Subota, 15 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaHalil Aščić, zbog odlaska u penziju, razrješen dužnosti Općinskog pravobranioca

Halil Aščić, zbog odlaska u penziju, razrješen dužnosti Općinskog pravobranioca

Općinsko vijeće Kalesija je donijelo Odluku o razrješenju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija.

Halil Aščić sin Alije, diplomirani pravnik iz Vukovija Gornjih, općina Kalesija, razrješava se dužnosti Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija sa danom 31.01.2023.godine, radi sticanja uslova za odlazak u starosnu penziju.

 Na osnovu evidencije koja se vodi u organu uprave Općine Kalesija, utvrđeno je da je Aščić Halil, koji je do sada obavljao dužnost Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija, zaključno sa danom 31.01.2023.godine, navršio 40 godina staža osiguranja u koje vrijeme mu je uračunato i vrijeme provedeno u Armiji R BiH a za što je imenovani dao pismenu saglasnost.

Nakon Odluke o razrješenju, Općinsko vijeće Kalesija je donijelo Odluku o raspisivanju javnog oglasa, postupku  i utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija.

Raspisuje se javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija.

Imenovanje Općinskog pravobranioca vrši se na period od 4 (četiri) godine.

Javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranioca objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i u jednom od dnevnih listova velikog tiraža, koji izlaze u Bosni i Hercegovini.

Javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija, objavljuje i postupak po javnom oglasu provodi posebna stručna Komisija za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija (u daljem tekstu „Komisija za izbor“) koju imenuje Općinsko vijeće Kalesija.

Opis pozicije Općinskog pravobranioca:          

obavlja poslove samostalno u skladu sa Ustavom, na osnovu zakona i drugih propisa,

predstavlja Općinsko pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom, stara se i odgovoran je za blagovremenost i ažurnost obavljanja poslova u Općinskom pravobranilaštvu,

vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine Kalesija i općinskih organa kao i pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa pravnih osoba koje osniva općine ako je to aktom o osnivanju predviđeno,

zastupa općinu Kalesija pred sudovima i drugim nadležnim organima kao i u drugim slučajevima kad je na to ovlašćeno zakonom ili Odlukom o osnivanju Općinskog pravobranilaštva,

daje pravna mišljenja u postupcima donošenja akata kojima se uredjuju imovinsko-pravni odnosi ili raspolaže imovinom općine kao i pravna mišljenja u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode,

pruža stručnu pomoć organima, službama, ustanovama i drugim pravnim osobama u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja u skladu sa zakonom te

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.   

Kandidati za imenovanje na dužnost Općinskog pravobranioca moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

da su državljani Bosne i Hercegovine,

da su stariji od 18 godina ali ne stariji od 65 godina,

da su zdravstveno sposobni za obavljanje posla za koji se kandiduju,

da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,

da se protiv njih ne vodi krivični postupak, 

da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,

da im odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost Općinskog pravobranioca,

da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/08) i

da nisu članovi političke stranke i da ne obavljaju poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama, koje su povezane sa strankom, te da nisu uključeni u bilo  kakvu političku ili stranačku aktivnost.

Pored općih uslova, kandidati za Općinskog pravobranioca moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

da imaju visoku stručnu spremu – VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke i položen pravosudni ispit,

da imaju iskustvo u radu na poslovima zastupanja pred sudom, odnosno imovinsko-pravnim poslovima u trajanju od najmanje tri (3) godine nakon položenog pravosudnog ispita i

da su radeći na tim poslovima stekli visoki ugled pravnog stručnjaka i da posjeduju najviše moralne osobine za obavljanje službe pravobranioca.

Komisiju za izbor Općinskog pravobranioca čine predsjednik i četiri člana iz reda sudija, advokata i državnih službenika u organu uprave Općine Kalesija.

U slučaju da se članovi Komisije za izbor ne mogu obezbijediti iz reda sudija i advokata imenovat će se  iz reda državnih službenika Općinskih službi za upravu – diplomiranih pravnika i drugih državnih službenika sa iskustvom na poslovima imovinsko-pravne prirode.

Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove za imenovanje na poziciju Općinskog pravobranioca, pozivaju se na intervju.

Intervju provodi Komisija za izbor putem usmenog odgovora na pitanja iz najviše pet zakona i propisa, koji se odnose na oblast rada Općinskog pravobranilaštva i opis poslova Općinskog pravobranioca.

Spisak propisa utvrđuje Komisija za izbor i isti je za sve kandidate a koji se dostavlja svim kandidatima  najkasnije sedam dana prije intervjua.          

Pitanja iz propisa utvrđuje Komisija za izbor, neposredno prije početka intervjua i ista su za sve kandidate.

U toku intervjua vodit će se računa o slijedećem:

da su svi kandidati upoznati sa standardom ličnog integriteta koje se traže za lica imenovana na javnu poziciju,

da su pitanja sukoba interesa detaljno objašnjena i razmotrena sa svim kandidatima i

da su svi kandidati u potpunosti informisani o pravu javnosti i transparentnosti cjelokupnog procesa imenovanja, te da mogu uložiti prigovor protiv konačnog imenovanja. 

Po osnovu intervjua svaki član Komisije za izbor može dati najviše 10 (deset) bodova po kandidatu, a svaki kandidat može dobiti najviše 50 (pedeset) bodova. Ukupan broj bodova, koji dobije pojedini kandidat, utvrđuje se na način da se bodovi koje daju pojedini članovi Komisije za izbor zbroje i podjele sa brojem članova Komisije za izbor

Konačna rang lista kandidata za imenovanje Općinskog pravobranioca se utvrđuje na osnovu ukupnog broja bodova ostvaren na intervjuu. Smatra se da je kandidat koji je prvi na konačnoj rang listi najuspješnije prošao otvorenu konkurenciju. 

Nakon okončanja postupka, Komisija za izbor putem Komisije za izbor i imenovanja, kao ovlaštenog predlagača, dostavlja Općinskom vijeću, kao odgovornom javnom službeniku, konačnu rang listu najuspješnijih kandidata za imenovanje na poziciju Općinskog pravobranioca, kao i informaciju o svom radu.

Nakon razmatranja informacije i konačne rang liste, Općinsko vijeće će, osim ako ima opravdane razloge (sa dokazima koji to potvrđuju) da vjeruje da principi i procedure utvrđeni zakonom nisu ispoštovani i da bi imenovanje bilo kojeg od kandidata sa predložene liste sa užim izborom dovelo do sukoba interesa, izvršiti konačno imenovanje najuspješnijeg kandidata sa liste, odnosno kandidata s najvećim brojem bodova na poziciju Općinskog pravobranioca i objaviti rješenje o konačnom o imenovanju Općinskog pravobranioca u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovjne“ i „Službenom glasniku Općine Kalesija“.

Aščić Halil sin Alije, diplomirani pravnik iz Vukovija Gornjih, općina Kalesija, razrješava se dužnosti Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija sa danom 31.01.2023.godine, radi sticanja uslova za odlazak u starosnu penziju.

 Na osnovu evidencije koja se vodi u organu uprave Općine Kalesija, utvrđeno je da je Aščić Halil, koji je do sada obavljao dužnost Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija, zaključno sa danom 31.01.2023.godine, navršio 40 godina staža osiguranja u koje vrijeme mu je uračunato i vrijeme provedeno u Armiji R BiH a za što je imenovani dao pismenu saglasnost.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO