Srijeda, 29 Maja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonVlada TK: Sufinansiranje troškova boravka u predškolskim ustanovama

Vlada TK: Sufinansiranje troškova boravka u predškolskim ustanovama

Vlada je danas donijela odluku kojom je utvrdila iznos subvencioniranja dijela troškova boravka u predškolskoj ustanovi u visini cijene boravka za odgovarajući mjesec, a najviše u visini do 130,00 KM za cjelodnevni boravak i do 90,00 KM za poludnevni boravak, izuzev za period obaveznog predškolskog odgoja i produženog boravka. Pravo na ovu podršku mogu ostvariti djeca predškolskog uzrasta upisana u predškolsku ustanovu, a koja su iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, privremene novčane pomoći, djeca samohranih roditelja koji sami izdržavaju djecu i djeca sa smetnjama u razvoju. Uspostavu prava vršit će mjesno nadležni centri za socijalni rad. Za subvencioniranje dijela troškova boravka djece u predškolskim ustanovama Vlada je Budžetom predvidjela ukupno 84.000,00 KM.

Ostale odluke

Udruženju građana Centar za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece sa poteškoćama u razvoju „Mali svijet“ Lukavac Vlada je danas odobrila 10.000,00 KM za sufinansiranje aktivnosti projekta „Pružanje psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama u razvoju”.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Kako se u Informaciji navodi, obim industrijske proizvodnje u 2021. godini je u odnosu na 2020. godinu bio je veći za 2,8%. Većina djelatnosti je zabilježila rast obima proizvodnje u odnosu na 2020. godinu, sto je rezultat postepene normalizacije poslovanja poslije korona krize. Također i vanjskotrgovinska razmjena u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini je ostvarila rast od 24,3% u odnosu na 2020. godinu, s ukupnom nominalnom vrijednosti izvoza od nešto više od 2 milijarde KM. U Tuzlanskom kantonu je s krajem 2021. godine evidentirano 103.508 zaposlenih i 70.301 nezaposlenih osoba. U odnosu na kraj 2020. godine, došlo je do rasta broja zaposlenih od 2,1% i pada broja nezaposlenih na evidencijama službe za zapošljavanje od 8,56%. Prosječna neto plaća je 955 KM i za 10,7% i veća u odnosu na prosječnu plaću iz 2020. godine. Posmatrano po jedinicama lokalne samouprave, Tuzla kao administrativni i privredni centar Kantona ima najveći broj privrednih subjekata (1.423) u kojima su zaposlene 27.853 osobe. Najveći prihod od izvoza su ostvarile firme iz Lukavca u kojem je koncentrisana hemijska industrija (645 miliona KM), a slijede Gradačac i Gračanica u kojima su najrazvijenije metaloprerađivačka i industrija plastike, koje su među najznačajnijim izvoznim djelatnostima. Analiza vodećih privrednih društava u TK iz oblasti industrije, energetike i rudarstva pokazuje da su ova preduzeća u 2021. godini ostvarili povećanje ukupnog prihoda u vrijednosti od 17% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, ali i smanjene broja zaposlenih od 3%. Najveću dobit u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini, ostvarila je kompanija GIKIL d.o.o. Lukavac, od 66.807.823,00 KM. Najveći promet u Tuzlanskom kantonu 2021. godini, su ostvarili „GIKIL“ d.o.o. Lukavac sa prihodom od 432.779.533,00 KM i Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla, sa prihodom od 316.018.941,00 KM.

Današnjom izmjenom Zaključka kojim su date smjernice i pokrenuta procedura izrade izmjena i dopuna Budžeta TK za 2022.godinu, Vlada je dala instrukciju Ministarstvu finansija da sredstva na potrošačkoj jedinici podrška povratku prognanih lica umjesto za 300.000 KM, poveća za 500.000,00 KM.

Vlada je danas dala saglasnosti na tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Ovim izmjenama, između ostalog, definiran je i koeficijent za zaposlenike koji rade na radnom mjestu „asistent u nastavi“, te su korigovane odredbe koje se tiču trajnog zadržavanja višeg stručnog zvanja odnosno konačne ocjene o radu. Osim navedenog predviđene su i dodatne izmjene koje se tiču razvrstavanja saradnika u nastavi – laboranta sa V stepenom stručne spreme i Referenta za administrativne poslove sa IV stepenom stručne spreme, a reguliše se i isplata plaće osobama koje su raspoređene kao tehnološki višak, na dio radnog vremena, na radno mjesto koje ima niži koeficijent odnosno koje se nalazi u nižem platnom razredu.

Na današnjoj sjednici Vlada je Odlukom bliže utvrdila o uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Razlog za navedene izmjene i dopune je povećanje plaća i naknada uposlenicima kod budžetskih korisnika, među kojima su i uposlenici Agencije, te drugi nepredviđeni troškovi s kojima se Agencija susrela u proteklom periodu.

Zbog činjenice što nisu namjenski utrošili iznos za čiju namjenu su bila odobrena i dodjeljena sredstva, Ministarstvo privrede je utvrdilo da su „GRIN“ d.o.o Gračanica i „Prima Sofa“ d.o.o. Kalesija izvršili povrat sredstava u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM, odnosno 15.555,00 KM, te je Vlada danas dala saglasnost na odluke o isknjižavanju pomenutih sredstava.

Na današnjoj sjednici Vlada je ovlastila Kantonalnu direkciju robnih rezervi da Udruženju HO „Merhamet“ MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla dodijeli jednokratnu pomoć iz robnih rezervi. Radi se o određenim količinama brašna, ulja, riže i mesnih konzervi.

Danas je Vlada dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli za upis ukupno 32 kandidata koji su ispunili formalni uslov za upis preko broja kandidata predviđenog planom upisa za akademsku 2022/23. godinu. Radi se o 10 kandidata na Medicinskom fakultetu, studijski program Biomedicina i zdravstvo, treći ciklus studija, 3 kandidata na Odsjeku zdravstvenih studija od čega 2 kandidata za studijski program Studij medicinsko-labaratorijske dijagnostike, drugi ciklus studija i 1 kandidat za studijski program Studij radiološke tehnologije, drugi ciklus studija, kao i 19 kandidata na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu za studijski program Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, drugi ciklus studija, u statusu studenata koji se sami finansiraju.

Danas je Vlada dala i saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa trećeg ciklusa studija „Biotehničke nauke – područje agronomija“ na Tehnološkom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli.

Vlada je danas utvrdila visine novčanih naknade za rad Stručne komisije za obavljanje tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja uređenja i instalacija i Stručne komisije za reviziju elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine.

S obzirom da je pristigao veliki broj prijava korisnika na Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2022. godini za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, Vlada je danas dala saglasnost na izmjenu  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa ove potrošačke jedinice. Ovim je omogućeno da se, u cilju efikasnosti, formira više od jedne komisije koje će raditi na vrednovanju pristiglih prijava. Ove izmjene ne utiču na uslove i kriterije za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2022.godini.

Vlada je danas odobrila 3.178,71 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austria AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Nakon provedenih postupaka javnih nabavki i usvojenih Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2022. godinu i dodatnih zahtjeva za projekte energijske efikasnosti Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ovim planom predviđeni su iznosi sredstava potrebni za provođenje mjera energijske efikasnosti za 15 školskih objekata, 4 doma zdravlja, te 5 drugih javnih objekata na području Tuzlanskog kantona.

Kao i svakog mjeseca, Vlada je danas utvrdila da koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima za mjesec oktobar 2022. godine ostaje nepromijenjen i iznosi 1. Podsjećamo, osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade iznosi 5 KM.

Danas je Vlada donijela odluke o poništavanju objavljenih javnih oglasa i raspisivanju i utvrđivanju tekstova ponovnih javnih oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke za popunu radnog mjesta državnog službenika, pomoćnika ministra za ekonomsko-finansijske poslove, putem internog premještaja, te namještenika, višeg referenta za trezorsko poslovanje. Također, data je saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje oglasa i prijem u radni odnos zaposlenika, portira sa KV kvalifikacijom, na neodređeno vrijeme.

Kao i svakog mjeseca Vlada TK danas je utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za oktobar 2022. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala upravne odbore JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te donijela rješenja o razrješenju i imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO