku 161.616,16 KM. Općini Teočak sredstva su dodijeljena za vanjsko uređenje poslovne zone Bilalići, te za rekonstrukciju lokalnih puteva u mjesnim zajednicama Centar, Sniježnica, Jasikovac, Stari Teočak, Husejnovići i Bilalalići – Uzunovići. Sapni su sredstva odobrena za rekonstrukciju putne infrastrukture i izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u Sapni. Čeliću za sanaciju i asfaltiranje lokalnih puteva, a Kladnju za regulaciju i uređenje korita rijeke Drinjače, dionica Vitalj-Kladanj-Brateljevići i sanaciju putne infrastrukture na području mjesnih zajednica. Općina Doboj Istok će od odobrenih sredstava rehabilitirati lokalnu cestovnu mrežu u naseljima Mrkani u mjesnoj zajednici Klokotnica. 

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice na prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Podsjećamo ovim izmjenama predviđa se da se kao referentni ortofotosnimak iz 2018. godine zamijeni ortofotosnimkom iz 2022. godine, te da se rok za podnošenje zahtijeva za legalizaciju umjesto 31. maja 2023. godine, produži do 31. decembra 2024. godine. Prema informacijama iz jedinica lokalne samouprave zahtjevi za legalizaciju se i dalje podnose, što znači da još uvijek postoji zainteresovanost građana za legalizaciju, a čiji bi zahtjevi zbog proteka roka bili odbačeni kao neblagovremeni. S obzirom na navedeno, mišljenje Ministarstva je da ne postoje smetnje za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Vlada je danas donijela odluke o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi TK za period 2020 – 2024. godina, kao i Plana robnih rezervi TK za 2023. godinu, čime je predviđena nabavka određene količine osnovnih artikala za robne rezerve za 2023. godinu. 
Vlada je danas utvrdila da će iznos novčane pomoći za djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti iznositi 71,00 KM mjesečno. Uspostavu ovog prava vršit će mjesno nadležni centri za socijalni rad, a u skladu sa Uputstvom o načinu uspostavljanja i ostvarivanja prava na novčanu pomoć za djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti.

Danas je Vlada odobrila obnovu Ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara, zaključenog između Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede, kao koncesora i privrednog društva „Gakom“ d.o.o. Gračanica, kao koncesionara. Obnova ugovora odobrena je na period od pet godina.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite da se za hitne intervencije usljed djelovanja prirodne nesreće uzrokovane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i ledom u 2023. godini, Gradu Lukavac dodijeli jednokratna novčana pomoć u iznosu od 20.000 KM.

U cilju realizacije Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 3.000,00 KM Udruženju za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja „Djetelina“ na ime troškova organizacije manifestacije „Međunarodni dan osoba treće životne dobi“, 2.000,00 KM Udruženju građana Nova ženska inicijativa na ime troškova organizacije i realizacije projekta „Maloljetnička trudnoća“, te 3.000,00 KM Udruženju žena Tuzla na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Roze oktobar 2023“.

S obzirom da su gradovi i općine iskazali volju da se naknada povodom vjerskih praznika uvede kao pravo državnih službenika i namještenika zaposlenim i u gradskim i općinskim organima, Vlada Tuzlanskog kantona je danas, nakon konsultacija sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, prihvatila tekst Aneksa VII Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu koji će se potpisati između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na današnjoj sjednici Vlada je podržala donošenje Programa vršenja profesionalnog osposobljavanja – rad u radionicama polaznika sa lakim intelektulanim teškoćama i kombinovanim smetnjama u Javnoj ustanovi Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoj Tuzla. 

Vlada je danas izmijenila Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, te naknadu za rad ove komisije povećala sa 100 KM, odnosno 75 KM povećala na 200 KM za predsjednika, odnosno 150 KM članovima i sekretaru, koji obavlja administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe komisije.

Vlada je danas dala i saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda u MUP TK – Upravi policije, Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima korištenja vlastitih javnih prihoda Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Muzej istočne Bosne Tuzla.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2022. godini i o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu gradova i općina na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini, kao i Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2022. godinu.

Vlada je danas imenovala Komisiju za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2023. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Općinskom sudu u Srebreniku za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika – administratora u radni odnos na neodređeno vrijeme, te Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta -vozača motornog vozila na neodređeno vrijeme. Također, data je saglasnost za prijem 14 zaposlenika u JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla, u radni odnos na određeno vrijeme najduže do jedne godine i to dva edukatora-rehabilitatora/defektologa odgovarajućeg usmjerenja, dva logopeda, dva psihologa  i dva radno okupacionog terapeuta, te po jedan muziko/art terapeut, socijalni pedagog, pedagog/pedagog-psiholog, radnik na održavanju čistoće/spremačica, domar/portir/vozač i socijalni radnik. Osim navedenog data je saglasnost i Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem inspektora za vršenje inspekcijskog nadzora nad radom općinskih odnosno gradskih organa uprave nadležnih za vođenje matičnih knjiga i organa starateljstva, stručnog savjetnika za nadzor i upravno rješavanje u drugom stepenu, šefa Odsjeka za administraciju Gračanica, te inspektora za zaštitu od požara, kao i višeg referenta za administrativno-tehničke poslove, višeg referenta za provođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, višeg referenta za provođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, višeg referenta – arhivara i višeg samostalnog referenta za poslove pisarnice. 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona na period najduže 60 dana ili do okončanja procedure izbora i imenovanja putem javnog oglasa. Također, Vlada je imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“, koji će biti imenovan na period od 90 dana, odnosno do okončanja zakonske procedure izbora i imenovanja predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Osim navedenog imenovano je nekoliko privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO