Subota, 20 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena inicijativa da se sanira ograda na nadvožnjaku koji se nalazi na...

Usvojena inicijativa da se sanira ograda na nadvožnjaku koji se nalazi na putu prema naselju Zelina

Na 20.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija postavljena su nova vijećnička pitanja i inicijative.

Usvojena je inicijativa Mehmeda Imamovića (SBB) da općina Kalesija, u skladu sa raspoloživim sredsvima, uredi i ukrasi centar Kalesija tokom ramazanskih i bajramskih dana. Vijećnici su prihvatili i inicijativu vijećnika Admira Karića (NIP) da Općina Kalesija i nadležna služba što hitnije poduzmu radnje sa sanaciji ograde na nadvožnjaku koji se nalazi na putu prema naselju Zelina, kako ne bi došlo do potpunog uništenja iste, koja može imati posljedice i sa ljudskom tragedijom.

Nije usvojena Inicijativa Kluba NIP-a da se van snage stavi “Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata” – sa izmjenama usvojenim na 19.redovnoj sjednici OV Kalesija, 23.02.2023.,  posebno u vezi “Član 2, Stav 1, alineja (d)”.

VIJEĆANIČKA PITANJA I INICIJATIVE:

Mujo Mujkić (NIP) –  INICIJATIVA: Da se van snage stavi “Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata” – sa izmjenama usvojenim na 19.redovnoj sjednici OV Kalesija, 23.02.2023.,  posebno u vezi “Član 2, Stav 1, alineja (d)”, 

 U Članu 2 pomenute odluke su definasana prava na poticaj-pogodnosti u vidu isplate novčanih sredstavagdje piše, a u Stavu 1 Alineja (d) piše:
“za gradnju poslovnih, proizvodnih i objekata za kolektivno stanovanje namijenjenih za tržište preko 500,00m2 neto građevinske površine u punom iznosu (100%) visine naknade koja se obračunava za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
— “Zakon o građevinskom zemljištu FBIH”, Član 63 Stav 6 jasno kaže:
Niko se ne može osloboditi obaveze plaćanja naknade utvrđene ovim zakonom, osim u slučajevima predviđenim čl. 90. i 91. ovog zakona, te se ovim stavljaju van snage sve odluke, uredbe i drugi propisi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

OBRAZLOŽENJE  

– Na 19.redovnoj sjednici OV Kalesija održanoj 23.02.2023. usvojena je “Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata”, koja svojim izmjenama a pogotovo suštini – nema veze sa pogodnostima za investiranje, nego direktno pogoduje predlagaču odluke, općinskom načelniku, u privatom biznisu. Naime, poznato je da načelnik pravi zgradu u centru Kalesije, za koju je već iskorištavao svoj uticaj prilikom pribavljanja dokumentacija, a sada, ovakvom odlukom, od Općine (Budžeta, od građana Kalesije) traži povrat novca. Radi se o velikoj količini novca, i to za objekat koji je već isključivo za komercijalne namjene. Vijećnik Mujo Mujkić (Klub vijećnika NIP Kalesija) je na samoj sjednici , za govornicom, upozorio kolege vijećnike o sadržaju Odluke i pozadini iste, te pozvao da ne glasaju.
 PROTIV Odluke su glasala samo dva vijećnika NIP-a, dva su bila UZDRŽANA, dok su ostali prisutni vijećnici bili ZA.
Vjerujemo da većinu njih i ne zanima sadržaj Odluke, te da su glasali zbog relacija sa načelnikom, ali je to neka druga tema.
 Poznato je da OPĆINA Kalesija u protekle dvije godine, zbog istog načelnika i istih vijećnika, skoro da nije imala Općinskog pravobranioca.  Njihovu sramotnu i nezakonitu Odluku o smjeni pravobranioca je poništio Sud, te pravobranioca vratio na posao. Nažalost, u međuvremenu je isti ispunio uslove za odlazak u penziju.
Evidentno je da načelniku godi situacija bez pravobranioca, te se odugovlači sa konkursom za tu poziciju.  U prilog tome je i jedna ovakva odluka, koja nije u skladu sa zakonom.

U Članu 2 pomenute odluke su definasana prava na poticaj-pogodnosti u vidu isplate novčanih sredstava, a u Stavu 1 Alineja (d) piše:
“za gradnju poslovnih, proizvodnih i objekata za kolektivno stanovanje namijenjenih za tržište preko 500,00m2 neto građevinske površine u punom iznosu (100%) visine naknade koja se obračunava za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
“Zakon o građevinskom zemljištu FBIH”, Član 63 Stav 6 jasno kaže:
Niko se ne može osloboditi obaveze plaćanja naknade utvrđene ovim zakonom, osim u slučajevima predviđenim čl. 90. i 91. ovog zakona, te se ovim stavljaju van snage sve odluke, uredbe i drugi propisi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

PITANJA: 1. Da li je zakonita i ukoliko nije koja je procedura da se van snage stavi Odluka “Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata” – sa izmjenama usvojenim na 19.redovnoj sjednici OV Kalesija, 23.02.2023.,  posebno u vezi “Član 2, Stav 1, alineja (d)?

2. Da li je u postupku prilikom kandidovanja ove Odluke očitivao se internerni revizor općine Kalesija?

Mehmed Imamović (SBB) – Inicijativa: Da općina Kalesija putem nadležne Službe, u skladu saraspoloživim budžetskim sredstvima,  uredi i ukrasi centar Kalesije povodom mjeseca ramazana i predstojećeg ramazanskog bajrama.

Nermin Živčić (SDP) – Inicijativa: Da menadžment JZU Dom zdravlja Kalesija riješi problematiku u područnoj ambulanti Gojčin – Jelovo Brdo.

Nedžad Bukvar (SDP) – Pitanje od strane Udruženja antifašista i boraca NOR-a Kalesija:  Do kada će nadležna općinska služba držati zahtjev Udruženje antifašista i boraca NOR-a?

Admir Karić (NIP) – Inicijative: 1. Da Općina Kalesija i nadležna služba što hitnije poduzmu radnje sa sanaciji ograde na nadvožnjaku koji se nalazi na putu prema naselju Zelina, kako ne bi došlo do potpunog uništenja iste, koja može imati posljedice i sa ljudskom tragedijom.

OBRAZLOŽENJE  

– Ranije sam uputio vijećničku inicijativu prema JP Željenznice FBIH da izađu na teren i provjere stanje na nadvožnjaku, odnosno ogradu iznad pruge koja u jednom dijelu sa zapadne strane doslovno visi u zraku. Potrebna je što hitnija sanacija iste, a kada se već radi – iskoristiti priliku da se poprave obje strane ograde,  te da se izvši ponovno farbanje.
U odgovoru JP Željeznice FBIH, broj 1-4805-1/2023 , koji je stigao do Općine Kalesija 02.03.2023.,  a vijećnicima dostavljen u materijalu za martovsku sjednicu – jasno je navedeno ko je odgovoran za isti nadvožnjak. Pošto je je u odgovoru navedeno: “Članom 14. Pravilnika o putnim prijelazima (Sl.novine br 42/06, definisano je da se izgrađeni nadvožnjak iznad pruge smatra objektom ceste i kao takav predaje se na upravljanje organu upravljanja ceste, u konkretnom slučaju općini Kalesija”,-  izražavam žaljenje što do sada od strane nadležne službe Općine Kalesija nismo/nisu prepoznali problem, barem nakon podnešene inicijative, te što Općina ne radi svoj posao. Zahvaljujem se JP Željeznice FBIH na dostavljenom odgovoru, ali prije svega shvatanju ozbiljnosti situacije, jer su izašli na teren i potvrdili potrebu za sanaciju pomenute ograde na nadvožnjaku, ali i utvrdili ko je odgovoran za održavanje istog – a to je Općina Kalesija, koja će, nadam se, prontno reagirati i uraditi svoj domaći zadatak prije nego što dođe do neželjenog događaja, koji je u postojećim okolnostima veoma moguć. Nadam se da će tekst ove nove inicijative biti dostavljen i prema JP Željeznice FBIH, kako bi imali uvid u daljni tok radnje (ukoliko to nije moguće, onda ću lično poslati ovu inijativu na adresu JP Željeznice FBIH). Zamolio bih JP Željeznice FBIH da u narednom periodu pošalju upit Općini da li je urađen pomenuti posao, ili da svojim angažmanom u razumnom vremenu izađu na teren i provjere.
 

2. Da se dostavi spisak nosioca stambenog prava (dvadeset porodica) korisnika “Regionalnog stambenog programa u BiH” koji su 07.03.2023. dobili ključeve za stanove u novim stambenim jedinicama u centru Kalesije, kao i spisak (ukoliko je finaliziran, a pošto je projekat u završnoj fazi vjerujem da je spisak finaliziran) za dodatnih 79 stambenih jedinica koje su u završnoj fazi radova i uskoro će biti useljivi? Također, da se dostavi informacija da li su dobitnici stanova (stanarskog prava) i osobe po drugim kriterijima, osim onih koji su stanovali u kolektivnim centrima, (s obzirom da je projekat “izgradnja stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje”), i ako jeste – koji su kriteriji bili za apliciranje, odnosno KO i na KOJI NAČIN je vršio odabir korisnika?
u dijelu “Obrazloženje”  su pojašnjeni razlozi za pitanje, te se ne želi ugroziti nečiji integritet, nego rasvijetliti situacija i tumačenja dijela javnosti da je prilikom odabira bilo zloupotreba ili da su među korisnicima oni koji nisu trebali biti. Inicijativu upućujem Općini Kalesija i nadležnoj službi, a moram izraziti sumnju da će dostaviti pismeni i pisani odgovor/informaciju, kao i sumnju da će informacija/odgovor biti kompletan i konkretan, te zbog toga putem vijećničke inicijative tražim/molim i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (FMROI) da  dostave informaciju/odgovor, jer je u općem interesu da javnost bude upoznata sa pravom i tačnom informacijom.

OBRAZLOŽENJE  

–  07.03.2023. su uručeni ključevo za dvadeset porodica koji su korisnici “Regionalnog stambenog programa u BiH”. Riječ je o projektu izgradnje stambenih jednica za neprofitno socijalno stanovanje, koji je podržan od Razvojne banke Vijeća Europe, donatora/kreditora i domaćih institucija.
Donatorska sredstva za ovaj objekat su oko 1,2 miliona KM a Općina Kalesija je obezbjedila zemljište i sve potrebne dokumente, tako da je vrijednost objekta oko 2 miliona KM, Stambena zgrada sa 20 stambenih jedinica izgrađena je i predata korisnicima iz socijalnih kategorija i porodica raseljenih u općini Kalesija. Implementator projekta RSP u Federaciji BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
Trenutno je u gradnji dodatnih 79 stambenih jedinica u Kalesiji, koji će uskoro biti predati na korištenje. Nakon svečanosti koja je priređena prilikom uručivanja ključeva, u javnosti se pojavila informacija, koja je do mene kao općinskog vijećanika u formi pitanja došla od veće broja građana (!), da su među dobitnicima ključeva za stanove i osobe koje ne podliježu poznatim uslovima (javnosti od ranije poznatim) – korisnici kolektivnih centara, ili pak kako stoji u programu “neprofitno socijalno stanovanje”. Neka od pitanja sam shvatio krajnje dobronamjerno, dok su neka više bile u smislu primjedbi i konstatacija da se radi o potencijalnim zloupotrebama. Oba motiva su razlog upućivanja ove inicijative, i smatram da je u interesu svih učesnika, sve do krajnjih donatora sredstava, da se zna da li je  bilo eventualnih zloupotreba, za koje se lično nadam da nije. Kao vijećnik, a prije svega kao čovjek, svakome sam  dao sličan/isti odgovor – da ću uputiti vijećničko pitanje i(li) inijativu da se dostavi spisak svih korisnika, kao u uslovi kako je vršen odabir. Nadam se da odgovor/informacija po inicijativi neće ugroziti ničiji ljudski integritet, te vas ovom prilikom molim da prilikom slanja informacije/odgovora, ukoliko se nalaze osobe koje su dobile stanove na korištenje zbog eventualnog zdravstvenog stanja nosioca stanarskog prava ili njihovog maloljetnog djeteta da takve osobe ne uvrštavate u spisak, ili ih naznačite na drugačiji način. Takva informacija (za određene kategorije bolesti, ili za djecu koja su bolesna)  se javila u javnosti tek nakon podjele stanova, dok je ranije informacija bila  da se radi isključivo o osobama koje su stanovali u Kolektivnim centrima, jer je i sam projekat ranije prezentiran najviše kao – projekat zatvaranja kolektivnih centara koji su aktuelni od završetka zadnje agresije (kućice). Dakle, moguće je da neki koji ispunjavaju druge uslove (a nisu u kolektivnom centru) da nisu znali za ovu mogućnost, odnosno da nisu mogli iskoristiti svoje pravo, dok su određene osobe možda dobile pozive i instrukcije da apliciraju (što je i razlog zbog kojeg sam u pitanju naveo da nemam povjerenje u Općinu Kalesiju, odnosno da ću dobiti pravi odgovor od njih).

3. Da Općinska inspekcija izađe na teren i utvrdi regularnost i zakonitost radova prije svega, a zatim i ko stoji iza istih radova (naručilac i izvšrilac poslova), pored pruge nedaleko od centra Kalesije, na građevinskoj zemljičnoj čestici koju je Općina Kalesija PRODALA, a prodaju potvrdila preko Općinskog vijeća Kalesija, za lica: Mirsad Kalajdžić i Dževad Sakić.
Da li su isti vlasnici parcela i naručioci radova, i da li postoje dozvole za radove, s obzirom da se radi o ogromnim količinama zemlje i otpadnog građevinskog materijala, a prema visina nasipa se može zaključiti da će biti mnogo iznad puta koji vodi do istih parcela, i stiče se dojam da se parcele nivelišu sa prugom?!

OBRAZLOŽENJE  

Uz nadu da će Općinska inspekcija imati vremena (lično opažanje i zaključak na osnovu ranijih odgovora/informacija na pitanja i inicijative koje tretiraju osjetljive teme, odnosno probleme sa kojima općinska inspekcija, ponovo po ličnom dojmu, ne smije ući u postupak rješavanja), pozivam Općinsku inspekciju, prije svega nadležnog Građevinskog inspektora, da izađu na navedenu lokaciju i utvrde stanje traženo tekstom inicijative. O ovoj temi sam ranije u više navrata upoznavao Općinsku inspekciju, a uprkos činjenicama općinska inspekcija samo konstatuje stanje, dok je JP Željeznice FBIH ranije utvrdilo da su radnje nezakonite, odnosno da nemaju saglasnost ovog preduzeća, iako su radovi tik uz prugu. Uz ovu inicijativu, a kako bih olakšao posao Općinskoj inspekciji, na istoj sjednici (20.Redovna sjednica, 30.03.2023) prema JP Željeznice FBIH upućujem VIJEĆNIČKO PITANJE na istu temu koju tretira i ova inicijativa. Nadam se da će do sljedeće sjednice, sa i bez pristiglog odgovora/informacije od strane JP Željeznice FBIH, Općinska inspekcija imati odgovor na ovu inicijativu, te da ista neće biti razlog za odlazak na godišnji odmor, kao što je to znao biti slučaj.

Pitanja: 1. Kalesija u proteklom periodu prodala licima: Mirsad Kalajdžić i Dževad Sakić, regularni i u skladu sa Zakonom? Da li su pomenuta lica, neko treći, ili izvođač radova, kontaktirali Vaše Preduzeće kako bi zatražili potrebne saglanosti i dozvole?

Nadam se da ćete, kao po ranijim pitanjima i inicijativama, izaći na lice mjesta i konstatovati stanje. Radi se o ogromnim količinama zemlje i građevinskog materijala koji se dovlače na pomenute lokacije,  gdje se parcele uveliko izdižu od puta koji vodi do istih, te se stiče dojam da se iste nivelišu sa prugom.Ranije je JP Željeznice FBIH izlazilo na teren na sličnu temu, i konstatovalo da za radove koji se izvode NISTE DALI NIKAKVE SAGLASNOSTI I DOZVOLE.
Ipak, nastavljeni su radovi, a intezivirani su u proteklim mjesecima, kako je opisano u tekstu inicijative.Molim vas da što HITNIJE izađetete na lice mjesta i utvrdite okolnosti.Zbog lakšeg rada i boljih informacija, stavljam se na raspolaganje po vašem dolasku, za eventualna pitanja.
Kako ne bi slušali samo jednu stranu, svakako pozovite vlasnike pomenutih parcela, ali i općinsku inspekciju (građevinskog inspektora) koji vam mogu dati sve potrebne informacije.

2. Da li je tačno da uposlenici JZU Dom zdravlja Kalesija neće dobiti regres zbog loše finansijse situacije? Da li je ovo prvi put od osnivanja ustanove?
Poznato je da je u Izvještaju ustanove za 2022.godine naveden  veliki finansijski gubitak u 2022.godini, ali i da je ustanova dodatno opterećena prijemom novih uposlenika na kraju prošle godine? Postoji li plan za  finansijski plan za spas poslovanja i rada JZU Dom zdravlja Kalesija?

OBRAZLOŽENJE

– Situacija u JZU Dom zdravlja Kalesija je odavno izvan kontrole.
Općinsko vijeće je u protekle dvije godine u više navrata kroz pitanja i inicijative, ali i prilikom Izvještaja o radu ove ustanove, problematiziralo brojna pitanja, ali i nudilo svoju pomoć za rješavanje problema.
Loša komunikacija sa ovom ustanovom, ili pakbolje rečeno –  nepoštivanje ustanove sa rukovodstvom/direktorima prema Općinskom vijeću, najviše kroz ignorisanje vijećničkih pitanja i inicijativa, je prekinuto nedavno – zahvaljujući Zaključku Upravnog odbora ove ustanove, u kojem je rečeno da direktori i rukovodstvo ustanove imaju obavezu da odgovaraju (pisani odgovori) na vijećnička pitanja i inicijative. Nadamo se da će saradnja JZU Dom zdravlja Kalesija i osnivača, Općine/Općinskog vijeća biti bolja. Odgovorom na gore pomenuto pitanje možemo saznati za još jedan problem ove ustanove, ali i to da li sama ustanova ima izlazno rješenje, ili ćemo kao Općinsko vijeće morati dati svoj doprinos za isto.

3. Da li su radovi UZ PRUGU nedaleko od centra Kalesije, na parcelama koje je Općina Kalesija u proteklom periodu prodala licima: Mirsad Kalajdžić i Dževad Sakić, regularni i u skladu sa Zakonom? Da li su pomenuta lica, neko treći, ili izvođač radova, kontaktirali Vaše Preduzeće kako bi zatražili potrebne saglanosti i dozvole?
Nadam se da ćete, kao po ranijim pitanjima i inicijativama, izaći na lice mjesta i konstatovati stanje.nRadi se o ogromnim količinama zemlje i građevinskog materijala koji se dovlače na pomenute lokacije,  gdje se parcele uveliko izdižu od puta koji vodi do istih, te se stiče dojam da se iste nivelišu sa prugom.

OBRAZLOŽENJE

Ranije je JP Željeznice FBIH izlazilo na teren na sličnu temu, i konstatovalo da za radove koji se izvode NISTE DALI NIKAKVE SAGLASNOSTI I DOZVOLE.
Ipak, nastavljeni su radovi, a intezivirani su u proteklim mjesecima, kako je opisano u tekstu inicijative.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno