Subota, 20 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen Program uređenja građevinskog zemljišta na području općine Kalesija za 2024.godinu

Usvojen Program uređenja građevinskog zemljišta na području općine Kalesija za 2024.godinu

Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području općine Kalesija za 2024.godini (u daljem tekstu: Program uređenja) obuhvata uređivanje građevinskog zemljišta, ulaganja u pripremu i izgradnju komunalnih objekata od značaja za općinu Kalesija a koje se zasniva na potrebama sadašnjeg i budućeg razvoja općine Kalesija.

Program uređenja građevinskog zemljišta obuhvata radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta.

Opremanje građevinskog zemljišta u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju obuhvata: građenje prometnica uključujući saobraćajnice, pločnike i pješačke prijelaze, trgove i javna parkirališta, izgradnju pristupa građevinama javnog karaktera kojim se osigurava nesmetano kretanje osoba sa smanjenim tjelesnim sposobnostima, podizanje objekata javne rasvjete, vertikalne prometne signalizacije i semafora, uređenje javnih zelenih površina, rekreativnih terena, parkova, igrališta, pješačkih staza, nasada, travnjaka, terena za dječja igrališta, objekata javne higijene, izgradnju uređaja za odvod površinskih i otpadnih voda, te uređaja i postrojenja za njihovo prečišćavanje, izgradnju građevina za potrebe snabdijevanja vodom, distribuciju električne, plinske i druge energije, telekomunikacijske objekte i uređaje, uređenje sanitarnih deponija i građenje građevina za preradu i uništavanje otpada, regulaciju vodotoka i uređenje obala voda i vodnih površina.

Pripremanje građevinskog zemljišta za gradnju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju obuhvata: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina, donošenje planskog dokumenta koji je osnov za odobravanje građenja na određenom prostoru,  parcelaciju zemljišta, uklanjanje postojećih građevina, premještanje nadzemnih i podzemnih instalacija sukladno planskom dokumentu, inženjersko-geološka ispitivanja (eventualna sanacija klizišta, drenaže, regulacija vodotoka, ravnanje zemljišta i sl), izradu dokumentacije i obavljanje radova na zaštiti kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremanju zemljišta i sve druge radnje sukladno planskom dokumentu.

U toku 2024. kalendarske godine vršit će se uređenje gradskog građevinskog zemljišta u zoni obuhvata 15 urbanih područja (Kalesija Grad, Tojšići, Vukovije Gornje, Vukovije Donje, Memići, Rainci Gornji, Rainci Donji, Miljanovci, Kikači, Dubnica, Seljublje, Hrasno Donje, Petrovice, Jajići i Gojčin) odnosno u zoni obuhvata detaljnih planskih dokumenata: Regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija, Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija, Privredno-poslovna zona “Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”, Privredno-poslovna zona “Krušik”, Regulacioni  plan “Tojšići”, Regulacioni plan  “Memići”.

Član 2.

U zoni obuhvata detaljnih planskih dokumenata Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija i “Sjeverna zona” Kalesija, obuhvatu Regulacionih planova “Tojšići” i “Memići” i Proizvodno poslovne zone  “Kalesija grad, Kalesijsko polje, Četeništa” i Proizvodno poslovna zona „Krušik”, vršit će se sljedeći poslovi:

 • Izrada projektne i prostorno planske dokumentacije……………………………. 50.000,00 KM
 • Projektovanje pješačke staze od Ine do zanatskog centra u Kalesiji………..5.000,000 KM
 • Izgradnja snimateljskog i novinarskog mjesta na stadionu FK Bosna Kalesija ………………………………………………………………………………………….. 6.000,00 KM
 • Izgradnja pristupnih rampi za invalidna lica…………………………………………10.000,00 KM
 • Izgradnja ograde oko JP Veterinarska stanica Kalesija………………………….18.000,00 KM
 • Rakonstrukcija igrališta romskog naselja Olanovica……………………………..40.000,00 KM
 • Izgradnja i rekonstrukcija ulične rasvjete po MZ………………………………….50.000,00 KM
 • Trasiranje puta od nove ambulante Tojšići prema Kovačevićima (Aščići)…6.000,00 KM
 • Radovi na sportskoj dvorani…………………………………………………………….400.000,00 KM
 • Izgradnja obdaništa u Kalesiji…………………………………………………………..600.000,00 KM
 • Izgradnja ambulante u Tojšićima………………………………………………………300.000,00 KM
 • Rekonstrukcija i dog.radnja fek. i obor. kan. K1 u NN Kalesija C.     ……105.000,00 KM
 • Dogradnja i izgradnja fekalne kan.Kalesija C i okolna naselja……………….50.000,00 KM
 • Izgradnja saobr.u zapad dijelu proiz-posl.z.Kalesija Grad (izmješ.el.inst)..30.000,00 KM
 • Izgradnja saobr.u zapad dijelu  proiz-posl.z.Kalesija Grad (Ćetenište)…..198.980,00 KM
 • Izgradnja autobuskog stajališta u centru Memića………………………………….50.000,00 KM
 • Regulacija korita rijeke Gribaje i Aščića potoka (oko pijace Tojšići)…….930.000,00 KM
 • Izrada horizontalne i vertikalne signalizacije u gradu……………………………..9.000,00 KM
 • Izgradnja sistema za odvodnju otp.i obor. voda zgrada Kol.stan.-naselje Tubići……………………………………………………………………………………………..45.000,00 KM
 • Uređenje fasada u centru-zgrada Bijeljinka……………… ……………………… 100.000,00 KM
 • Uređenje fasada u centru-zgrada Penzionerka………….. ……………………… 100.000,00 KM
 • Izgradnja i održavanje Javnih skloništa……………………………………………..437.296,00 KM
 • Nastavak izgradnje Nove ulice u Kalesiji C……………………………………….380.000,00 KM
 •  Izgradnje ulice od magistralne ceste M4 (dionica A-B)………………………200.000,00 KM
 •  Izgradnje ulice od Zelene pijace do Nove ulice u Kalesija Centar……….   70.000,00 KM
 •  Izgradnja i uređenje platoa i parking prostora u centru grada Kalesija……73.000,00 KM
 •  Uređenje Trga šehida……………………………………………………………………….40.000,00 KM
 •  Nabavka zemljišta …………………………………………………………………………256.076,00 KM

UKUPNO……………………………………………………………………………… ..   4.559.352,00 KM      

U ostalim urbanim području općine Kalesija iz člana 1. Programa vršit će se sljedeći poslovi:

 • Ptrojektovanje vodovoda Jelovo Brdo……………………………………………….  10.000,00 KM
 • Izgradnja ograde oko mekteba u Šehićima…………………………………………..10.000,00 KM
 •  Izrada potpornog zida i odvodnja površinskih voda na dijelu puta od džamije do

      mezarja  u MZ Vukovije Donje……………………………………………………….. 24.000,00 KM

 • Adaptacija objekata po mjesnim zajednicama…………………………………….185.000,00 KM
 • Izgradnja spomen obilježja po mjesnim zajednicama…………………………..150.000,00 KM
 • Dovršetak izgradnje tribina FK Krušik………………………………………………….5.000,00 KM
 • Dovršetak izgradnje objekata na stadionu FK Mladost ‘78……………………….5.000,00 KM
 • Ograđivanje školskog dvorišta u Kikačima………………………………………….12.000,00 KM
 • Uređenje i oprema dječjeg igrališta u MZ Zelina………………………………….25.000,00 KM
 • Izgradnja dječjeg igrališta u Meškovićima…………………………………………..12.000,00 KM
 • Izgradnja dječjeg igrališta u Hrasnu Donjem…………………………………………..6.000,00KM
 • Izgradnja kanalizacije u Dubnici Donjoj………………………………………………20.000,00 KM
 • Izgradnja vodovoda u Jelovom Brdu……….. ………………………………………. 30.000,00 KM
 • Izgradnja vodovoda u Hrasnu Donjem-Horozovina, faza 1…………………..130.000,00 KM
 • Izgradnja taložnika i gravitacionog brzog filtra u cilju otklanjanja

     mutnoće vode u MZ Seljublje…………………………………………………………….80.000,00 KM

 • Izgradnja bazena za vodu u Kalesiji Gornjoj………………………………………..70.000,00 KM
 • Sanacija vodovoda u Kalesiji Gornjoj……………………………………………………7.000,00 KM
 • Zacijevljivanje površinskih voda u zaseoku Rainci Gornji-Centar…………..15.000,00 KM
 • Zacijevljivanje kanala u Jelovom Brdu………………………………………………….7.000,00 KM
 • Zacijevljivanje kanala u Vukovijama Donjim (Spahići)…………………………10.000,00 KM
 • Zacijevljivanje kanala u Vukovijama Donjim (Zenuni)……………………………6.000,00KM
 • Izgradnja i rekonstrukcija ulične rasvjete po MZ………………………………….50.000,00 KM
 • Izgradnja ulične rasvjete na dionici puta od BP Polo do Islamskog centra u

     Dubnici…………………………………………………………………………………………….6.000,00 KM

 • Sufinansiranje uličnih rasvjeta po MZ.na području općine Kalesija………..20.000,00 KM
 • Asfaltiranje lokalnih puteva na području općine Kalesija………………….1.200.000,00 KM
 • Asfaltiranje puta Meškovići-Stara lipovačka džamija……………………………80.000,00 KM
 • Asfaltiranje puta Bukvari-Mramorje u MZ Rainci Gornji  ………………………6.000,00 KM
 • Izgradnja spomenika „Ljiljan” na Visu     ………………………………………….120.000,00 KM
 • Izgradnja Islamskog centra Kalesiji         ………………………………………..     50.000,00 KM
 • Sanacija i zatvaranje deponije Vis……………………………………………………….15.000,00KM

     UKUPNO……………………………………………………………………………. ….. 2.366.000,00 KM                     

Član 3.

Radovi po Programu uređenja će se obavljati  u skladu sa budžetom općine Kalesija, a prema prioritetima koje odredi Općinski načelnik vodeći računa o redoslijedu uređenja tako da se omogući usklađenost i funkcionalna povezanost infrastrukturnih sustava.

Član 4.

Nove građevine i nova komunalna infrastruktura ili njeni novi dijelovi ne mogu biti priključeni na postojeće građevine i uređaje komunalne infrastrukture koje kapacitetom ne zadovoljavaju potrebama novih građevina ili novih dijelova komunalne infrastrukture.

Član 5.

Javna komunalna i druga poduzeća nadležna za održavanje, rad i pružanje servisa pojedinih komunalnih i drugih usluga odgovorna su za kvalitetnu i efikasnu realizaciju projekata nove infrastrukture koji su im povjereni i moraju usuglašavati svoje planove i strategije sa nadležnom općinskom službom.

Član 6.

            Ukupna investicija po Programu uređenja građevinskog zemljišta iznosi 1.019.076,00 KM (nabavku zemljišta 256.076,00 KM, izgradnja ulice od magistralne ceste M-4 (dionica A – B) 200.000,00 KM, izgradnja ulice od zelene pijace do nove ulice u Kalesiji Centar 70.000,00 KM i nastavak izgradnje nove ulice u Kalesiji 380.000,00 KM, izgradnja i uređenje platoa i parking prostora u centru grada Kalesija 73.000 KM, uređenje Trga šehida 40.000,00 KM).

Član 7.

Visinu naknade za već ranije uređeno ili djelimično uređeno gradsko građevinsko zemljište, korisnik zemljišta obavezan je izmiriti nezavisno od stepena uređenja u skladu sa članom 19., 20. i 21. Odluke o građevinskom zemljištu (“Služneni glasnik općine Kalesija”, broj 6/17).

Obavezi plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta na kojem se gradi objekat, ne podliježe investitor, ukoliko se objekat gradi na mjestu ranije izgrađenog postojećeg objekta za onaj dio korisne površine objekta koji je bio izgradjen na tom mjestu u skladu sa važećim propisima koji su važili u vrijeme građenja objekta.

U slučaju da građevinsko zemljište nije uređeno u momentu podnošenja zahtjeva za odobrenje za građenje, investitor građevine ili drugog zahvata u prostoru na toj lokaciji uložit će svoja sredstva u izgradnju komunalne infrastrukture prema usvojenom planskom dokumentu i projektima, a to ulaganje će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta, te će investitor odnosno nadležna općinska služba ugovorom definisati obim radova, potrebna financijska sredstva, te obveze i međusobne odnose između investitora, nadležnog organa i javnog poduzeća nadležnog za određenu infrastrukturu.

Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta obračunavat će se u skladu sa korisnom površinom utvrđenom u Glavnom projektu građevine, o čemu će se donositi posebno rješenje, nakon što se utvrdi da investitor ispunjava sve druge uslove za odobrenje za građenje, a uplaćivat će se na poseban račun općine Kalesija kod UniCredit Zagrebačke banke broj: 3386502246644295 , vrsta prihoda 722433.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno