Usvojena Odluka o dodjeli na upravljanje i korištenje dijela objekta Mjesnoj zajednici Tojšići

Općinsko vijeće Kalesija je jednoglasno usvojilo Odluku o dodjeli na upravljanje i korištenje dijela objekta Mjesnoj zajednici Tojšići.

Mjesnoj zajednici Tojšići daje se na upravljanje i korištenje prvi sprat na kojem je smješteno pet prostorija u objektu tzv. ”Pekara” izgrađenom na nekretnini označenoj kao k.č.br. 443/1 zv.”ADA-BARE” ukupne površine  1533 m² upisana u posjedovni list br.113 KO Tojšići, a u zemljišnoj knjizi označena kao k.č.br.443/1 zv.”ADA-BARE”, ukupne površine 1533 m² upisana u zemljišno knjižni uložak broj 1264 KO Tojšići  na kojoj je kao vlasnik upisana Općina Kalesija sa dijelom od 1/1.

Dio objekta iz čl.1.ove Odluke daje se na upravljanje i korištenje Mjesnoj zajednici Tojšići bez naknade, a radi obavljanja poslova iz nadležnosti Mjesne zajednice Tojšići, na period od 10 godina.

U slučaju potrebe za korištenje nekretnine iz čl.1. ove Odluke od strane Općine Kalesija istu će Općina Kalesija koristiti bez naknade uz uslov da se ne ometa normalno funkcionisanje rada Mjesne zajednice Tojšići.

Općinski načelnik će u ime Općine Kalesija, zaključiti ugovor o korištenju sa Mjesnom zajednicom Tojšići u kojem će biti utvrđena međusobna prava i obaveze u vezi  korištenjem i upravljanjem  dijela objekta iz čl.1. ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu  danom objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Kalesija”.

U obrazloženju Odlluke je navedeno da se Mjesna zajednica Tojšići obratila pismenim putem Općinskom načelniku sa zahtjevom da se rješi pitanje korištenja objekta iz čl.1. ove Odluke te da se Mjesnoj zajednici Tojšići obezbjede adekvatne prostorije za obavljanje poslova iz nadležnosti Mjesne zajednice Tojšići.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *