Vlada TK: U 2022. godini realiziran niz aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja u oblasti mladih

Vlada je danas usvojila Informaciju o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini, te dala podršku Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da poduzme sve potrebne aktivnosti za unapređenje stanja u oblasti mladih, posebno u dijelu finansiranja programa namijenjenih za podršku mladima. Usvojena informacija presjek je stanja i aktivnosti koje su se s ciljem podrške mladim osobama provodile na području našeg kantona, te sredstvima, projektima i aktivnostima koje realiziraju državni, entitetski, kantonalni i gradski/općinski nivoi vlasti. Bitno je istaknuti da je Tuzlanski kanton prilikom keiranja programa djelovanja za mlade koji se tiču stambenog zbrinjavanja, subvencija troškova dječijih vrtića i samozapošljavanja proširio definiciju starosne dobi mladih sa 30 do navršenih 35 godina života, te s tim u vezi svi prikazani podaci u ovoj Informaciji imaju širi obuhvat nego je to predviđeno Federalnim zakonom. Analizirajući demografske pokazatelje, nažalost, došlo se do podatka o prisutnom trendu pada broja mladih osoba u Tuzlanskom kantonu. Broj mladih od 15 do 35 godina starosti u 2020. godini iznosio je 113.617. Taj broj 2021. godine je bio 111.403, da bi 2022. godine na području našeg kantona živjelo 109.172 mladih osoba. Na osnovu analize prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva može se zaključiti da demografsku sliku Tuzlanskog kantona obilježava prirodna depopulacija, smanjenje stope nataliteta, te negativan saldo migracija, a što je nastavak negativnog trenda demografskih kretanja stanovništva koja se dešavaju najmanje posljednjih 10 godina.

Imajući sve to u vidu, Ministarstvo je dalo svoj doprinos poboljšanju položaja mladih na području Tuzlanskog kantona kroz osiguravanje prilika za samozapošljavanje mladih sa područja Tuzlanskog kantona, unaprjeđivanje politike stambenog zbrinjavanja mladih sa područja Tuzlanskog kantona, promicanje omladinskog aktivizma, te unaprjeđenje natalitetne politike u Tuzlanskom kantonu. U oblasti samozapošljavanja u 2022.godini nastavljena je realizacija programa „IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ za što je iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno 200.000,00 KM, a rezultat je više od trideset podržanih poslovnih poduhvata mladih u dobi od l8 do 35.godina.

Prošle godine za 76 korisnika dodijeljeno je ukupno 174.500 KM za subvenciju kamata na stambene kredite mladih osoba. Porast broja prijava za ovaj Program u odnosu na 2021.godinu, pokazatelj je da se Program uspješno provodi, te da predstavlja značajnu podršku mladima prilikom kupovine njihove prve nekretnine.

Također subvencioniran je boravak u predškolskim ustanovama za 262 djece mladih bračnih parova.

Uz navedeno, u okviru podrške mladima, omogućeno je sufinansiranje programa/ projekata nevladinih organizacija (udruženja i fondacija) za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godine, a sve u cilju jačanja omladinskog aktivizma na području Tuzlanskog kantona te omogućavanja kvalitetnog sadržaja u svim lokalnim zajednicama. Raduje činjenica da je odziv na Javni poziv bio zadovljavajući, te da je pristiglo 28 prijava, a da je pravo na podršku ostvarilo 6 omladinskih udruženja i 6 udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima.

Osim navedenog, treba napomenuti da se programi podrške mladima u smislu stipendiranja ili drugih oblika pomoći realiziraju i putem drugim ministarstava, a prije svega Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva obrazovanja, što dodatno doprinosi i kvantitetu i kvalitetu podrške koju Tuzlanski kanton pruža mladim osobama.

Na „Esencijalnu listu lijekova“ uvrštena 64 nova lijeka

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona čime su, u odnosu na prethodnu listu, uvrštena 64 nova lijeka, sa kojima je proširena lista za značajan broj dodatnih indikacija, kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva Tuzlanskog kantona, te terapijski pokrio što veći broj oboljenja pacijenata na Tuzlanskom kantonu. Novodonesena odluka sadrži ukupno 999 lijekova na A listi, te 85 lijekova na B listi.

Lista je usklađena i sa maksimalnim veleprodajnim cijenama na području BiH, gdje je komisija hitno korigovala cijene na niže, koje su u prethodnom periodu donijele značajne uštede (snižene cijene za 172 lijeka, u prosjeku 6%), a sniženje cijena lijekova će u narednom periodu omogućiti dodatnu širinu u terapijskim protokolima za najčešće bolesti. Dodatno su uvaženi zahtjevi udruženja oboljelih od dijabetes mellitusa, oboljelih od ulceroznog kolitisa i Chronove bolesti, oboljelih od autoimunih oboljenja, proširene mogućnosti u području oftalmoloških indikacija, ginekoloških oboljenja, kardiovaskularnih oboljenja, kao i drugim indikacijama.

Ostale odluke

Imajući u vidu da je stanje prirodne nesreće proglašeno na područjima 4 općine u Tuzlanskom kantonu, Vlada je danas, a kako je to najavljeno i jučer na zajedničkom sastanku članova Vlade, Skupštine, Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalne direkcije regionalnih cesta, proglasila stanje prirodne i druge nesreće na području Tuzlanskog kantona, prouzrokovano poplavama i klizištima. S tim u vezi, a kako je to jučer i najavljeno, Vlada je izmijenila i dopunila svoj raniji Zaključak u vezi pokretanja procedure izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, a s ciljem osiguranja sredstava za pomoć u otklanjanju šteta i posljedica nastalih nedavnim poplavama.

Vlada je danas, s ciljem usklađivanja sa Zakonom o javnim nabavkama utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas utvrdila prijedlog Odluke o neposrednom učešću u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom se utvrđuje oslobađanje osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od plaćanja neposrednog učešća u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite, način utvrđivanja iznosa i obveznika za plaćanje godišnje premije za osigurana lica Zavoda, lica koja su u obavezi plaćati participaciju, iznosi neposrednog učešća u troškovima korištenja pojedinih zdravstvenih usluga na teritoriji Tuzlanskog kantona, te i druga pitanja od značaja za provođenje ove Odluke. Radi se o realizaciji mjere iz ekspozea premijera Halilagića, a u smislu čega su građani upućeni da više ne plaćaju premiju osiguranja. Odlukom se predviđa da će se plaćanje participacije u vidu godišnje premije za osigurana lica Zavoda, u paušalnom iznosu vršiti iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona u godini na koju se ista odnosi. Također, predviđa se i da su participaciju prilikom pružanja zdravstvene zaštite dužni plaćati: ino osigurana lica, kojima se zdravstvena zaštita pruža po osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, osigurana lica sa područja drugog kantona u Federaciji BiH i osigurana lica sa područja Republike Srpske i Distrikta Brčko izuzev lica koja ostvaruju pravo na korištenje zdravstvene zaštite kao povratnici po osnovu uvjerenja izdatog od Zavoda, te  neosigurana lica. Također definira se i da osigurana lica i poslodavci, koji su za svoje radnike i njihove članove porodice izvršili uplatu premije osiguranja za 2023. godinu, imaju pravo na povrat uplaćenih sredstava po osnovu premije osiguranja za 2023. godinu, a na osnovu uputstva koje će u narednom periodu donijeti Upravni odbor Zavoda. Danas utvrđeni prijedlog Odluke uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Danas je Vlada dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini. Ovom odlukom upis studenata omogućen je isključivo na studijske programe koji u 2023/24. godini posjeduju važeće licence. Upisna kvota za akademsku 2023/24. godinu iznosi ukupno 2.022 studenta, od čega 1.111 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 841 student koji se sam finansira, te 70 vanrednih studenata. Na drugom ciklusu studija iznosi od minimalno 184 do maksimalno 941 studenta, dok za treći ciklus kvote iznose minimalno 60, a maksimalno 196 studenata. Također, današnjim Zaključkom Vlada je zadužila Univerzitet u Tuzli da započne proces internacionalizacije s ciljem upisa stranih studenata, a koji će obuhvatiti pripremu studijskih programa na engleskom jeziku.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila tekst nacrta notarski obrađenog Ugovora o kupoprodaji nekretnina, odnosno zemljišta u neposrednoj blizini zgrade Vlade TK u Tuzli, a čime se stvaraju pretpostavke za rekonstrukciju ovog objekta. Ugovor će se zaključiti između Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona, a premijer Tuzlanskog kantona je ovlašten da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, potpiše Ugovor.

Vlada je danas prihvatila Informacija o smještaju arhive pravosudnih institucija u objektu u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli, te zadužila Ministarstvo da poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se omogućio smještaj arhive pravosudnih institucija u predmetnom objektu i u narednom periodu od dvije godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaje o radu i poslovanju tokom prošle godine Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2023 godinu. Ukupna sredstva za realizaciju Programa u 2023. godini, u visini od 396.500,00 KM, trošit će se za podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava, naknadu za eutanazirane životinje, troškovi provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja po naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kanton i troškove mjera veterinarskog javnog zdravstva, troškove provođenja mjera dijagnostičkog ispitivanja na brucelozu i tuberkulozu muških životinja starijih od 12 mjeseci, troškove eutanazije  i obaveze iz ranijeg perioda.

Danas je Vlada odobrila obnovu Ugovora o koncesiji za korištenje vode u općinskom sistemu vodosnadbjevanja Srebrenika, na period od deset godina.

Na osnovu Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 7.000,00 KM Radio Kameleonu – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije na ime refundacije troškova za organizovanje i realizovanje manifestacije Šesti međunarodni „Festival savremene žene“, koji se održava u mjesecu junu u Tuzli. Također, odobreno je i 6.000,00 KM Udruženju porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja „PIPOL“ Tuzla za sufinansiranje manifestacije „Zlatna vrpca“.

Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. U svrhu izdavanja Monografije Javne ustanove Mješovite srednje škola Sapna u povodu 20. godina rada škole za JU MSŠ Sapna, 2.000,00 KM, je dodijelila Općina Sapna.

Vlada je danas donijela odluke o povratu dijelova neutrošenih sredstava dodijeljenih za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica.

Vlada je danas dala saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog državnog službenika i četiri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Radi se o stručnom saradniku za odnose sa javnošću i četiri viša referenta za operativno – tehničke poslove. Uredu premijera je data saglasnost za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za evropske integracije, fondove i projekte, kao i Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za popunjavanje radnog mjesta namještenika, višeg referenta za administrativno-tehničke poslove i poslove kancelarijskog poslovanja, u radni odnos na neodređeno vrijeme. Osim navedenog JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja je data saglasnost za popunu dva radna mjesta na određeno vrijeme, a radi se o medicinskoj sestri tehničaru, te vozaču na period do šest mjeseci.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju, kao i Odluku o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova nadzornog odbora u privrednom društvu Rudnik soli „Tuzla” d.d. Tuzla.

Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa predstavnicima sindikata zaposlenih kod budžetskih korisnika u smislu elemenata za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost za imenovanje Mirze Brkića na mjesto vršioca direktora Kantonalne agencije za privatizaciju, shodno Odluci Upravnog odbora Agencije. Donesena su i rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju člana Upravnog odbora JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, kao i razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *