Četvrtak, 25 Aprila, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaJavni oglas za podnošenje zahtjeva za jednokratna bespovratna sredstva

Javni oglas za podnošenje zahtjeva za jednokratna bespovratna sredstva

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13),Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2023. godinu (“Službeni glasnik Općine Kalesija” 9/22,4/23 i 7/23), člana 13.Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2023.godini(“Sl.glasniik Općine Kalesija”br.8/23 i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2023.godini broj 02-11-3990/23 od 17.13.2023.godine Općinski načelnik, objavljuje


JAVNI OGLAS
za podnošenje zahtjeva za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2023.godini


I.Predmet

Predmet Javnog oglasa je jednokratna bespovratna dodjela finansijskih sredstava u cilju rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2023.godini iz sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Kalesija za 2023 godinu na ekonomskom kodu 614232-“pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih”.

II. Korisnici prava

Pravo na jednokratnu bespovrtanu dodjelu finansijskih sredstava imaju socijalno ugrožene kategorije sa područja općine Kalesija, odnosno lica čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine koji nemaju rješeno stambeno pitanje.

III. Uslovi i kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći

Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava pripada licu pod uslovom da:
a) ima stalno mjesto prebivališta na području općine Kalesija,
b) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine,
c) posjeduje dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom za učešće u postupku
d) rješava stambene potrebe na području općine Kalesija.

Red prvenstva, u okviru raspoloživih sredstava, utvrđuje se prema broju bodova koje licu pripada prema slijedećim kriterijima:
a) stambena situacija
b) broj članova porodičnog domaćinstva
c) zdravstveno stanje lica i njegovog porodičnog domaćinstva
d) imovinski cenzus lica i članova njegovog porodičnog domaćinstva.
IV. Ograničenje za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih srestava u skladu sa Pravilnikom nema lice :
a) čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 25% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine
b) koje je vlasnik ili posjednik kuće ili stana, ili takav stan ili kuću koji zadovoljavaju stambene potrebe posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva,
c) vlasnik nedovršenog stambenog objekta čija je stambena površina veća za 50% stambene površine i to:
-lice (samac) – koje je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine do 35,00 m2
_ porodica od dva člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 36, 00 m2 do
45,00 m2

  • porodica od tri člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 46,00 m2 do 55,00 m2
  • porodica od 4 člana – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora površine od 56,00 m2 do 65,00 m2
  • porodica od 5 članova – koja je vlasnik ili posjednik stambenog prostora od 66,00 m2 do 75,00 m2
  • za svakog sledećeg člana porodice, dodatnih 10,00 m2

V.Obavezna dokumentacija

Dokumentacija koju aplikanti uz jednoobrazan zahtjev dostavljaju na javni oglas je slijedeća:
a) CIPS prijava prebivališta- original ili ovjerena kopija
b) Kućna lista podnosioca zahtjeva -original ili ovjerena kopija
c) Dokaz o zaposlenju svih članova uže porodice i visini stalnih izvora prihoda (tri poslednje platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini tri poslednje plate – original ili ovjerena kopija
d) Za penzionere poslednji ček od penzije-ovjerena kopija
e) Za sve nezaposlene članove porodice (uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, uvjerenje iz Ispostave porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica – original ili ovjerena kopija
f) Dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice, ukoliko su oboljeli od teške bolesti, izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, ne stariji od šest mjeseci-original ili ovjerena kopija
g) Za korisnike prava putem BIZ-a ili Centra za socijalni rad, Uvjerenje od BIZ-a ili Centra za socijalni rad -original ili ovjerena kopija
h) Posjedovni listi ili zemljišnoknjižni izvadak parcele na kojoj se nalazi stambeni objekat za koji se podnosi zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava-original ili ovjerena kopija

VI.Bodovanje

Bodovanje zahtjeva i dokumentacije vrši se u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2023.godini broj 02-04-2401/23 od 17.11.2023.godine (“Sl.glasnik Općine Kalesija”br.8/23).

VII.Način i rok za dostavljanje prijava

Zahtjev na Javni oglas sa pratećom dokumentacijom aplikanti dostavljaju u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili predaju lično u Centar za pružanje usluga građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kalesija na adresu:

OPĆINA KALESIJA
Ulica Patriotske lige broj 15
75260 Kalesija
sa obaveznom naznakom:
“Zahtjev za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2023.godini -ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”

Jednoobrazan zahtjev se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) u zgradi Općine Kalesija ili na zvaničnoj web stranici Općine Kalesija.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Kalesija.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Prijavni-obrazac-2Preuzmi

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO