Ponedjeljak, 17 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen Izvještaj o radu KP "Komunalac" DD Kalesija za prošlu godinu

Usvojen Izvještaj o radu KP “Komunalac” DD Kalesija za prošlu godinu

U odnosu na prethodnu godinu broj domaćinstava obuhvaćenih odvozom ne raste (varira) a uzrok je odjavljivanje zbog odseljavanja i odlaska u inostranstvo, a akcija sklapanja novih ugovora nastavlja se i u narednoj godini. Od pravnih lica odvozom je obuhvaćeno cca 418 korisnika.

U izvještajnoj godini sakupljeno je i prevezeno predato deponiji 4.492 tone miješanog otpada.

Rješavajući problem odvoza komunalnog otpada za lica koja proizvode prevelike količine otpada, KP”Komunalac”dd Kalesija je uveo korištenje PVC vreća sa logom firme, a koje se mogu kupiti u upravi preduzeća gdje je istovremeno u cijenu uračunat i odvoz tako da korisnici mogu odložiti iste na trasi prolaska naših vozila i one će biti odvezene.

U protekloj godini i dalje su prisutna dva problema u vezi sa odvozom komunalnog otpada i to:

– teškoće oko sklapanja ugovora sa domaćinstvima koja gravitiraju u centru grada i sa domaćinstvima na terenu koja gravitiraju ka izgrađenim kontejnerskim mjestima na kojima se nalaze posude od 1100 l (kontejneri).

– problem skupog odlaganja na Regionalnoj deponiji Zvornik.

U vezi sa navedenim problemima za pravna lica ne dozvoliti otvaranje nove firme/radnje/obrta dok se ne izvrši provjera kod komunalnog preduzeća da li su u sistemu odvoza komunalnog otpada po uzoru na općine u okruženju (uslovi za upotrebnu dozvolu).

Zbog obaveznosti kao i potrebe za ovom vrstom usluge u narednom periodu treba posvetiti pažnju efikasnijoj organizaciji prikupljanja i odvoza komunalnog otpada sa terena, zbog korištenja Regionalne deponije u RS-u kao i povećanoj aktivnosti komunalne inspekcije u cilju sprečavanja nelegalnog odlaganja i stvaranja divljih deponija, kao i nelegalnog dovoza u centar.

U budućem periodu jedan od problema koji će trebati riješiti je i odlaganje šljake i pepela.

Takođe u narednom periodu treba razmatrati analizu dodatnih troškova odvoza i odlaganja komunalnog otpada na regionalnu eko deponiju gdje se odlaganje plaća, te u saradnji sa općinom iznaći najpovoljnije rješenje za pokriće ovih troškova (kontinuiran process).

Uz riješeno pitanje deponije treba stvarati uslove za selektovanje otpada, čime bi se dio otpada mogao iskoristiti kao sekundarne sirovine. Ovim bi bila zaštićena i životna okolina, te uz povećanu ekonomičnost rada ostvarili bi se i određeni finansijski efekti.

GRIJANJE

U nadležnosti KP”Komunalac”dd Kalesija u upotrebi je samo jedna kotlovnica u zgradi ”Zvorničanka” gdje rade naizmjenično dva kotla instalisane snage 500 i 500 KW. Na istu su priključene: Zgr. Zvorničanka, Općinska zgrada sa četiri stana, objekat BKC-a sa poslovnim prostorima pravnih lica i zgrada Mup-a – PU Kalesija. Grejna sezona 2021/2022 je protekla dosta korektno, obzirom da smo omogućili stanarima zgrade Zvorničanka priključak na novoizgrađene vertikale i time poboljšali kvalitet grijanja u toj zgradi.

Napominjemo takođe da u narednom periodu nameće se potreba rekonstrukcije kompletne kotlovnice zbog starosti i istrošenosti instalacija i opreme,(obavezna rekonstrukcija toplovoda prema MUP-u i zgradi Općine), te uz obezbjeđene ostale uslove priključiti sve zgrade u centru na sistem grijanja i time eliminisati gomile ogrevnog drveta ispred ulaza.

Takođe, ovom prilikom treba istaći i problem prostora za deponovanje uglja kao i šljake kako bi prostor oko zgrade kotlovnice bio uredan i ne bi smetao stanarima, te kvario izgled centra grada.

USLUGE ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE

Usluge zajedničke komunalne potrošnje obuhvataju:

  • čišćenje javnih saobraćajnih površina u gradu,
  • čišćenje i uređivanje javnih zelenih površina i održavanje gradskog zelenila u gradu,
  • pranje asfaltnih površina u gradu,
  • razgrtanje snijega i posipanje solju asfaltnih površina u gradu,
  • odvoz smeća sa javnih površina u gradu,
  • strvoderski poslovi,
  • dekoracija grada
  • održavanje drvoreda i
  • ostali slični poslovi.

Usluge su vršene po Programu za obavljanje komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2022. godini koji je rađen po normativima za ovu djelatnost. Na osnovu ovog programa potpisan je i ugovor izmedu KP ”Komunalac” Kalesija i Općine Kalesija. Obzirom na potrebe, predviđena sredstava za higijenu grada u 2022-oj god. planirana su u odgovarajućem iznosu da bi se poslovi mogli izvršiti u potrebnom obimu. Proširena je gradska zona pojačanog čišćenja. Obzirom da je u okviru Programa ZKP-a u 2022.godini bilo i održavanje izletišta “Grabik”, “Pješavica” i “Paljevine – Sarači”, KP”Komunalac”DD Kalesija je angažovan od strane općine i za održavanje staze i održavanje dječijeg igrališta kod rijeke Spreče. Tokom sezone izletišta su održavana redovnim sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada kao i uklanjanjem povremeno oborenih stabala ili grana na stazama ili oko nastrešnica za izletnike. Pored Programom predvidjenih poslova rađeni su i drugi, a po nalogu nadležne službe Općine kao i po potrebi. Tako je u prvoj polovini 2022.godine uz pripremne radnje završena sadnja sadnica za formiranje aleje i drvoreda na planiranim površinama. Treba naglasiti da održavanje higijene grada otežava izvodjenje građevinskih radova u gradu kao i nedostatak uređenih parking prostora u centru, a posebno ilegalan dovoz otpada sa periferije u grad.

U narednom periodu, kao kontinuirane aktivnosti u cilju poboljšanja ove vrste usluge i kvalitetnijeg održavanja, a što za rezultat ima čistiji grad, neophodno je proširiti zonu redovnog čišćenja, na javnim površinama obnoviti postojeće, te postaviti nove korpe za otpatke, postaviti više klupa sa naslonom i oformiti više zelenih i cvjetnih površina u centru grada kao i praktičnije urediti parking prostore.

OSTALO

Radeći u dosta složenim uslovima, u izvještajnoj godini preduzeće je pored aktivnosti na odvozu komunalnog otpada, čišćenja javnih gradskih i zelenih površina i pružanja usluga grijanja, vršilo i dodatne usluge kao što su: građevinske, usluge i sl. ali u vrlo malom obimu. Dodatnih radova po ugovoru nije bilo.

U okviru stvorenih uslova održavan je redovan rad zelene pijace/tržnice u Kalesiji. Trenutno radi samo pazarnim danom (četvrtkom) iako se čine napori da ista sa prodajom voća i povrća radi svakodnevno. Do sada nije bilo zainteresovanih prodavaca.

Ovdje takođe treba napomenuti da je preduzeće u izvještajnoj godini vršilo pojačano angažovanje radne snage koristeći podsticajna sredstva za sufinansiranje zapošljavanja što je doprinjelo kvalitetnijem pružanju komunalnih usluga.

Planirani ciljevi za 2022.godinu uglavnom su ostvareni i uzimajući u obzir sve pokazatelje poslovanja, 2022.godinu možemo ocijeniti kao dobru poslovnu godinu, jer smo, bez obzira na negativne tendencije u okruženju i problemima sa enormnim povećanjem cijena svih energenata kao i sredstava za rad, te same cijene rada koje je uzrokovala Ukrainska kriza, uspijevali redovno servisirati obaveze.

FINANSIJSKI POKAZATELJI

Iz završnog računa:

PRIHODI2021.GOD.2022.GOD.INDEX
122/1×100
Prihod usluga od odvoza smeća: domaćinstva (građani) pravna i fizička lica  493.486,39 KM 199.672,77 KM  494.566,03 KM 216.232,24 KM  100 108
Prihodi usluga grijanja: domaćinstva (građani) pravna i fizička lica  13.527,20 KM 64.978,81 KM  13.603,06 KM 63.043,78 KM  100 97
Prihod od ZKP-a132.750,48 KM148.932,83 KM112
Prihod usluga pijace8.220,50 KM7.764,95 KM94
Prihod po osnovu realizacije zajedničkih projekata od organa uprave (Općina)  4.496,85 KM  0,00 KM  0
Sufinansiranje za zapošljavanje po programima8.840,00 KM3.920,00 KM44
Prihodi od sufinansiranja za volontere240,00 KM210,00 KM88
Sufinasiranje za deponiju170.000,00 KM170.000,00 KM100
Ostali prihodi (sudski troškovi, kamate, otpisi itd)473,66 KM3.624,99 KM765
UKUPNO1.096.686,66 KM1.121.897,88 KM102
RASHODI2021.GOD.2022.GOD.INDEX
122/1×100
Materijalni troškovi135.164,11 KM176.388,27 KM130
Troškovi amortizacije25.826,78 KM23.624,00 KM91
Troškovi primanja zaposlenih607.508,56 KM682.053,29 KM112
Troškovi usluga deponije179.683,92 KM176.599,80 KM98
Troškovi kamata za deponiju7.301,85 KM6.967,31 KM95
Ostali troškovi usluga23.183,03 KM28.648,16 KM124
Razni drugi troškovi poslovanja25.259,43 KM24.429,58 KM97
Potraživanja od kupaca13.600,46 KM0,00 KM0
Ostali rashodi872,64 KM1.672,00 KM192
UKUPNO1.018.400,78 KM1.120.382,41 KM110
RAZLIKA51.952,88 KM1.515,47 KM3

Uravnotežena razlika u rezultatu poslovanja je posljedica izvođenja dodatnih vanrednih radova, sufinansiranja troškova deponije, niskih plata zaposlenika, sufinansiranja programa iz TK, visoke cijene goriva, ali i unutrašnjih ušteda u radu.

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkulisanih sati rada u 2022.godini je 32. Prosječna neto plaća za 2022.godinu iznosi 838,77 KM.

U prilogu izvještaja kao njegov sastavni dio je Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2022.godinu.

ZAKLJUČAK

Izvještaj o radu i poslovanju KP”komunalac”dd Kalesija za 2022.godinu je cjelovit prikaz svih poslova i aktivnosti koje je Preduzeće obavljalo u toku 2022.godine. Povremeni poslovi i poslovi manjeg značaja nisu obuhvaćeni ovim Izvještajem. Godišnji izvještaj o radu i poslovanju sastoji se od tekstualnog dijela i tabelarnih prikaza, te vrste aktivnosti, prihodi i rashodi po određenim stavkama. U godišnjem izvještaju za 2022.godinu dat je realan prikaz fizičkih i financijskih pokazatelja.

Imajući u vidu postepidemiološku situaciju te situaciju oko Ukrainske krize i nestabilnosti cijena goriva kao i uključivanje novih korisnika u sistem organizovanog odvoza komunalnog otpada, starosnu strukturu i zdrastveno stanje stalno uposlenih radnika, stanje regionalne deponije i kotlane, prilagođavanje novo donešenim zakonskim propisima, itd., radeći u složenim uslovima, preduzeće je pojačanim angažovanjem u 2022.godini ostvarilo uravnotežen rezultat poslovanja.

Ovom prilikom možemo akcentirati da je još uvjek nedovoljna tehnička opremljenost (cisterna, utovarivač, kamionkiper), neispravnost vozila zbog starosti, teška naplativost izvršenih usluga, nepovoljna starosna struktura i radno zdrastvena sposobnost zbog uslova rada, obaveze iz ranijeg perioda prema deponiji su otežavale funkcionisanje i rad preduzeća.

U narednom periodu nastavlja se daljnja konsolidacija i razvoj preduzeća proširenjem obima usluga uz postupno eliminisanje uočenih slabosti, aktivnosti na tehničkom opremanju i organizacionom jačanju u sklopu priprema za ekonomičniji rad i rentabilno poslovanje uz korištenje regionalne deponije “Zvornik” Crni Vrh u RS-u u narednom periodu.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO