Usvojen rebalans budžeta općine Kalesija za 2023.godinu u iznosu od 16 miliona maraka

Općinsko vijeće Kalesija je na 26.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o rebalansu budžeta za 2023.godinu u iznosu od 16.036.653,00 KM. Rebalansirani budžet je povećan za 1.380.561,00 KM. Podsjećamo, Budžet općine Kalesija prije usvojenog rebalansa iznosio je 14.656.092,00 KM.

Obrazloženo je da je predlaganje izmjena i dopuna budžeta za 2023.godine izvršeno je iz sljedećih razloga:

Priliv sredstava za nove projekte koje obezbjeđuje Ministarstvo za boračka pitanja TK, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Zbog ukazane potrebe za povećanjem sredstava na određenim pozicijama, izvršena je korekcija iznosa na sljedećim pozicijama:

  • Spomen obilježja po MZ za 30.000,00 KM dio sredstva osigurana od Ministarstva za boračka pitanja TK
  • Asfaltiranje lokalnih puteva za 370.000,00 KM
  • Izgradnja obdaništa u Kalesiji za 100.000,00 KM sredstva osigurana od Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

Uvedene su nove pozicije i to:

  • Izgradnja ulice od magistralne ceste M-4 do Tubića (dionica A-B) 200.000,00 KM gdje je 40% učešća Općine Kalesija,
  • Uređenje i čišćenje poljop.zemljišta KO Prnjavor 175.561,00 KM i Uređenje i čišćenje poljop.zemljišta KO Vukovije u iznosu od 185.000,00 KM, sredstva osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. od 320.000,00 KM, sredstva osigurana od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Ukupno raspoređena sredstva u iznosu od 15.928.917,00 KM odnose se na rashode, izdatke i budžetsku rezervu, kao i na pokriće 1/5 nepokrivenih rashoda iz 2022.godine, u iznosu od 107.736,00 KM.

PRIHODI

  • Uređenje fasade u centru – zgrada Bjeljinka, pozicija je preimenovana s ciljem ispunjavanja preduslova za realizaciju
  • Čišćenje i sanacija korita rijeke Gribaje u Kikačima na potezu lokacije AB mosta u Kikačima nizvodno u iznosu.

Iz navedene tabele se vidi da u ukupnim prihodima i primicima prihodi od poreza učestvuju sa 46,49%, neporezni prihodi sa 12,87%, tekući transferi i donacije sa 24,63 %, kapitalni transferi sa 10,83%, kapitalni primici sa 3,18%, prihodi posebnog računa 2,00 % .
U skladu sa raspoloživim sredstvima izvršena je raspodjela rashoda po ekonomskoj, organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji. Sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenih su ostala ista. Izdaci za materijal sitan inventar i usluge se povećao za 15,63%, Tekući transferi i drugi tekući izdaci su ostali isti, Kapitalni transferi su povećani za 39,23%, Kapitalni izdaci su povećani za 12,06 %, izdaci za otplate dugova po izdatim garancijama su ostali isti,kao i tekuća rezerva. Ukupno raspoređena sredstva u iznosu od 15.928.917,00 KM odnose se na rashode, izdatke i budžetsku rezervu, kao i na pokriće 1/5 nepokrivenih rashoda iz 2022.godine, u iznosu od 107.736,00 KM.

Iz navedene tabele se vidi da u ukupnim rashodima i izdacima plate i naknade troškova zaposlenih učestvuju sa 22,48%,doprinosi poslodavca sa 2,12 %, izdaci za materijal i usluge sa 31,40%,tekući transferi sa 15,56%, kapitalni transferi sa 8,85 %, izdaci za nabavku stalnih sredstava sa 17,39 % ,tekuća rezerva sa 0,50% i otplata dugova po izdatim garancijama 1,03 % i preneseni rahodi iz 2021 godine 0,67%.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *