Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2022.godinu

Općina Kalesija je u 2022.godini planirala budžet u visini od  17.110.636,00 KM, gdje je ostvarenje budžeta bilo 10.372.877,26 KM, ili 60,62% u odnosu na planirana sredstva, za period januar-decembar 2022. godine. U periodu januar-decembar 2022.godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 10.372.877,26 KM. Ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 10.714.355,49 KM. U periodu januar-decembar 2022 godine utvrđen je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 341.478,23 KM, što zajedno sa do sada nepokrivenim deficitom iz 2020 godine, koji je preostao u iznosu 197.199,00 KM, čini ukupni deficit u iznosu od 538.677,23 KM. Imajući u vidu da nije ostvaren višak/suficit u 2022.godini nije se uspio pokriti preostali dio deficita iz 2020. godine. Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka navedenog perioda dat je u bilansu Godišnjeg obračuna budžeta po izvorima i vrstama prihoda  i primitaka, kao i raspored rashoda i izdataka na osnovne i bliže namjene, sa uporednim pokazateljima u odnosu na izvršenje budžeta za period januar-decembar 2022.godine. 

Načelnik Sead Džafić se zahvalio vijećnicima na usvajanju Izvještaja i kazao da će nastojati da budžet u budućnosti bude bolji.

Admir Karić (NIP) – Klub Naroda i pravde će podržati Izvještaj. Već sedmu ili osmu godinu imamo Izvještaj sa sličnim izvršenjem koji uvijek prođe. Prihodi od građana općine Kalesija su 70 %, a prihodi od transfera viših nivoa vlasti su tek 11%. Nikako nemamo potrebu da građanima opravdamo budžet, ali želimo da budemo dobrima sa ministrima koji su 11% napunili budžet.

Nedžad Bukvar (SDP) – Komisije su zasjedale i nisu imale primjedbe. Isto tako Komisije su zasjedale i prilikom donošenja budžeta i nisu imale primjedbe a budžet je ostvaren tek sa 60%. U startu se vidjelo da budžet nije realno planiran. Reaalizacija budžeta je tek 62%, a neke stvake su premašile 100%. Da je realan odnos realizacija je trebala pratiti punjenje budžeta. Neki korisnici su kroz rebalans uvršteni u budžet i ispunjeni su sa 100%, a neki već godinama nisu realizovani. Treću godinu zaredom nismo realizovali zacjevljivanje površinskih voda u Raincima.

Hasan Ramić (SDA) – Evidentno je da svake godine imamo ambiciozan budžet, ali kod izvršenja imamo tek 60%. Ukupni prihodi i primici su nešto iznad 10 miliona maraka.

Mujo Mujkić (NIP) – Očekivao sam očitovanje internog revizora po Izvještaju o izvršenju budžeta. Povećnje budžeta je proizvod inflacije u društvu, a ne plod našeg rada. Planirano je 17 a ostvareno 10 miliona maraka. Ondje gdje je općinska uprava trebala da zaradi prihodi su iznosili 1,3 miliona maraka. Kritike sam usmjeravao na prekomjerno zapošljavanje. U 2014 godini za plate smo iz budžeta izdvajali oko 1,3 milionama, a sada imamo 2,9 miliona maraka, što je oko 27% budžeta, uz doprise to je oko 30%. Niko od nas nije pohvalio budžet, planirali smo 17 a ostvarili 10 miliona.

Prije usvajanja Izvještaja o izvršenju budžeta vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2022. godinu i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2022. godinu.

Općinsko vijeće je na ovoj sjednici prihvatilo i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za 2022.godinu. Ukupno odobrena sredstva Budžetom za 2022.godinu, na ime tekuće budžetske rezerve, iznosila su 50.000,00 KM, a sa 31.12.2022. godine utrošeno je sredstava u iznosu od 22.954,59 KM.

   

                                                    


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *