Usvojen Program rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2023.godinu

Sportski savez Općine Kalesija će u tekućoj godini u svom okrilju ,u sedam sportskih grana, imati 19 klubova članica. Pored klubova ,kao udružena članica Sportskog saveza je i Nogometni savez Općine Kalesijakoji u svom članstvu ima 9 registrovanih klubova .U sadašnjoj praksi ostvarivanja interesa sportskih potreba uglavnom su sredstva planirana po budžetu u najvećoj mjeri trošena za potrebe klubova i to za njihovo takmičenje.

Uslovi rada

Za sportske aktivnosti o kojima će brinuti Sportski savez Općine Kalesija ,u toku ove godine ,u budžetu Općine planirano je 170.000,00 KM . Iznos od 170.000,00 KM biće raspoređen za sve sportske aktivnosti koje se planiraju ove godine,a koje će neposredno ili posredno voditi Sportski savez Općine Kalesija.Također, iz ovih sredstava biće obuhvaćeno najosnovnije sufinansiranje registrovanih klubova,zatim školskog sporta,mamorijalnih takmičenja,sportskih manifestacija  od značaja za općinu i sportskih škola.

Prijedlog raspodjele sredstava utvrđuje Skupština Sportskog saveza koji će usvojiti Općinsko vijeće .Svaka promjena finansijskog plana za sport u ovoj godini biće korigovana srazmjerno procentu punjenja budžeta u tekućoj godini.

Organizacija rada

Sportski savez će i u ovoj godini nastaviti svoj rad na način sličan dosadašnjoj organizaciji. U kadrovskom smislu,a u skladu sa Statutom Sportskog saveza .Povremeno će se formirati komisije za realizaciju sportskih manifestacija i takmičenja kojima će neposredno rukovoditi Upravni odbor Sportskog saveza .Redovno će članovi Upravnog odbora Sportskog saveza biti zaduženi za praćenja planskih sportskih aktivnosti.

Sportski savez Općine Kalesija će u tekućoj godini dati prioritet na organizovanju sportskih škola i takmičenja školske djece.

Posebna pažnja bit će posvećena zdravstvenoj brizi i zbrinjavanju sportaša te ličnom i sportskom obrazovanju.Takmičenja koja će Sportski savez ,realno,moći podržavati moraju prije svega imati svoje opravdanje u postojanju kao što su :

 • afirmacija općine Kalesija
 • djećija sportska takmičenja i manifestacije
 • memorijalna takmičenja
 • tradicionalne sportske manifestacije
 • rekreativne manifestacije
 • ligaška takmičenja

 Program rada po kvartalima u 2023 godini

JANUAR – MART

RBAktivnostiVrijeme izvršenja
1.Održavanje redovne Skupštine Sportskog Saveza Općine Kalesijajanuar-februar
2.Organizacija MIO za učenike osnovnih školaFebruar-mart – april – maj
3.U saradnji sa ONS Kalesija,organizovati zimsku ligu-mali nogometjanuar

APRIL – JUNI

RBAktivnostiVrijeme izvršenja
1.Organizacija sportskih manifestacija u povodu značajnih datuma za općinu Kalesijuapril-maj- juni-august
2.Organizacija memorijalnih turnira  april – maj – juni -august
3.Organizacija sporstkih takmičenja u povodu Dana Općine maj
4.Organizacija Finala Šehidskog kupa općine Kalesija maj
5.Organizacija učešća na MIO kantonalnog nivoa takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola                       maj
   

JULI –SEPTEMBAR

RBAktivnostiVrijeme izvršenja
1.Organizacija RSI radnih kolektiva općine u malom fudbalu              Septembar-oktobar
2.Početak takmičenja nogometnih sportskih klubova u ligaškim takmičenjima za sezonu 2023/2024 .godinu  august – septembar
3.Sportske aktivnosti –Kalesijsko ljetoJuli-august

OKTOBAR – DECEMBAR

RBAktivnostiVrijeme izvršenja
1.Organizacija RSI radnih kolektiva općine u odbojci                  oktobar
2. 2.Organizacija finalne utakmice kupa takmičenja u nogometu na području općine KalesijaSeptembar-oktobar Septembar-oktobar
  3.Početak takmičenja odbojkaških sportskih klubova u ligaškim takmičenjima za sezonu 2023/2024 .godinuoktobar
  4.Organizacija manifestacije izbora najuspješnijih sportskih kolektiva i pojedinaca u 2023 .godinidecembar

Sastavni dio programa rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2023 godinu su:

Kriterij za raspodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje sporta u 2023g.

Kriteriji Za raspodjelu javnih sredstava za sufinansiranje i finansiranje sporta na području općine Kalesija u 2023 godini

Ovim Kriterijima utvrđuje se finansiranje i sufinansiranje fizičke kulture i sporta u 2023. godini planiranog Budžetom općine Kalesija.

Raspodjela sredstava za sufinansiranje i finansiranje u ostvarivanju javnog interesa Općine u oblasti fizičke kulture i sporta, vršit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima

budžeta Općine Kalesija i Zakonom o izvršenju budžeta za 2023. godinu u ukupnom iznosu do 170.000,00 KM, a u cilju podrške sportske masovnosti i takmičenja.

II

Pravo na sufinansiranje i finansiranje imaju sportski klubovi, sportske asocijacije, sportske škole, sportska društva i druga pravna lica koja se potpuno ili djelimično bave sportskim obrazovanjem i odgojem, afirmišući sport kao poseban interes i brigu za psihofizički razvoj mladih općine.

III

Da bi registrovane sportske organizacije i klubovi kandidirali svoje sportsko takmičenje, manifestaciju i sportski razvoj mladih, neophodno je da su isti sa sjedištem na području Općine Kalesija i da su registrirani u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama u Ministarstvu pravosuđa i uprave do 31.12.2022. godine.

IV

Osnovni kriteriji raspodjele sredstava za sport u 2023. godini su:

 1. Realni troškovi za egzistenciju klubova u takmičenju.
 2. Takmičenje u ligaškom i turnirskom prvenstvu države, federacije, kantona i općine sa prednošću za ligaško takmičenje i brojno stanje mlađih kategorija uključenih u sistem takmičenja (juniori, kadeti i pioniri),
 3. Da ne koristi druga javna sredstva za iste namjene koja se dodjeljuju od drugihvladinih organizacija u ukupnom iznosu od preko 30% realnih troškova za takmičenje.
 4. Da korisnici sredstava organizuju sportske manifestacije od interesa za Općinu Kalesija i da su iste od međunarodnog, državnog, federalnog, kantonalnog ili općinskog značaja,
 5. Organizacija sportskih takmičenja općinskog i kantonalnog nivoa za osnovne i srednje škole i podrška razvoju školskog sporta,
 6. Finansiranje obaveznih ljekarskih pregleda za takmičenje sportista i klubova.
 7. Finansiranje i sufinansiranje manifestacija u interesu razvoja sporta na Općini i afirmacija sportskih, kulturnih i historijskih tradicija značajnih za općinu Kalesija.
 8. Finansiranje rada Sportskog saveza Općine Kalesija i
 9. Postignuti sportski rezultati u prethodnoj godini

V

Prioritetno sufinansiranje sportskih klubova bit će na njihovim primarnim potrebama za takmičenje i to:

 1. kotizacija za učešća u seniorskom, juniorskom, kadetskom i pionirskom takmičenju i
 2. osnovni ljekarski pregled sportista koji je neophodan za takmičenje.

VI

U postupku za dodjelu sredstava nosioci djelatnosti u oblasti sporta su dužni podnijeti sljedeće:

 1. Finansijski izvještaj za prethodnu godinu (Pravdanje dodijeljenih sredstava preko Sportskog saveza općine Kalesija),
 2. Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave TK o registraciji najnovijih promjena lica ozastupanju i predstavljanju kluba,
 3. Bilans stanja i bilans uspijeha za 2021. godinu,
 4. Uredno popunjen aplikacijski obrazac.

Prijedlog raspodjele budžetskih sredstava po korisnicima za 2023. godinu:

R/BNAZIV AKTIVNOSTI/KORISNIKAIZNOS U KM 
123 
1Zdravstveno zbrinjavanje sportista (osnovni ljekarski pregledi)2.000,00 
2Sportske manifestacije u povodu značajnih datuma za općinu Kalesija1 000,00 
3Izbor sportiste godine3.500,00 
4Sportska masovnost školske djece u ukviru manifestacije malih olimpijskih igara (MOI)4.000,00 
5Memorijalni turniri1.000,00 
6Organizacija finalnog Kup takmičenja BiH za područje Općine Kalesija500,00 
7Radničke sportske igre u odbojci i nogometu (RSI)1.000,00 
8FK ”Bosna” Kalesija16 400,00 
9FK ”Sloga” Tojšići16 400,00 
10FK ”Mladost” Kikači 16 400,00 
11NK ”Rainci  ” Rainci Gornji9 550,00 
12FK ”Mladost 78” Vukovije Donje9 550,00 
13FK ”Krušik” Vukovije Gornje6 700,00 
14FK“Memići“Memići6 700,00 
15FK ”Bjeljevac” Miljanovci2 700,00 
16FK ”Spreča“Rainci Donji2 700,00 
17NK-ŠF ”Respect” Kalesija   200,00 
18OK ”Bosna” Kalesija 13 200,00 
29ŽOK ”Bosna” Kalesija 13 200,00 
20KK ”Bosna” Kalesija  6 000,00 
21Kar. Klub ”Bosna-Kalesija” Kalesija  6 000,00 
22Kar. Klub ”SIGMA” Kalesija  2.300,00 
23KBS ”Golden Team” Kalesija  5 000,00 
24OKI ”Kalesija” Kalesija”10.500,00 
25KBV“Prison Break „ Hrasno Gornje 2 200,00 
26SRD ”Manjić” Kalesija 3 000,00 
27Nogometni savez općine Kalesija 2.300,00 
28Sportski savez općine Kalesija 6 000,00 
UKUPNO:170.000,00 

Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *