Subota, 20 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena o Odluka o dopuni  Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija  2018.-2027.godina

Usvojena o Odluka o dopuni  Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija  2018.-2027.godina

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na 25.redovnoj sjednici usvojili Odluku o dopuni  Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija  2018.-2027.godina.

Obzirom da je došlo do provedbe  Zajedničkog Programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, koji finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije koji pruža podršku građanima u Bosni i Hercegovini, a posebno najugroženijim kategorijama u visokorizičnim jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, sa potrebom, da se pripreme i prilagode rizicima od katastrofa u različitim sektorima razvoja,  Program stavlja poseban naglasak na poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa, kao i na afirmaciju procesa strateškog planiranja u koji je integrisan koncept smanjenja rizika od katastrofa, sa naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva. Zajednički Program Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija nastoji riješiti ključne prioritete u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile jedinice lokalne samouprave i drugi akteri u sektorima: zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravlja i poljoprivreda.

 U saradnji sa UN agencijama došlo je do izrade i usvajanja nove Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje općine Kalesija.  Procjena ugroženosti se izrađuje na temelju svih raspoloživih podataka o prirodnim i drugim nesrećama koje su se u prethodnom razdoblju dešavale ili se mogu, u narednom periodu desiti na području Općine, posljedicama koje su nastajale ili koje mogu nastati, naučnim, tehničkim ili drugim saznanjima i dostignućima i drugim stručnim podlogama koje su korištene ili se mogu koristiti za procjenjivanje pojedinih prirodnih i drugih nesreća.

Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine Kalesija (u daljem tekstu: Procjena ugroženosti), u skladu sa odredbom člana 174. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije B i H”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), Uredbe o sadržaju i načinu izrade Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 8/11), Metodologije za izradu Procjene ugroženosi od požara(“Službene novine Federacije B i H”, broj: 8/11), Odluke o procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća, .Broj:2003/2014 od 13.11.2014. godine, Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, broj: 10/08 i 8/15) i Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine Kalesija broj 01-05-2-1565 od 11.06.2019. godine („ Službeni glasnik Općine Kalesija“, broj: 02/4-02-40-2712/22  ) izradila je Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu u saradnji sa Službama za upravu općine, i javnim  ustavovama  Radnom grupom za izradu procjene i plana zaštite i spašavanja koja je imenovana Rješenjem Općinskog načelnika općine Kalesija Broj:02-05-2090/3 od 10.10.2019.godine o Imenovanju općinske Platforme za smanjenje rizika od katastrofa  je naloženo da revidira postojeća Planska dokumenta Z/S ljudi i materijalnih dobara, Procjenu ugroženosti kao i strategiju razvoja,   što je i urađeno.

Prilikom izrade procjene ugroženosti vodilo se računa o usklađenosti dokumenta sa Procjenom ugroženosti Federacije B i H od prirodnih nesreća (dopis FUCZ broj: 01-44/5-862-3/14 od 06.02.2015. godine) i Procjenom ugroženosti Tuzlanskog kantona od prirodnih i drugih nesreća  te  na osnovu Metodologije za izradu procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 35/04), Metodologije za izradu Procjene ugroženosi od požara (“Službene novine Federacije B i H”, broj: 8/11.)  za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja i Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za područje općine Kalesija.       

Na osnovu naprijed navedenog u saradnji sa predhodnom tekstu pobrajnim akterima utvrđena je potreba za dopunom Strategije lokalnom razvoja 2018-2027 u opisanim oblastima i te prijedlog dopuna dostuvljamo na razmatranje i usvajanje.                                                          

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno