Općinsko vijeće Kalesija donijelo Odluku o pristupanju izradi Zoning plana Turističke zone “Vis” u Kalesiji

Vijećnici su na 20.redovnoj sjednici vijeća jednoglasno usvojili Odluku o pristupanju izradi Zoning plana Turističke zone “Vis” u Kalesiji

U obraćanju vijećnicima, načelnik Sead Džafić je kazao da je želja da se pristupi uređenju Visa i da će se raspisati Javni poziv nakon kojeg će se odabrati najbolji ponuđač koji će uraditi projekat uređenja Visa. Što se tiče postavljanja “ljiljana” na Visu načelnik je kazao da će struka kazati gdje je nabolja lokacija za postavljanje “ljiljana”. Dodao je da bi napravili nešto na Visu prvo moramo napraviti put do ove lokacije.

Zijad Kulanić, pomoćnik načelnika, je kazao da je Služba izdala odobrenje za postavljanje “ljiljana” na Visu. Odobrenje za građenje se neće poništavati, a prostorni planeri će se voditi izdatom dozvolom.  

Površina obuhvata Zoning plana iznosi ukupno cca 141,05 ha. Prostor obuhvata Zoning plana identičan je površini obuhvata Turističke zone „Vis“, a koja je po namjeni utvrđena kao Turistička zona planskim dokumentom pod nazivom: Prostorni plan općine Kalesija za period 2015-2035 godine („Službeni glasnik općine Kalesija“, broj 5/17), (u daljem tekstu: Prostorni plan)

Turistička zona „Vis“ u Kalesiji nalazi sa na jugozapadu općine Kalesija izvan obuhvata urbanog područja Kalesija Grad.

Zoning plan se donosi za period od deset godina.

Zoning plan se radi u cilju donošenja provedbene planske dokumentacije za izgradnju objekata i sadržaja za planiranu namjenu, uz analizu mogućnosti izgradnje potrebne saobraćajne i komunalne infrastrukture, uzimajući u razmatranje i analizu zatečenog stanja.

(2) Osnovne smjernice za izradu Zoning plana su:

a) Izvršiti snimanje postojećeg stanja terena u definisanom prostornom obuhvatu. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;

b) Definisati koncept saobraćajne mreže unutar tretiranog obuhvata;

c) U zavisnosti od prostorne organizacije planirati razmještaj sadržaja unutar obuhvata i provesti analizu mogućnosti izgradnje potrebne saobraćajne i komunalne infrastrukture, uzimajući u obzir specifičnosti lokaliteta i postojeći nivo opremljenosti komunalnom infrastrukturom (saobraćaj, vodosnabdijevanje, odvodnja otpadnih voda i elektroinstalacije);

d) Izraditi elaborate, studije, te izvršiti potrebna istraživanja na terenu, ažuriranje podataka i njihovo prilagođavanje potrebama planiranja, kao i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba u toku izrade Zoning plana;

e) Kod izrade Zoning plana potrebno je koristiti rezultate svih dosadašnjih istraživanja na zemljištu na postojećem lokalitetu.

Posebnim ciljevima prostornog razvoja općine Kalesija između ostalog je propisana maksimalna zaštita i adekvatan način korištenja postojećih prirodnih resursa unutar obuhvata Plana, poštujući biodiverzitet kao suštinsku komponentu urbanizma, pravilnom dispozicijom zagađivača, obezbjeđivanje takvih uslova životnog ekosistema, kontinuitet između urbane teritorije i teritorije koja je opslužuje te bitno utiče na kvalitete življenja i ambijentalne vrijednosti ovog Prostornog plana.

Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK i prostornim planovima se utvrđuje obaveza donošenja planova nižeg reda (urbanistički planovi i detaljni planovi). Prostornim planom općine Kalesija i Odlukom o provođenju Prostornog plana utvrđena je obaveza donošenja planova nižeg reda.

Prostornim planom općine Kalesija utvrđene su površine su kao turistički resursi i to : Turistička zona “Vis”, Turistička zona “Pješavica” i Turistička zona “Grabik”, za koje je općina obavezna izraditi Zoning planove.

Kako su na ovim područjima planirane određene aktivnosti u svrhu korištenja prostora izražena je potreba donošenja planskog dokumenta kojim će se prostor valorizovati i usmjeriti njegovo dalje korištenje.

Donošenju Odluke o pristupanju izradi Zoning plana započele bi se aktivnosti koje utiču na pripremu dokumentacije, raspisivanje javnog natječaja i odabir nosioca izrade plana, te upućuje prijedlog ove odluke Općinskom vijeću Kalesija na razmatranje i usvajanje.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *