Usvojena Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu

Vijećnici su usvojili Odluku o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.

Ovom Odlukom imenuje se Komisija za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu  (u daljem tekstu: “Komisija”), u sastavu:

 1. Karić Adnan, za predsjednika,
 2. Imamović Mirnes, za člana
 3. Musić Mevludin, za člana
 4. Ahmetović Emin, za člana
 5. Džafić Salko, za člana
 6. Ahmedinović Alija, za člana
 7. Majdančić Alen, za člana

Zadatak Komisije je utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu, tržišne vrijednosti nekretnina u državnoj svojini u postupku dodjele prava korišćenja radi građenja nekretnina fizičkim i pravnim licima, postupku eksproprijacija i preuzimanja građevinskog zemljišta, utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina u postupku utvrđivanja prava vlasništva u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu, kao i u drugim slučajevima kada je potrebno utvrditi tržišnu vrijednost prava i nekretnina koje su u vlasništvu općine Kalesija.

Komisija se imenuje na period od dvije godine.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za imenovanje Komisije za  utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu ( u daljem tekstu: “Komisija”) je član 10. stav 3. Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava („Sl. novine TK“, broj 11/01, 13/01, 13/03, 3/13, 12/16, 11/18 i 13/19).

Prema odredbama navedenog Zakona, prometnu vrijednost nepokretnosti i prava utvrđuje Komisija koju imenuje Općinsko vijeće na period od dvije godine.

 Osim utvrđivanja prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, u prijedlogu Odluke predviđeno je i da Komisija vrši procjenu tržišne vrijednosti nekretnina u državnoj svojini u postupku dodjele prava korišćenja radi građenja nekretnina fizičkim i pravnim licima, postupku eksproprijacija i preuzimanja građevinskog zemljišta, utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina u postupku utvrđivanja prava vlasništva u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu, kao i u drugim slučajevima kada je potrebno utvrditi tržišnu vrijednost prava i nekretnina koje su u vlasništvu općine Kalesija.

Dana: 02.04.2023. godine, Komisiji za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu (u daljem tekstu „Komisija“) ističe mandat.

Obzirom na navedeno, Komisija za izbor i imenovanje je dana 28.02.2023.godine uputila dopis svim političkim subjektima koji participiraju u Općinskom vijeću Kalesija i samostalnim vijećnicima u Općinskom vijeću Kalesija za dostavu prijedloga kandidata za članove Komisije.

Od strane ovlaštenih predlagača dostavljeni su prijedlozi kandidata za članove Komisije, kako slijedi:

 1. PDA OO Kalesija predložila je Majdančić (Ibrahim) Alena,
 2. NIP OO Kalesija predložila je Mujdić (Omer) Nedžada iz Jajića.
 3. Samostalni vijećnik Džafić Faruk predložio je Džafić (Ševal) Salku iz Rainaca Gornjih,
 4. Samostalni vijećnik Mujanović Edis predložio je Mehić (Ramiz) Edina iz Zatesa,
 5. Vijećnik Omerović Mirsad predložio je Baručić Ibrahim) Ramiza iz Kalesije Centar,
 6. Vijećnik Omerović Mirsad predložio je Selimbašić Hajriju iz Dubnice,
 7. Vijećnik Baručić Ramiz predložio je Omerović (Abid) Mirsada iz Kalesije,
 8. Vijećnik Baručić Ramiz predložio je Selimbašić Hajriju iz Dubnice,
 9. SDA OO Kalesija predložila je:
 10. Ahmedinović Aliju,
 11. Karahodžić Ševala,
 12. Joldić Salkana,
 13. Ahmetović Emina,
 14. Karić Adnana,
 15. Baručić Ramiza,
 16. Imamović Mirnesa,
 17. Omerović Mirsada,
 18. Musić Mevludina i
 19. Džafić Salku,
 20. Vijećnik Karić Armin predložio je Hasanović (Mirsad) Semira iz Miljanovaca,
 21. Vijećnik Džafić Damir predložio je Požegić Jasmina iz Rainaca Donjih,
 22. Klub vijećnika SBB OO Kalesija predložio je Hukić (Hajrudin) Enesa iz Vukovija Gornjih.

Nakon provedene rasprave, Komisija za izbor i imenovanje jednoglasno je predložila da u prijedlogu Odluke idu sledeći kandidati na pozicije, kako slijedi:

 1. Karić Adnan, za predsjednika,
 2. Imamović Mirnes, za člana
 3. Omerović Mirsad , za člana
 4. Baručić Ramiz, za člana
 5. Musić Mevludin, za člana
 6. Ahmetović Emin, za člana
 7. Požegić Jasmin, za člana
 8. Hasanović Semir, za člana
 9. Selimbašić Hajrija, za člana
 10. Džafić Salko, za člana
 11. Hukić Enes, za člana
 12. Karahodžić Ševal, za člana
 13. Joldić Salkan, za člana
 14. Ahmedinović Alija, za člana
 15. Mehić Edin, za člana
 16. Mujdić Nedžad, za člana
 17. Majdančić Alen, za člana

Komisija za izbor i imenovanje je na sjednici održanoj 17.03.2023.godine, a na osnovu dostavljenih prijedloga utvrdila prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu i istu uputila Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje, a koju je Fahzeta Valjevac – predsjednica komisije, a nakon održane sjednice komisije, u ime ovlaštenog predlagača povukla sa dnevnog reda 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Na sjednici održanoj 16.05.2023.godine, a nakon provedene rasprave, Komisija za izbor i imenovanje jednoglasno je predložila da u prijedlogu Odluke idu sledeći kandidati na pozicije, kako slijedi:

 1. Karić Adnan, za predsjednika,
 2. Imamović Mirnes, za člana
 3. Omerović Mirsad , za člana
 4. Baručić Ramiz, za člana
 5. Musić Mevludin, za člana
 6. Ahmetović Emin, za člana
 7. Hasanović Semir, za člana
 8. Džafić Salko, za člana
 9. Karahodžić Ševal, za člana
 10. Joldić Salkan, za člana
 11. Ahmedinović Alija, za člana
 12. Mehić Edin, za člana
 13. Majdančić Alen, za člana

Nakon toga, Komisija za izbor i imenovanje jednoglasno je utvrdila prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu i istu uputila Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje, a koju je Ferid Hodžić – zamjenik predsjednika komisije,  a nakon održane sjednice komisije, u ime ovlaštenog predlagača povukao sa dnevnog reda 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Na sjednici održanoj 09.06.2023.godine, a nakon provedene rasprave, Komisija za izbor i imenovanje jednoglasno je predložila da u prijedlogu Odluke idu sledeći kandidati na pozicije, kako slijedi:

 1. Karić Adnan, za predsjednika,
 2. Imamović Mirnes, za člana
 3. Musić Mevludin, za člana
 4. Ahmetović Emin, za člana
 5. Džafić Salko, za člana
 6. Ahmedinović Alija, za člana
 7. Majdančić Alen, za člana

Komisija za izbor i imenovanje jednoglasno je utvrdila prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu i istu upućuje Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *