Srijeda, 29 Maja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaJavni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu Kalesija

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu Kalesija

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Kalesiji
Radno mjesto:
Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišnoknjižni referent) – 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova: zaprima zahtjeve i rješava zemljišnoknjižne predmete; izrađuje rješenja u
ZK-a predmetima; provodi upise u zemljišne knjige, kao i u druge knjige evidencije; vrši
upoređivanje ZK-a predmeta sa stvarnim stanjem u zemljišnim knjigama; izdaje
zemljišnoknjižne izvatke, prijepise i uvjerenja; po zahtjevu stranaka, advokata, notara,
sudskih vještaka omogućuje uvid u zemljišne knjige; sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne
izvatke; sačinjava i potpisuje rješenja o upisima u zemljišne knjige; rješava sve predmete sa oznakom DN-e i RZ-e; vrši i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja po zahtjevu rukovodioca odjeljenja i predsjednika suda.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službi u
Tuzlanskom kantonu i to:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
  najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
  ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
  Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
 4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
 5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
  otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
  vlasti u Bosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
  Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane
  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
 • VSS-VII stepen stručne spreme, završen Pravni fakultet ili visoko obrazovanje prvog,
  drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180
  ECTS bodova,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon stečene visoke stručne spreme,
 • položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta (Obavezno upisati naziv ispita, broj, datum
  i izdavaoca uvjerenja o položenom ispitu u dijelu prijavnog obrasca „Posebni ispiti
  traženi javnim konkursom),
 • poznavanje rada na računaru.
 • Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
 1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
  obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
  Službe za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, Trg slobode
  bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.ekonkurs.adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
  konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
  u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
  uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne
  službe u Tuzlanskom kantonu, Trg slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
  www.ekonkurs.adsfbih.gov.ba).
 3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
  visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću
  dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
  a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
  Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
  06.04.1992.godine),
  b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
  radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
  namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
  c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
  NAPOMENE ZA KANDIDATE:
  O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.ekonkurs.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
  Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
  vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
  Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
  organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
  fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
  Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
  priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog
  konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti
  dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
  Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
  polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
  odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
  Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
  objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
  ili dostavljeni.
  Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH
  Služba za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu
  Trg slobode bb, 75 000 Tuzla sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Kalesiji“, sa pozivom na broj: 11-30-8-144/23 ”
  .
  https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/BS/Home/Konkurs/77
VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO