Subota, 15 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaOpćinsko vijeće Kalesija razmatralo Informaciju o radu mjesnih zajednica u 2022.godini

Općinsko vijeće Kalesija razmatralo Informaciju o radu mjesnih zajednica u 2022.godini

Mjesna samouprava u jedinici lokalne samouprave ostvaruje se u Mjesnoj zajednici kao obaveznom obliku mjesne samouprave koju osniva Vijeće, te u gradskim četvrtima i drugim oblicima mjesne samouprave u skladu sa Statutom jedinice lokalne samouprave. Odlukom o osnivanju Mjesne zajednicae utvrđuju se: naziv, sjedište, područje Mjesne zajednice, mjesna područja, odnosno drugi dijelovi Mjesne zajednice, kao i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem mjesne samouprave.

Građani u Mjesnoj zajednici putem organa Mjesne zajednice odlučuju o poslovima značajnim za život i rad na području Mjesne zajednice, a naročito:

– pokreću i učestvuju u javnoj raspravi kod pripreme i donošenja urbanističkih planova na području Mjesne zajednice, pokreću inicijative, daju mišljenja i učestvuju u izgradnji komunalnih objekata i objekata u općoj upotrebi;

-pokreću i učestvuju u raspravama o inicijativama i aktivnostima za razvoj privrede i društvenih djelatnosti; 

– brinu o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć i u tu svrhu pokreću saradnju sa stručnim organima u oblasti socijalne zaštite;

– staraju se o razvoju kulture i sporta i stvaraju uvjete za dostupnost ustanova i objekata kulture i sporta svim građanima, a pogotovo mladim;

– stvaraju uvjete i preduzimaju mjere za očuvanje i zaštitu prirodnih i radom ostvarenih vrijednosti čovjekove sredine;

– drugim poslovima utvrđenim statutom i pravilima Mjesnih zajednica vodeći računa o vrsti i obimu potreba, raspoloživim sredstvima, kao i interesima građana u cjelini.

Mjesna zajednica može biti osnovana za jedno naseljeno mjesto, više međusobno uvezanih manjih naseljenih mjesta, ili za veći dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove naselja čini cjelinu. Inicijativu za osnivanje Mjesne zajednice mogu pokrenuti građani, udruženja građana sa područja naseljenog mjesta za čije se područje predlaže osnivanje nove Mjesne zajednice, Vijeće ili Načelnik/ca jedinice lokalne samouprave. Mjesna zajednica osniva se na način i po postupku utvrđenom Statutom jedinice lokalne samouprave u kojoj se osniva Mjesna zajednica. Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom i Odlukom o osnivanju.. Statutom Mjesna zajednica, u skladu sa Statutom jedinice lokalne samouprave i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje obavlja Mjesna zajednica, organi, kao i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Mjesne zajednice. Organi Mjesnih zajednica bit će obavezno konsultovani o pitanjima o kojima Vijeće jedinice lokalne samouprave odlučuje dvotrećinskom većinom i u postupku donošenja planova jedinice lokalne samouprave, kao i o drugim pitanjima o kojima je zatražena konsultacija od Vijeća ili Načelnika/ce jedinice lokalne samouprave. Organi Mjesnih zajednica mogu davati inicijative o pitanjima iz nadležnosti Mjesnih zajednica, jedinice lokalne samouprave i institucija koje vrše javne ovlasti.

Na sjednicama Vijeća  Mjesnih zajednica se uglavnom razmatra problematika građana i problemi infrastrukturne prirode i upućuju inicijative, prijedlozi i sugestije za njihovo rješavanje ka većim instancama  vlasti tj.općini kao jedinici lokalne samouprave, kantonalnim resornim ministarstvima te javnim preduzećima. Veliki broj incijativa odnosio se na poboljšanje ambijenta življenja građana i podizanja kvaliteta usluga komunalnih preduzeća, te usluga koje ona pružaju, a prije svega treba istaći potrebe za uredno vodosnadbjevanje, javni prevoz učenika, snadbijevanje električnom energijom, uređenje javnih površina, problemi odvoza smeća, problemi pasa lutalica i dr. Vijeća Mjesnih zajednica su pratila stanje bezbjedonosne situacije  i predlagali mjere kojima će se  poboljšati postojeće stanje, a tu prije svega mislimo na sastanke i saradnju sa pripadnicima PU Kalesija  i LOT timova međunarodnih mirovnih snaga u BiH, koji su svojim mišljenjem, sugestijama i primjedbama pokušali ukazati na bezbjedonosno-sigurnosnu situaciju na mjesnim područjima, dok su sa mirovnim snagama u BiH razgovarali o stanju sigurnosti lica koja imaju status povratnika kao i obilazak istih.

Na području općine Kalesija radi i djeluje 24. Mjesne zajednice koje imaju status pravnog lica  i svoj: Statut, Poslovnik o radu , organe upravljanja (Vijeće Mjesne zajednice , predsjednik vijeća ),radna tijela , žiro račune i identifikacione brojeve .

 • Nazivi Mjesnih zajednica i imena aktuelnih predsjednika Vijeća Mjesnih zajednica, i aktivnosti istih prikazani su u donjoj tabeli
R. br.Naziv Mjesna zajednicaPredsjednik Vijeća mjesne zajedinceBroj članova VijećaBroj održanih sjednicaBroj  tačaka dnevnog redaBroj održanih zborovaBroj održanih javnih raspravaBroj upisa u djelovodnik
1.SeljubljeMugdim Mujkanović5310 146
2.Hrasno DonjeJasmin Ćatić54201147
3.KikačiEdis Sakić / Muradif Smajić7513 244
4.TojšićiMujo Kadić937 180
5.Vukovije GornjeSejfo Trgovčević7412 137
6.Vukovije DonjeHimzo Dukić96251161
7.Jeginov LugSenad Alibašić/ Jovanović Lazar327 115
8.Rainci DonjiSakib Husejnović7417 156
9.ZatesIbro Džafić/ Džihanović Senad5922 139
10.Rainci GornjiMehmed Šehić1141121156
11.Sarači-LipoviceDamir Alić727 129
12.MiljanovciHasanović Ekrem7619 149
13.DubnicaFejzo Mujanović7371129
14.PrnjavorOsman Huremović514 131
15.Kalesija CentarHasan Ramić11524 2137
16.Kalesija GornjaMujo Mujkić75151138
17.MemićiSalkan Joldić7261236
18.BrdaHaso Križevac/ Senad Halilović53102134
19.BulatovciZijad Bećić515138
20.JajićiFahrudin Hamzić5311 143
21.GojčinSead Šehić5312 137
22.ZukićiZikret Halilović539 125
23.PetroviceMersudin Muminović75102174
24.Hrasno GornjeFerid Hodžić537 129

Tokom izvještajnog perioda u četiri Mjesnih zajednica došlo je do zamjene predsjednika Vijeća Mjesnih zajednica ;u Mjesnoj zajednici Jeginov Lug zbog smrti predsjednika , u mjesnoj zajednici Kikači i Brda  zbog podnesene ostavke predsjednika i u mjesnoj zajednici Zates  zbog smejene od strane Vijeća Mjesna zajednica .

II  Rad Mjesnih zajednica i njenih organa

1.Mjesna zajednica Hrasno Donje

Mjesna zajednica Hrasno Donje obuhvata naseljena  mjesta : Hrasno Donje, Horozovina i  Paraći .

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Jasmin Ćatić 
2. Jusuf Fazlić
3. Jusuf Mešanović
4. Ahmet Bukvarević
5. Admir Hercegovac

Tokom izvještajnog peroda u Mjesnoj zajednici Hrasno Donje riješen je problem mjesne kancelarije na način da je u započetom objektu Doma kulture urađena kancelarija za rad sekratra i orgnana Mjesne zajednice sa mokrim čvorom. Za istu je nabavljena sva kancelarijska oprema sa kompletnim maještajem.Takođe  pomenuti objekat je priključen na niskonaponsku električnu mrežu i mjesni vodovod.

Uređena je drenaža oko objekta Doma kultute i izolacija na završnoj betonskoj ploči koja je propuštala vodu. Izvršeno je uređenje i sanacija „Starog mezarja„ u centru Mjesne zajednice. Za ove  aktivnosti finansijska sredstva je izdvojila i općina Kalesija .

Asvaltirana je dionica puta u Hrasnu Donjem zv. „Bećin potok“ a sredstva su izdvojena iz budžeta općine Kalesija.

Konstantno je održavana javna rasvjeta u svim naseljenim mjestima Mjesne zajednice.

U saradnji sa općinom Kaleisja obilježena je Bitka na Karovinama.

U prostorije Doma kulture nabavljeni su rekviziti za zabavu omladine i građana: sto za stoni tenis, bilijar, kino projektor i ozvučenje.

Održan je malonogometni turnir koji se održava svake godine u povodu obilježavanja bitke na Karovinama.

2.Mjesna zajednica Rainci Gornji

Mjesna zajednica Rainci Gornji obuhvata  zaseoke i  i naselja :

 • Mešići II , Pjanići , Centar , Pilavdžići, Hadžićić, Novo Naselje, Šehići , Mešići I , Meškovići , Bukvari i Ibralići .
 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Šehić Mehmed 
2. Pjanić Admir
3. Džafić Damir
4. Džafić Faruk
5. Nuhanović Ševal
6. Mešić Besim
7. Mešić Mensur
8. Mešić Zijad
9. Hasanović Hariz
10. Mujkić Almir
11. Ibralić Šemsudin

Mjesna zajednica Rainci Gornji tokom 2022. godine osim redovnih poslova vodila je i sljedeće aktivnosti:

Renovirana je prostorija u Domu kulture za održavanje sastanaka orgna Majesne zajednice u koju je  nabavljena  kancalarijska oprema  te konvektor za zagrijavanje prostorije.

Na dan državnosti istaknute su  državne zastave na stubove kroz cijelu Mjesnu zajednicu .

Tokom cijele godine održavana je ulična rasvjeta u centru Mjesne zajednice a pružana je pomoć i  u drugim dijelovima Mjesna zajednica za troškove zamjene sijalica te pomoći oko plaćanja utroška električne enrgije.

Finanijsksim planom za 2022.godinu sa sport i kulturu izdvojena su novčana sredstva u iznosu od 2.200,00 KM.

Vršene su sitnije popravke na objektu Doma kulture ( popravka zidova, farbanje ogrede na terasi i drugi sitniji radovi).

Po principu „Marka na marku“ uz sufinansiranje Općine Kalesija i građana asvaltiran je put pored stadiona NK Rainci i rekonstruisan put za zaseoku Meškovići .

Urađeno je mašinsko čišćenje kanala  pored sportskog aerodroma.

Novčano su pomognute osobe u stanju socijalne potrebe i učenici JU “OŠ Rainci Gornji”. Vijeće Mjesne zajednice maksimalno je nastojalo da udovolji i odgovori svim zahtjevima građana  u skladu sa svojim ovlaštenjima i mogućnostima.

3. Mjesna zajednica Rainci Donji

Mjesna zajednica Rainci Donji obuhvata  zaseoke i naselja: Pedići, Herići, Puzići, Požegići, Čifluk, Novo Naselje – Ciglana i Čanići (Skakovi).

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Husejnović Sakib 
2. Ponjavić Mevludin
3. Husejnović Ekrem
4. Požegić Fahrudin
5. Džafić Zijad
6. Sokolović Denisa
7. Mehmedović Ibrahim

Mjesna zajednica Rainci Donji tokom 2022. godine osim redovnih poslova  radili su:

Na uređenju bankina lokalnog puta te sanacije makadamskih puteva.

Mjesna zajednica se aktivno ukljuičila u sanaciju stambeno porodičnog objekta Samira Džafića koji je stradao u požaru.

Takođe je urađena  sanacija jednog  manjeg propusta u zaseoku Požegići, novčano je potpomognut  FK „Spreča“.

Izdat je prostor u objektu stare čitoanice za apoteku  .

Izvršeno je zacjevljivanje kanala od džamije prema naselju Pedići u dužini od oko 200 metara i po istom nasut kamen, dograđeno šest  rasvjetnih tijela javne rasvjete u zaseoku Požegići.

4. Mjesna zajednica Seljublje

Mjesna zajednica Seljublje obuhvata  naselja: Puljkov Do, Čifluk i Seljublje.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Mujkanović Mugdim 
2. Alić Rifet
3. Karahodžić Munever
4. Hadžić Izet 
5. Selimović Suljo

Moramo napomenuti  da je član Vijeća Izet Hadžić tokom izvještajnog perioda umro i da nije izvršena popuna nakon smrti imenovanog .

Mjesna zajednica Seljublje je tokom izvještajnog  perioda vodila sledeće aktivnosti:

Asvaltiran je put Čitaonica – Smajići  kao i plato ispred Doma kulture.

Zamijenjeni su prednji prozori u prizemlju objekta Doma kulture kao i  troja vrata u objektu sale Doma kulture čija je unutrašnjost tom prilikom i ofarbana (okrečena),

Zasađen je drvored pored rječice Gribaje .

Zahvaljujući općini Kalesija rekonstruisan je prostor za otvaranje područne ambulante gdje je instalirano i centralno grijanje i očekuje se otvaranje iste.

Svečano je obilježen Dan Mjesna zajednica Seljublje 9.okrobar.

5. Mjesna zajednica Hrasno Gornje

Mjesna zajednica Hrasno Gornje obuhvata  istoimeno naseljeno mjesto- Hrasno Gornje.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Hodžić Ferid 
2. Hodžić Jasmin
3. Hodžić Mumin
4. Hujdur Fetah
5. Hujdur Mujo

Ova mjesna zajednica je tokom izvještajnog perioda ukupila sredstva od građana i realizaovala projekat izgradnje javne rasvjete na području cijele Mjesna zajednica uz finansijsku potporu Općine.  Općina Kalesija je finansijski podržala i asvaltiranje parking prostor između područne škole i vjerskog objketa i sanaciju klizišta na putnom pravcu  Dubnica-Hrasno Gornje.

Započeta je akcija ukupljanja novčanih sredstava za  rekonstrukciju lokalnog puta Hrasno Gornje – Hrasno Donje u dužini od oko dva kilometra.

Organizovan je osmi po redu memorijalni malonogometni turnir u čast šehidima iz Mjesne zajednice Hrasno Gornje.

Urađeno je dječije igralište sa spravama za igru kod sportskog poligona.

6. Mjesna zajednica Miljanovci

Mjesna zajendica Miljanovci obuhvata  zaseoke i  i naselja: Fazlići, Pezići, Čanići, Centar, Dolina, Jasike, Gaj, Jelasi ,  Živčići , Jahići, Hasanovići i Grabovac.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Hasanović Ekrem 
2. Čanić Abdulah
3. Sinanović Sulejman
4. Hasanović Samir
5. Hasanović Nermin
6. Živčić Mevludin
7. Hamzić Miralem

U ovom izvještajnom periodu Mjesna zajednica Miljanovci  osim obavljanja redovnih poslova  radila je i  na:

Uređenju i rekonstrukciji spomen obilježja na Bjeljevcu

Aktivnostima vezanim za bilježavanje dana Mjesne zajednice i bitke na Bjeljevcu 17. maja

Uređenju  enterijera objekta Doma kulture

Asvaltirana je dionica puta Dubnica – Hamzići (ratni put)  zajedničkim sufinansiranjem između općine Kalesija i građana Mjesne zajednice Miljanovci.

7. Mjesna zajednica Sarači-Lipovice

Mjesna zajednica Sarči – Lipovice obuhvata  naselja :  Sarači i Lipovice.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Alić Damir 
2. Alić Rijad
3. Zulić Narcis
4. Jakubović Suad
5. Imamović Sejid
6. Alibašić Emin
7. Zulić Elvis

Mjesna zajednica Sarači-Lipovice  je tokom 2022 .godine osim redovnih poslova radila na ukupljanju novčanih sredstava za održavanje i utrošak električne enrgije ulične rasvjete u naseljenom mjestu Sarači. Provedene su akcije uređenja loklanih i poljskih puteva .

8. Mjesna zajednica Zates

Mjesna zajednica Zates obuhvata istoimenovano naselejno mjesto- Zates.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Džafić Ibro 
2. Mehić Edin
3. Ibralić Senad
4. Džihanović Senad
5. Musić Mehmed

U  Mjesnaoj zajednici je  tokom izvještajnog perioda urađena  ulična rasvjeta u zaseoku Ibralići i ista puštna u funkciju.

U julu je organizovan  tradicionalni malonogometni turnir posvećen šehidima ove Mjesne zajednice.

Provedena je akcija uređenja bankina.

Od svojih skromnih sredstava  Mjesna zajednice je pomogla liječenje osoba u stanju socijalne potrebe. Sredstvima koje je dodijelila općina Kaleisja urađena je kapija na dvorištu mjesnog mekteba.

Kontinuirano je rađeno na održavanju objekta Čitaonice i ulične rasvjete.

9. Mjesna zajednica Kalesija Centar

Mjesna zajendica Kalesija Centar obuhvata  naselja: Kalesija Centar (gradsko područje), Tubići Donji, Novo Naselje, Carska Bašča , Olanovica , Paljevine i  Palavre.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Ramić Hasan 
2. Ušćuplić Muhamed
3. Tubić Ramiz
4. Hrustić Senad
5. Mustafić Enver
6. Sinanović Ezin
7. Hadžić Muamer
8. Sejfić Sabahudin
9. Karić Armin
10. Hafžić Mirza
11. Vildić Rašid

U izvještajnom periodu vođene su sljedeće aktivnosti:

Učešće u projektu – “Zbrinjavanje Romske populacije”,

Koristeći sredstva predviđena “Programom izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u periodu 2023 – 2024. godina” asvaltirana je dionica puta – krak sjever u Podrinjskoj ulici u dužini oko 150 m. i na istom dijelu izvršeno je mašinsko uređenje kanala u dužini od oko 200 m. Po istom principu asvaltirana je ulica zv. „Gladovo“ i u istoj je uređena ulična rasvjeta.

Izvršeno je uređenje bankina od mosta “Sead Džafić” duž loklanog puta  za Gojčin do skretanja za Vis , isti radovi urađeni su u naselju Olanovica i Paljevine.

Tokom cijele godine održavana je ulična rasvjeta (nabavka i zamjena  sijalica i druge opreme te zamjena postojećih rasvjetnih tijela sa LED tijelima).

Izvršena je zamjena sanitarije u mokrom čvoru Doma mladih, izvršena popravka odovoda uposlovnom prostoru istog objekta (UNI CREDIT banka).

Mjesna zajednica je novčano pomogla u izgradnji spoemen obilježja palim borcima u naselje Palavre kao i obilježavanje značajnih datuma za općinu Kaleisja :11 maj- pogibija Senada Požegića kao i zajedničko obilježavanja Dana mjesnih zjendica Kaleisja Centar i Prnjavor – 23. maja.

I ove kao i svake prethodne godine Mjesna zajednica je obezbijedila smještaj učesnicima “Marša mira  Srebrenica” koji dolaze iz drugih dijelova Bosne i hercegovine i prolaze kroz Kalesiju. Mjesna zajendica je pomagala osobama u stanju socijalne i druge potrebe kao što je pomoć u liječenju i socijalnim paketima.  Planirana sredstva za sport i kulturu u cijelosti su doznačena na račune korisnika.

10. Mjesna zajednica Bulatovci

Mjesna zajendica Bulatovci obuhvata   naselja  Bulatovci i Satro Selo.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Bećić Zijad 
2. Heljić Ferid
3. Krajinović Araz
4. Dugonjić Mirnes
5. Ibrišević Hazim

Mjesna zajednica Bulatovci  je tokom izvještajnog perioda provela sledeće aktivnosti:

Kontinuirano održavanje ulične rasvjete na području cijele Mjesne zajednice, tekuće održavanje mjesnog vodovoda sa stalnom kontrolom izvorišta zbog mućenja vode.

Izvršeno je uređenje bankina sa obje strane loklanog puta, sasijecanje sitnog i krupnog rastinja pored puta kao i nasipanje kamenom istih .

Organizovano je zimsko održavanje lokalnih puteva u sezoni 2022/23 godina.

11. Mjesna zajednica Gojčin

Mjesna zajednica Gojčin obuhvata  naselja  Gojčin i Jelovo Brdo.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Šehić Sead 
2. Makalić Mustafa
3. Osmančević Jasmin
4. Dautbašić Ramo
5. Makalić Habib

Mjesna zajednica Gojčin  je tokom izvještajnog perioda provela aktivnosti na organizaciji dokčeka učesnika  „ Marša  mira  Srebrenica“ , koji svake godine prolaze kroz ovu Mjesnu zajednicu .

Vođene su aktivnosti na održavanju loklanog puta  Kalesija – Gojčin, izvršeno je sasijecanje rastinja kao i uređenje bankina nasipanjem posipnim materijalom. Nabavljen je i ugrađen posipni materijal za uređenje loklanih puteva na području Mjesne zajednice.

Obilježen je 2. maj – dan kada je agresor ubio prvu civilnu žrtvu u Kalesji tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Uređen je loklani put  proširenjem na velikim zavojima na dijelu Mala Spreča – Gojčin.

Sredstvima građana u cijelosti je završena  rekonstrukcija vodovodne mreže od izvorišta do naselja Gojčin. Započete su aktivnosti na uređenju izletišta „Stijena“ donacijama građana.

12. Mjesna zajednica Memići

Mjesna zajednica Memići obuhvata   naselja: Memići, Hemlijaši i Brezik.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Joldić Salkan 
2. Vildić Edin
3. Vildić Sead
4. Milkunić Husein
5. Lokmić Enver
6. Halilović Amir
7. Arifović Mersudin

U izvještajnom periodu organi Mjesna zajednica u saradnji sa građanima  proveli su sljedeće aktivnosti:

Na centralnom spomen obilježju u Memićima i u haremu džamije u Hemlijašima obilježen je  8. maj – Dan stradanja građana Memića.

Uređena je aleja platana.

Redovno je održavan mjesni vodovod uz održavanje rezervoara vode koji se nalazi u Osmacima sa učešćem 50 % .

Redovno je održavana postijeća ulilčna rasvjete

Zimsko održavanje lokalnih puteva u sezoni 2021/22 godina

Na području Mjesne zajednice Memići rekonstruisana je  cjekokupna mreža ulične rasvjete donacijom vlade tuzlasnkog kantona u iznosu od 40.000,00 KM

Izgrađena ulična rasvjeta u dijelu naselje Markovići  i pored magistralnom puta M4 donacijom federalnog ministrastvai raseljenih osoba i izbjeglica u vrijednosti od 9.000,00 KM.

Zvršena rekonstrukcija ulične rasvjetet u naseljeu Hemlijaši zamjenom postojećih svjetiljki LED sijalicama vrijednosti 10.000,00 , donacije vlade tuzlasnkog kanotna.

13. Mjesna zajednica Kalesija Gornja

Mjesna zajednica Kalesija Gornja obuhvata  zaseoke i  naselja: Pahunjak, Jusupovići, Kadrići, Pogon, Šahbazi, Gajani i Muratovići .

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Mujkić Mujo 
2. Osmanović Muhamed
3. Mustafić Mejra
4. Jajčević Jasmin
5. Hendić Elmdina
6. Abidović Ramiz
7. Ramić Nedžad

U izvještajnom periodu rađeno je na  održavanju vodovodne mreže : zamjena na više mjesta alkaten cijevi primornog voda , čišćenje rezervoara sa ugradnjom novih vrata , ugradnja regulatora pritiska i postavljanje ventila za regulisanja pritiska primarnog voda .

Zimsko održavanje loklanih puteva, stalno održavanje objekta Mjesne zajednice.

26. maja obilježen je dan Mjesne zajednice  i organizovan je zajednički iftar sa građanaima.

Urađen je Elaborat ulične rasvjete i ista je izgrađena u naselju Šahbazi.

Uređen je kanal pored potoka Zajvoda  u naseljeu Šahbazi  i dio kanalizacije u ovom naselju, izvršeno je čišćenje dijela  Kalesijske rijeke na potezu od mosta kod džamije nizvodno u dužini od 100 metara.

Izgrađeno je spomen obilježje u naselju Šahbazi.

14. Mjesna zajednica Prnjavor

Mjesna zajednica Prnjavor  obuhvata  naselja : Prnjavor i Kurtići.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Huremović Osman 
2. Mehanović Fuad
3. Huremović Mediha
4. Softić Galib
5. Tubić Merima

Mjesna zajednica Prnjavor je tokom izvještajnog perioda provela aktivnosti na organizaciji obilježavanja  dana Mjesne zajednice, 23. maja, zajedno sa mjesnom zajednicom Kaleisja Centar.

Ukupljena su  sredstva za asvaltiranje dijela ulice do kuća porodica Bektić.

U toku su radovi na priključenju domaćinstava južnog dijela naseljenog mjesta Prnjavor na vodovodnu mrežu.

Tokom 2022. godine radilo se na održavanju ulične rasvjete .

15. Mjesna zajednica Zukići

Mjesna zajednica Zukići obuhvata istoimeno naseljeno mjesto-Zukići.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Halilović Zikret 
2. Ibrić Mehmed
3. Ahmetović Emin
4. Ibrić Abdulah
5. Ročević Alija

Tokom izvještajnog perioda Mjesna zajendica, odnosno njeni organi radili su na  Zimskom održavanju lokalnih puteva, uređenju bankina i sasijecanje rastinja pored lokalnog puta.

Završena je prva faza  radova na dovođenju primarnog voda   Gradskog vodovoda do  naselja Zukići.

16. Mjesna zajednica Brda 

Mjesna zajednica Brda  obuhvata naselja : Brda , Križevci i Hrvačići

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Halilović senad 
2. Serdarević Alija
3. Križevac Haso
4. Križevac mersudin
5. Beširević Smajl

Tokom 2022. godine Vijeće Mjesne zajednice je u saradnji sa općinom Kalesija i građanima svoje Mjesne zajednice završila   asvaltiranje dva putna pravac: put  prema mezarju Brda u dužini 300 metara i bajpas Križevci – Brda u dužini od 207 metara. Nabavljene su dvije propusne cijevi na propustima ovih putnih pravaca a sve koristeći i sredstva predviđena “Programom izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u periodu 2023. – 2024. godina”.

Održavana je ulična rasvajeta na području cijele Mjesne zajednice, više puta je sprovedeno čišćenje kapitaža mjesnog vodovoda Brda, izgrađena šahta na potezu „Velika njiva“.

Organizvano je zimsko održavanje puteva od Čitaonice do naselja Križevci, Brda i Hrvačića.

17. Mjesna zajednica Jajići

Mjesna zajednica Jajići obuhvata   naselja: Jjajići i Zolje

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Hamzić Fahrudin 
2. Hamzić Nihad
3. Hamzić Ferid
4. Bećirbašić Nedžad
5. Hamzić Besim

Tokom izvještajnog perioda asvaltiran je put od područne škole do kuće Ibrahima Hadžića .

Obzirom na konfiguraciju zemljišta  ukupljena su sredstva za zimsko odražavanje puteva na području cijele Mjesne zajednice.

Mjesna zajednica je finansirala  uređenje dijela puta koji vodi u pravcu  Lovačke kuće.

Uređene su bankine na potezu od Palavra do Mramorova (izlaz na magistralni put za Sapnu). 

29. marta. obilježena je pogibija vojnika UN-a .

18. Mjesna zajednica Jeginov Lug

Mjesna zajednica Jeginov Lug obuhvata  zaseoke : Tadići , Jovanovići i  Tomići

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Jovanović Lazar 
2. Tomić Vujadin
3. Alibašić Senad

Alibašić Senad  je tokom izvještajnog perioda umro i do danas nije izvršena zamjena

Mjesna zajednica Jeginov Lug  je tokom izvještajnog perioda  radila na održavanju makadamskog loklanog puta  tako što je isti nasipala posipnim materijalom , sasijecala rastinje pored puta te čistila  kanale na nekim dijelovima puta. Takođe su očišćene  dvije manje divlje deponije.

19. Mjesna zajednica Vukovije Donje

Ova Mjesna zajednica  obuhvata  zaseoke i  i naselja: Zukići, Herići, Krušik, Spahići, Hodžića Brdo, Jukanovići i Zenuni .

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Dukić Himzo 
2. Brđanović Sead
3. Imamović Mihrab
4. Huseinović Nusret
5. Dukić Elvedin
6. Majdančić Refik
7. Imamović Nedžad
8. Jukanović Rijad
9. Valjevac Šahim

U izvještajnom periodu Vijeće Mjesna zajednica Vukovije Donje je provelo sledeće aktivnosti:

 Asvaltirana je dionica puta „Herići“.

Izvršena ugradnja cijevi za kanalizacioni sisteme u naseljeu Spahići.

Urađena je javna rasvjeta u dijelu naselja Jukanovići, centralno grijanje u objeketu Doma kulture,  renoviranje starog dijela objekta Čitaonice u kojem su predviđene  prostorije za rad organa Mjesne zajednice, apoteke i pošte .

Urađeno je  zacjevljivanje  dijela kanala pored područne ambulante čime se uredio prostor za parking.

Završeno  ograđivanje šehidske česme i izgradnja parking prostora na centralnom mezarju.

20. Mjesna zajednica Vukovije Gornje

Mjesna zajendica Vukovije Gornje obuhvata  zaseoke  i naselja: Masle I , Masle II , Ćive i Dažfići .

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Trgovčević Sejfo 
2. Alić Suad
3. Selimović Osman
4. Mujkanović Himzo
5. Aščić Mirnes 
6. Selimović Senad
7. Aščić Alija

U izvještajnom periodu Vijeće Mjesna zajednica Vukovije Gornje radilo je na sledećim aktivnostima:

Urađeno je idejno rješenje vanjskog uređenja i pješačke staze oko Doma kulture i ambulante.

Rađeno je na uređenju bankina i nasipanju istih.

Urađeno je zacjevljivanje i ugradnja polutki cijevi na određenim dionicama lokalnog puta..

Novčano  pomognuti  FK Krušik i udruženje penzionera .

Izvršeno je crpanje jame sa otpadnim vodama na koju je spojen  objeakt Doma kulture.

Uređen i kamenon nasut dio puta prema šumskom kompleksu radi omogućavanja pristupa vatrogasnim vozilima. Nabavljeno  20 m3  kamena za nasipanje puta do vakufske parcele .

U saradnji sa općinom djelimično je urađena sancija objekta čitaonice u naselju Džafići u vrijednosti  od oko 8.000,00 KM, izvršeno saniranje i utopljavanje prostorije Mjesne zajendice kao i zamjena poda koji je dotrajao, a za radove je izdvojeno oko 2.000,00 KM.

Vijeće Mjesne zajednice je za Dan šehida organizovalo posjetu šehidskim spomen obilježjima  u Maslama , Džafićima i Ćivama na koja je položeno cvijeće.

Sanirane su dvije autobuske stanice (nastrešnica) na lokaciji „Pista“ za čije je saniranje izdvojeno 500,00 KM.

Urađeno je proširenje ulične rasvjete u zaseoku Masle 1 sa pet novih rasvjetnih tijela. Nastavljeno je priključivanje novih korisnika na Gradski vodovod.

Od strane Kantonalne direkcije cesta urađen je trotoar u dužini  oko 2500 metara, od početka „piste“ do tkzv. „Međaš raskrsnice“.

U saradnji sa Ministarstvom prostornog uređanja i općine Kalesija započet je projekat uređenja rječice Hatićke  koji je krajem 2022.godine i završen  a u isti je uliženo oko 270.000,00 KM.

Tokom izgradnje vodovodne mreže došlo je do sudskog spora gdje je Mjesna zajendica tužena od strane izvođača ŠF Inženjering,  a u ovoj godini za sudske procese  izdvojeno je 2.500,00 KM .  Mjesna zajendica je izgubila spor i  u obavezi je tužiocu ispaltiti iznos od 31.496,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 11.04.2018.godine  te troškove sudkog postupka u iznosu od 6.130,03 KM.

21. Mjesna zajednica Kikači

Mjesna zajednica Kikači obuhvata zaseoke i naselja: Rijeka, Gornji Kikači, Babina Luka , Centar Kikači , Kundakovići , Ćivića Brdo i Polje.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Muradif Smajić 
2. Avdić Nihad
3. Selimović Edin
4. Pezić Ahmet
5. Avdibašić Rasim
6. Avdibašić Nermin
7. Sakić Edis

U izvještajnom periodu vijeće Mjesne zajednice Kikači radilo je na sljedećim aktivnostima:

Urađena je javna rasvjeta  u naselju „Ćivića Brdo“.

Uređen je plato ispred spomen obilježja u centru Mjesne zajednice.

Nastavljena izgradnja vodovodne mreže u nasaelju Babina Luka.

Uređena kancelarija Mjesne zajednice Kikači, nabavljene cijevi i izvršeno zacijevljivanje kanala u naselju Kundakovići i asvaltiran je plato ispred sportskog poligona .

Organizovan je malonogometni turnir u avgustu  posvećen šehidima MZ Kikači.

Rađeno je  na uređenju  harema u đzematu Babina Luka .

Saniran  je odnsno zamijenjen kompletan krov  na zgradi čitaonice, izvršena sanacija i uređenje izletišta  „Ćivića Brdo“, čišćenje korita rijeke Gribaje. Stalna sardnja sa općinom Kalesija,u cilju realizacije infrastrukturnih projekata na području Mjesne zajednice, saradnja sa susjednim Mjesnim zajednicama u smislu kandidovanja zajedničkih projekata,saradnja sa sportskim udruženjima, javnim ustanovama,udruženjima građana te vladinim i nevladinim organizacijama.

22. Mjesna zajednica Dubnica

Ova Mjesna zajendica  obuhvata  naselja  Dubnicu  i Mahmutoviće .

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Mujanović Fejzo 
2. Avdić Sead
3. Selimbašić Hašim
4. Smajlović Rahman
5. Smajić Hajrudin
6. Imšić Mirnes 
7. Imšić Nedžad

U izvještajnom periodu Vijeće Mjesne zajednice  Dubnica je izvršilo nabavku i ugradnju posipnog materijala za uređenje bankina.

Nabavljena su saobraćajna ogledala koja su i postavljena na kritičnim mjestima u Dubnici i naselju Mahmutovići .

Novčano je  pomognuta manifestacija takmičenja djece u mektebskoj nastavi ,

Nabavljen je eleborat za izgradnju ulične rasvjete u naselju Mahmutovići .

23. Mjesna zajednica Tojšići

Mjesna zajednica Tojšići  obuhvata  zaseoke i naselja: Tojšići Centar, Hidani, Dedajići, Kovačevići, Babajići, Bara, Novi Tojšići, Rajkovine , Mešanovići i Spreče .

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Kadić Mujo 
2. Bošnjaković Damir
3. Ibrišević Alen
4. Paščanović Hasan
5. Musić Jasmin
6. Kuralić Ensar
7. Bećirović Nusret
8. Avdić Šaban
9. Šahmanović Asim

Tokom izvještajnog perioda Vijeće Mjesne zajendice je provelo sljedeće  aktivnosti :

Učešćem građana i općine Kaleisja asvaltirani su putni pravci  Gutići u dužini od 400 metera  sa priključkom na magistralni put Tuzla – Kaleisja ,putni pravac na potezu iznda mezarja  kod Šahine radnje dužine 200 metara i postavljene kanalice za odvodnju oborinskih voda.

Izvršeno je pročišćavanje propusta ispod magistralnog puta  Tuzla – Kaleisja  te kanala duž puta  dužine 100 metara u Novom Naselju.

Urađena je rekonstrukcija  ulične rasvjete na način da je postojeća zamijenjena novom LED rasvjetom u naselju Kovačevići. Nastavljena je  izgradnja objekta ambulante .

Sa  KUDovima „14 maj“ i  „Biser“ nastavljena je uspješna saradnja i istima je pružiena novčana podrška u pripremama nastupa koji su organizovali u Tojšićima.

24. Mjesna zajednica Petrovice

Mjesna zajendica Petrovice obuhvata  zaseoke i  i naselja: Suho Polje, Barčići, Dolina, Zulfići, Gutići, Javrići i Hadžićić.

 • rukovodstvo Mjesna zajednica
R.br.Predsjednik Vijeća mjesne zajedinceČlanovi Vijeća MZ
1.Muminović Mersudin 
2. Ibrahimbegović Safet
3. Mujkić Fahrudin
4. Džananović muhamed
5. Zulfić Hajrudin
6. Javrić Avdo
7. Musić Muharem

Aktivnosti Mjesne zajednice mogu se sagledati kroz realizaciju projekata razvoja infrastrukture, podršku održavanja kulturno – sportskih manifestacija i aktivnosti a najznačajniji projekti realizovani u 2022.godini ili su u fazi realizacije su :

Asvaltirana je dionica puta u naselju Barčići dužine 2 km ukupne vrijednosti 230.000,00 km , takođe asvaltirana je dionica puta u naselju Petrovice od spomen obilježja do kraja puta u naselju dužine 200 m ukupne vrijednosti 38.000,00 KM kao i dionica puta tkv „tetkina voda” dužine 190 m , ukupne vrijednosti 37.000,00 KM.

Pružena je finansijska pomoć u sanaciji stambeno – porodičnog objekta  koji je stradao u požaru,  održavano je dvorište oko objekta Mjesne zajednice, urađena jedna nastrešnica na autobuskom stajalištu na pravcu za Tuzlu.

Postavljeni su branici kod kuće Mešana Džananovića , urađena rekonstrukcija puta u dužini od 40 m u naselju Halilčevići, postavljeni saobraćajni znakaovi u naselju Dolina.

Pokrenut je postupak za pripajanje kancelarije Mjesna zajednica na vovodnu mrežu  i rekonstrukcija puta za skretanja u naselje Petrovice u vrijednosti od 3.000,00 KM. 

III Finansiranje mjesnih zajednica

Način finansiranja rada Mjesnih zajednica regulisan je Odlukom Općinskog  vijeća o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica  , Odlukom o raspoređivanju sredstava za kapitalna ulaganja i Odlukom o sufinansiranju izgrađene ulične rasvjete. Ovim Odlukama definisano je da se sredstva namijenjena za Mjesne zajednice dijele na dvije proračunske stavke i to sredstva za redovan rad  mjesnih zajednica i sredstva za kapitalne  projekete (objekti po mjesnim zajednicama , asvaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva i dr. projekti). Predstavnici mjesnih zajednica su uključeni u izradi Nacrta budžeta kako kroz prisustvo na javnim raspravama , tako i kroz dostavljanje prijedloga u pisanoj formi.

Sredstva predviđena za redovan rad Mjesnih zajednica, Mjesnim zajednicama se doznačavaju kvartalno  , odnosno na četiri godišnje doznake.

Važno je istaći da je većina Mjesnih zajednica oslonjena na finansiranje iz Budžeta Općine  i vlastito učešće građana u finansiranju raznh projekata , a da je mali broj mjesnih zajednica koje imaju mogućnost drugih izvora finansiranja.Ovom prilikom ističemo da jedan broj Mjesnih zajednica  ima sigurne izvore finansiranja kroz izdavanje prostora u zakup  i druge izvore , te su u prednosti nad Mjesnim zajednicama koje nemaju dodatne prihode.

IV finansijsko polovanje

Mjesna zajednicaSredstva za redovan rad MZ iz budžeta općineVlastiti prihodi i prenesena  sredstva iz 2021.god.Namjenska  sredstva iz budžeta općine po odlukamaSredstva građana za razne projekteSredstva od drugih nivoa vlasti     Ukupno prihoda u 2022.god.Ukupno rashoda u 2022.god.Saldo 31.12.2022. godine KM
Seljublje2.258,002.364,1843.274,78 47.896,9629.731,7318.165,23
Hrasno Donje2.398,0011.112,017.528,61 21.038,6219.230,861.807,76
Kikači4,116,003.598,01500,0062.622,0 70.836,0165.647,185.188,83
Tojšići4.736,008.301,132.300,0036.063,80 51.400,9349.606.861.794,07
Vukovije Gornje5.142,004.992,425.250,002.530,00 17.914,4217.447,77466,65
Vukovije Donje5.273,006.306,381.000,007.500,00 20.329,3820.075,78253,60
Jeginov Lug1.592,001.770,30 3.362,302.945,00417,32
Rainci Donji3.184,005.829,351.000,002.180,00 12.193,358.451,633.741,72
Zates2.234,001.774,553.500,003.980,00 11.488,5510.069,581.418,97
Rainci Gornji4.856,0011.544,1878.290,00 98.200,1894.371,613.828,57
Sarači-Lipovice3.162,006.193,022.000,00660,00 12.015,023.044,588.970,44
Miljanovci3.230,002.237,295.500,0034.690,17 45.657,4641.175,964.481,50
Dubnica2.208,001.596,253.805,252.171,611.633,64
Prnjavor4.012,002.456,191.000,0027.100,0010.000,0044.568,1924.445,8520.122,34
Kalesija Centar4.667,0034.747,978.450,0011.150,00 59.014,9752.584,956.430,02
Kalesija Gornja4.034,006.501,163.698,65 14.233,818.905,245.298,57
Memići3.197,001.728,47500,007.656,009.115,0022.196,4717.899,414.297,06
Brda2.159,0024.904,435.000,006.450,40 38.513,8434.240,474.273,36
Bulatovci1.660,001.614,422.557,00 5.831,424.540,701.290,72
Jajići2.175,0010.624,2655.800,0068.599,2653.941,8714.536,55
Gojčin2.255,003.059,1327.820,75 33.134,8831.702,841.432,04
Zukići1.667,002.750,59   4.417,592.493,001.924,59
Petrovice5.123,002.036,00115.672,32 122.835,3299.683,1123.152,21
Hrasno Gornje1.662,006.621,474.900,0011.079,30 24.262,778.939,5915.323,18

V  Zaključna razmatranja

Sredstva za redovan rad Mjesne zajednice trošena su uglavnom za održavanje ulične rasvjete, puteva, objekata Domova kulture,potrošnje električne enrgije, telefona i drugih troškova koji nastaju u radu Mjesne zajednice tako da je vrlo malo ili ništa ostajalo sredstava za neka druga ulaganja .

Evidentno je da  Mjesne zajednice  jako malo ulažu u  spotr i kulturu , iz čega se vidi da je zaista malo rađeno na održavanju kulturnih i sportskih manifestacija po Mjesnim zajednicama.

Kako bi Vijeća Mjesnih zajendica prevazišli probleme sa kojima se susreću u svom radu i djelovanju potrebno je  da  im se prevenstveno obezbijedi više novca u budžetu kako bi mogli raditi i planirati sredstva za bolji i kvalitetniji život stanovnika svojih mjesnih zajednica .Projekti mjesnih zajendica trebaju biti usklađeni sa realnim potrebama i raspoloživim sredstvima kako bi se povećao stepen realizacije istih , te kako bi se finansisjki i drugi resursi usmjerili na realizaciju konkretnih i ostvarljivih ciljeva.

Da bi se članovi Vijeća Mjesnih zajednica motivisali za svoj rad potrebno je u narednom periodu pokušato obezbijediti naknade za rad i povećati sredstva za redovan rad mjesnih zajendica.Održavati redovne periodične sastanke u svojim mjesnim zajednicama , tražiti dosljedno izvršavanje utvrđenog plana rada, prvenstveno održavanje zborova građana kada su u pitanju proejkti od interesa za građana mjesnih zajendica

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO