Srijeda, 17 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonVlada TK: Stvorene pretpostavke za početak realizacije kapitalnih projekata

Vlada TK: Stvorene pretpostavke za početak realizacije kapitalnih projekata

Vlada je danas, u skladu sa Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024. godinu, donijela ukupno 231 pojedinačnu odluku o odobravanju sredstava za finansiranje pojedinačnih projekata. Od ovog broja, njih 225 se odnosi na finansiranje projekata u oblasti obrazovanja, tri odluke na oblast poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dvije na oblast prostornog uređenja i zaštite okolice i jedna odluka na resor Ministarstva privrede. Podsjećamo, na prošloj sjednici Vlada je donijela Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024. godinu, gdje je, od ukupno skoro 8 miliona KM, za kapitalne investicije u oblasti obrazovanja planirano skoro 6 miliona KM (5.943.012 KM), za projekte u oblasti pravosuđa skoro 1 milion KM (835.100 KM), a za ulaganja i nabavka opreme u drugim kantonalnim institucijama 1.192.660 KM. Kako se može primijetiti glavna karakteristika ovogodišnjeg programa jesu ulaganja u obrazovanje, sa posebnim akcentom na ulaganja u školsku sportsku infrastrukturu, odnosno izgradnju novih i obnovu postojećih školskih fiskulturnih sala i sportskih poligona. Ovo je jedan od odgovora Vlade TK na sve učestalije probleme i devijantna ponašanja učenika, te način da se mladima ponudi alternativa mobilnim telefonima i sl. Današnjim odlukama stvorene su pretpostavke za početak realizacije ovih projekata.

Osigurati sredstva za finansiranje angažmana 70 doktora medicine
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program unapređenja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2024/2025. godinu, čiji je cilj poboljšanje zdravlja stanovništva i zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga na području Tuzlanskog kantona kroz omogućavanje pružanja većeg obima zdravstvenih usluga putem angažmana dodatnog stručnog kadra – doktora medicine u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine koji je realizovala JU Služba za zapošljavanje TK. Program unapređenja predstavlja podršku Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine koji finansiraju Federalni zavod za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje TK i podrazumijeva finansiranje zdravstvenih ustanova u periodu od 01.06.2024. godine do isteka angažmana doktora medicine po Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine. S tim u vezi Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zadužen da u planskim dokumentima za 2024. godinu i 2025. godinu obezbijedi ukupno 2.268.000 KM za finansiranje unapređenja zdravstvene zaštite u skladu sa ovim Programom. Navedena sredstva se odnose na finansiranje angažmana 70 doktora medicine, što iznosi do 2.700 KM mjesečno po angažovanom doktoru.

Realizovano 94,80% Plana proljetne sjetve u TK
Vlada je danas usvojila Izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2024. godini za područje Tuzlanskog kantona, sačinjen na osnovu dostavljenih općinskih/gradskih izvještaja o realizaciji proljetne sjetve za 2024. godinu. Planom proljetne sjetve u 2024. godini na području Tuzlanskog kantona planirana je sjetva žitarica, povrtnog bilja, industrijskog i krmnog bilja na površini od 44.184 ha, a proljetna sjetva, prema dostavljenim podacima, na području Tuzlanskog kantona realizovana je na površini od 41.885 ha poljoprivrednog zemljišta ili 94,80%. Najveće površine zasijane su kukuruzom i to 28.829 ha, odnosno 68,83%  od ukupno ostvarenog plana  proljetne sjetve svih kultura. Ostala strna žita: pšenica, ječam, raž i zob su zasijana na površini od 662 ha ili 94,03% u odnosu na plan. Industrijskim biljem  zasijana je površina od 96 ha  što je 80,00 % u odnosu na plan. Sojom je zasijano 80 ha što je 78,43% u odnosu na plan, duhanom je zasijano 10 ha, odnosno 83,33% planiranih površina i ostalim industrijskim i ljekovitim biljem je zasijano 6 ha. Od planiranih 9.686 ha površina za sjetvu povrća zasijano je ili zasađeno 9.211 ha ili  95,10 %. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina je zasađena krompirom 5.636 ha odnosno 61,19%  od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. Ostvarenje sadnje ove kulture je  97,02 % u odnosu na planirane površine. Ostalo povrtno bilje je zasijano, odnosno zasađeno na površini od 3.575 ha ili 92,21 % od planiranih površina. Krmno bilje ( silažni kukuruz, djetelina, lucerka, djetelinsko-travne smjese i ostalo krmno bilje ) zasijano je na površinama 13.894  ha odnosno 93,54% u odnosu na plan.
Posmatrajući po gradovima i općinama stepen realizacije proljetne sjetve je različit i kreće se od 87,03% na području Gradačca do 106,73 % na području Čelića. Na području Banovića, Čelića i Srebrenika realizacija plana proljetne sjetve je preko 100%, u Gračanici plan je realizovan 100%, dok je u ostalim općinama i gradovima realizacija plana proljetne sjetve nešto niža .

Dugovanja po osnovu koncesija 7,2 miliona KM, najveći dužnik i dalje Rudnik „Kreka“
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2023. godinu. Na osnovu navedenih informacija može se konstatovati da dugovanja koncesionara, zaključno sa krajem prošle godine, iznose oko 7,2 miliona KM (7.266.998,18 KM) i u odnosu na kraj 2022. taj dug je manji za oko milion KM (1.078.374,97 KM), odnosno za cca 13 %. Najveći dio dugovanja odnosi se na Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. koji duguje skoro 6 miliona KM (5.978.209,37 KM), što predstavlja cca 82 %, od ukupnog duga za koncesione naknade, te je Ministarstvo privrede poduzelo aktivnosti na pokušaju kompenzacije naplate duga od Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o.
U 2023. godini, po osnovu koncesione naknade od koncesionari iz nadležnosti Ministarstva privrede, su uplatili oko 4,5 miliona KM (4.446.610,89 KM) što je za oko trećinu (2.155.125,67 KM) manje u odnosu na 2022. godinu.
Iako je u proteklim godinama Rudnik mrkog uglja „Banovići“ d.d. izmirivao svoje koncesione obaveze, u 2023. godini to nije bio slučaj. Dug ovog rudnika, zaključno sa krajem prošle godine iznosio je 555 .668,27 KM, što je cca pet mjesečnih iznosa fakturisane koncesione naknade u navedenoj godini. Razlog kašnjenja uplate fakturisane obavaze po osnovu koncesione naknade, Rudnik pravda teškom finansijskom situacijom u kojoj se našao. Ministarstvo je upozorilo Rudnik da u slučaju neplaćanja naknade može biti aktivirana bankovna garancija i naplatiti dug te prekinuti Ugovor o kencesiji, kao i ukinuta dozvola za eksploataciju.
Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. značajno je smanjio dug u odnosu na 2022. godinu, što je jedan od pozitivnijih primjera što se tiče plaćanja koncesione naknade.
Dugovanja ostalih koncesionara odnose se na zadnje kvartale u 2023 godini, dok su neki od koncesionara u potpunosti izmirili svoje obaveze.

Značajna podrška Tuzlanskog kantona mlađima od 35 godina
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona  o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu za 2023. godinu. Uzimajući u obzir da je pitanje mladih jedno od pitanja prema kojem se mora pokazati poseban senzibilitet, a koje se direktno i indirektno veže za različite oblasti i resorne nadležnosti različiti organa i organizacija, Ministarstvo je pokušalo obuhvatiti najznačajnija pitanja mladih ali sa fokusom na ona pitanja i informacije koje se odnose na resornu nadležnost Ministarstva i sprovođenje programa i aktivnosti koje su usmjerene prema mladima, a koje se izdvajaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i lokalnih zajednica sa područja Tuzlanskog kantona. Kako odgovornost pružanja podrške mladima prema Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine imaju svi nivoi vlasti u Federaciji BiH, tako i Tuzlanski kanton ima propisane obaveze u ovoj oblasti. Ministarstvo je dalo svoj doprinos poboljšanju položaja mladih na području Tuzlanskog kantona kroz provođenje programskih aktivnosti koje obuhvataju osiguravanje prilika za samozapošljavanje mladih sa područja Tuzlanskog kantona, unapređivanje politike stambenog zbrinjavanja mladih sa područja Tuzlanskog kantona, promicanje omladinskog aktivizma na području Tuzlanskog kantona, te unapređivanje natalitetne politike na području Tuzlanskog kantona.
Važno je za napomenuti da je Ministarstvo u svojim programima djelovanja za mlade koji se tiču stambenog zbrinjavanja, subvencija troškova dječijih vrtića i samozapošljavanja proširilo definiciju starosne dobi mladih do navršenih 35. godina života, te s tim u vezi svi prikazani podaci u Informaciji obuhvataju lica sa područja Tuzlanskog kantona do ove starosne granice. Također ističemo da i druga Ministarstva na nivou Tuzlanskog kantona imaju projekte koji proističu iz njihove nadležnosti, ali se isti indirektno odnose na mlade te imaju značajne efekte. Ministarstvo je kontinuirano u 2023. godini sarađivalo sa Vijećem mladih Tuzlanskog kantona, te je uložilo velike napore kako bi Vijeće mladih Tuzlanskog kantona unaprijedilo nivo aktivnosti, a sve u cilju otklanjanja prepreka u radu Vijeća mladih, prvenstveno nastalih istekom mandata lica imenovanih u upravljačko i predstavničko tijelo. Na ovaj način se osigurava poštovanje zakonskih odredbi i pronalazak partnera i sagovornika u radu u oblasti mladih. Ministarstvo je uložilo značajne napore kako bi animiralo sve lokalne zajednice na čijem području egzistiraju vijeća mladih  da se odazovu i učestvuju u radu skupštine.
Na području Tuzlanskog kantona je zahvaljujući predanosti, stručnosti i viziji prvenstveno Ministarstva te Investicijske fondacije IMPAKT od 2021. godine podržana čak 101 poslovna ideja na području 11 lokalnih zajednica. Ministarstvo je i u 2023. godini nastavilo sa realizacijom programa „IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ na području Tuzlanskog kantona za čije namjene je iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno 220.000,00 KM. Program IMPAKT inkubator poslovnih ideja Tuzlanskog kantona u 2023. godini obuhvatio je program poduzetničke obuke te finansijsku, stručnu, mentorsku i promotivnu podršku za mlade na području 11 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu a realizovao se i kroz angažman Službe za zapošljavanje TK.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2023.godinu. Ovaj obračun daje podatke i informacije o resursima u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju, kao i tokovima finansijskih sredstava u ovoj oblasti na području Tuzlanskog kantona. Prihvaćen je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, te Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2024. godine. Kada su u pitanju prva tri mjeseca ove godine, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku na području Federacije Bosne i Hercegovine na području Tuzlanskog kantona živi 20,03% stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine, a na zdravstveno osiguranje kod Zavoda je sa koncem marta prijavljeno 375.972 osiguranih lica, od čega su 263.402 osiguranika odnosno 70,06%, a 112.570 članova porodica odnosno 29,94%. Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 87,32% stanovništva Kantona. Posmatrajući finansijske pokazatelje, u prvom tromjesečju ove godine ostvaren je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 367.102 KM. U strukturi rashoda neposredna zdravstvena zaštita učestvuje sa 72,88%, lijekovi sa 15,48%, tekući transferi i drugi tekući rashodi 6,22%, ortopedska i druga medicinska pomagala  2,40%, Stručna služba Zavoda 2,13%, liječenje van Kantona i u inostranstvu 0,27%, stručne usluge sa 0,54%, izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada 0,02% i deficitarne usluge sa 0,07%.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke i podržala stav Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i JU Univerzitet u Tuzli, te traži od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da kroz odredbe Zakona o djelatnosti psihologa ravnopravno tretira i lica sa završenim prvim i drugim ciklusom studija, odnosno dodiplomskim studijem, pedagogije-psihologije. Naime, u tekstu Nacrta Zakona o djelatnosti psihologa, kojeg je krajem 2023. godine usvojila Vlada FBiH, kao stručnjaci koji mogu obavljati psihološku djelatnost nisu prepoznati diplomirani pedagozi-psiholozi, bachelori pedagogije-psihologije, magistri društvenih nauka iz područja psihologije i magistri psihologije sa završenim studijem pedagogije-psihologije, koji su svoje obrazovanje završili na Univerzitetu u Tuzli. Ovakvim tekstom Zakona najgrublje je povrijeđen integritet Univerziteta u Tuzli, jer u istom nisu prepoznate diplome pedagoga-psilologa i kompetencije koje su stečene studiranjem na ovom respektabilnom državnom univerzitetu. Danas prihvaćena Informacija upućena je i Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada je danas dala saglasnost na Ugovor o sufinansiranju nabavke medicinske opreme koji treba biti potpisan između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i JZU Opća bolnica Dr. „Mustafa Beganović“ Gračanica. Ovim Ugovorom Ministarstvo se obavezuje staviti na raspolaganje Bolnici 100.000 KM u svrhu sufinansiranja nabavke medicinske opreme za koju je dostavila spisak i za koju je iskazala potrebu.

U cilju stvaranja preduslova za nastavak aktivnosti na izgradnji obilaznice oko Živinica,, na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila da je od javnog interesa izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice na magistralnoj cesti M18, dionica Šićki Brod 3 – Živinice 1, na području gradova Tuzla i Živinice, te da se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji po katastarskom operatu i zemljišnoknjižnoj evidenciji označenih nekretnina. Kao korisnik potpune eksproprijacije nekretnina za rekonstrukciju raskrsnice određeno je J.P. Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Za donošenje ove odluke svoja pozitivna mišljenja dala su i gradska vijeća gradova Tuzla i Živinice, na čijem se teritoriju i nalaze označene parcele.

U skladu sa nedavno donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2024. godinu, Vlada je danas donijela više odluka o odobravanju finansijskih sredstava kao podršku organizaciji manifestacija „51. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive“ Gradačac, „Dani jagodičastog voća BiH“ Čelić 2024. godina, „14. sajam organskih proizvođača Eko – Etno 2024“ i Prosvjetarijade osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2024. godinu. Ovaj dokument utvrdio je uslove i kriterije za raspodjelu planiranih sredstava, a kojima će se podržat realizacija projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona.

Danas je Vlada odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. U svrhu realizacije projekta „Knjiga – putokaz za budućnost“, JU MSŠ Srebrenik, 3.931,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, da prilikom imenovanja stručne Komisije za utvrđivanje ispunjavanja propisanih veterinarsko – zdravstvenih uslova zaštite okoline u pogledu lokacije za izgradnju, gradnju, tehničko uređenje, opreme, načina rada stručnih zaposlenika i zoohigijene odnosno uslova u pogledu infrastrukture i opreme u objektu, prikladnosti sistema unutrašnjih kontrola u odnosu na tehnološke postupke koji će se provoditi u objektu predsjedniku i članovima komisije predvidi naknade za rad u iznosu od 200, odnosno 150 KM.

Nakon završenog likvidacionog postupka i brisanja privrednog društva Rudnici nemetala „Kladanj“ d.o.o. Kladanj iz sudskog registra, Vlada je danas izmijenila Odluku o utvrđivanju liste privrednih društava nad kojima ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Tuzlanskog kantona i to na način da je ovo privredno društvo izbrisano sa liste.

Vlada je danas dala saglasnosti na četiri odluke ministarstva privrede kojim se utvrđuje da su raniji dobitnici sredstava po osnovu Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju kantona“ za 2023. godinu izvršili povrat dodijeljenih sredstava.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa o baznoj stanici BH Telekom DD Sarajevo – Direkcija Tuzla lociranoj na poslovnoj zgradi Vlade Tuzlanskog kantona (SODA-SO) , te je saglasna da se, imajući u vidu planirane radove na rekonstrukciji objekta, sa BH Telekom DD Sarajevo – Direkcija Tuzla, zaključi Ugovor o zakupu prostorija na vrhu zgrade za potrebe bazne stanice na period od šest mjeseci.

Također, Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju tekućeg transfera u 2023. godini Agencije za državnu službu Federacije BiH, po zaključenom Sporazumu o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom Kantonu u budžetskoj 2023. godini i Modelu sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou, kao i tekst Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom Kantonu u budžetskoj 2024. godini i Modelu sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom između Vlade Tuzlanskog kantona i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za period april-decembar 2024. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas  privremeno, a najduže na periodu od 3 mjeseca imenovala Upravni odbor JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“. Također, zamijenjen je i član, predstavnik Ministarstva privrede TK, u Odboru za nadzor Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA. Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Mirze Brkića na mjesto vršioca direktora Kantonalne agencije za privatizaciju. Konačno imenovanje vršioca dužnosti direktora izvršit će Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, na period najduže tri mjeseca. Osim navedenog, Vlada je donijela i rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Humci“ Humci, Čelić.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno