Srijeda, 17 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonUsvojena Informacija o stanju sigurnosti na području TK

Usvojena Informacija o stanju sigurnosti na području TK

Vlada je danas, prihvatila informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2023.godinu. Posmatrano u cjelini, uz nekoliko događaja koji su narušili subjektivni dojam i uznemirili građane Tuzlanskog kantona, stanja sigurnosti, na osnovu konkretnih pokazatelja može se okarakterisati zadovoljavajućim. Naime, prema pokazateljima u oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira, s jedne strane došlo je do smanjenja broja ovih djela, a s druge strane postignut je visok stepen otkrivenosti počinilaca. Pojedinačni nasumični događaji, nažalost sa teškim posljedicama, te svirepim načinima izvršenja, narušili su dojam i kod građana opravdano izazvali uznemirenost.

Ipak posmatrajući podatke i pokazatelje stanja kriminaliteta u 2023. godini, može se konstatovati da je došlo do smanjenja evidentiranih krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona u odnosu na isti period prošle godine za 184 krivičnih djela ili 5,0%. Posmatrano po strukturi, može se uočiti da je u 2023. godine u odnosu na prošlu godinu, došlo do smanjenja broja krivičnih djela protiv imovine za 89 krivičnih djela ili 4,7%, krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 43 krivična djela ili 19,2%, krivičnih djela protiv podmićivanja i krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne funkcije za 39 krivičnih djela ili 26,0%, krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 30 krivičnih djela ili 35,7%, krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa za 25 krivičnih djela ili 13,2%, krivičnih djela protiv zdravlja ljudi za 16 krivičnih djela ili 3,2%, i dr., dok je uočeno povećanje broja krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži za 84 krivična djela ili 58,7%, krivičnih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina za 23 krivična djela ili 23,2%, i dr..

Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti smanjenje broja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja, neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, ugrožavanje javnog prometa, šumska krađa, laka tjelesna ozljeda, ugrožavanje javnog prometa, i dr., dok je uočeno povećanje broja krivičnih djela nasilje u porodici, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, krivotvorenja službene isprave, ugrožavanje sigurnosti, i dr.

Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 44,3%, dok procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi visokih 70,7%.

Realizujući planirane i vanredne zadatke iz djelokruga rada u 2023. godini, službenici policije evidentirali su ukupno 1.808 prekršaja što je za 81 prekršaja ili 4,3% manje nego u istom periodu prošle godine. U skladu sa Zakonom i počinjenim prekršajima sankcionisan je i manji broj učinilaca prekršaja za 62 ili za 2,6%.

Posmatrano po strukturi počinjenih prekršaja u 2023. godine, a u odnosu na isti period prošle godine, može se uočiti smanjenje broja prekršaja prosjačenja manje za 37 ili 37%, prekršaja tuče, zlostavljanja ili fizičkog napada manje za 27 ili 6,5% prekršaja po Odlukama gradskih/općinskih vijeća manje za 26 ili 42,6% i td.

S druge strane, tokom 2023. godine evidentirano je povećanje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prethodne godine. Evidentirano ih je više za 136 saobraćajnih nezgoda ili za 4,7%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima veći je za 2 nezgode, a broj poginulih lica je na istom nivou, u odnosu na posmatrani period prethodne godine. Broj nezgoda sa povrijeđenim licima veći je za 68 nezgoda ili 6,3%. Broj lica sa teškim tjelesnim ozljedama veći je za 19 lica ili 10,6%, a broj lica sa lakim tjelesnim ozljedama veći je za 87 lica ili za 5,8%. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom veći je za 66 nezgoda ili za 3,6%. U 2023. godini ukupno je stradalo 185 pješaka što je u odnosu na 2022. godinu manje za 20 lica ili 10,8%.

Prihvaćena Informacija o maloljetničkoj delikvenciji

na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu

Vlada je danas prihvatila Informaciju o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ovaj dokument jedna je od mjera praćenja stanja na području Tuzlanskog kantona, a sačinjena je na osnovu dostavljenih informacija Ministarstva unutrašnjih poslova i Odgojnog centra, a dio informacije iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, sačinjen je na osnovu dostavljenih podataka od strane Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i nadležnih sudova na području Tuzlanskog kantona. U toku 2023.godine na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 50 krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih osoba, što je za 56 krivičnih djela ili 52,8% manje u odnosu na isti period 2022.godine. Broj maloljetnih učinilaca koji su učestvovali u izvršenju ovih krivičnih djela je 69, što je za 53 učinioca ili 43,4% manje u odnosu na 2022.godinu. U ukupnoj strukturi prijavljenih učinilaca krivičnih djela, maloljetnika je 2,5%, a u ukupnom broju krivičnih djela u navedenom periodu kriminal maloljetnika prosječno učestvuje sa 1,4% što je u manje od prosjeka većine europskih zemalja (od 3% do 10%). Blaži oblici kršenja zakona od strane maloljetnika su prekršaji. Prekršaji maloljetnika se uglavnom odnose na Zakon o javnom redu i miru TK-a (tuča, vika, galama, drsko ponašanje, naročito drsko ponašanje). U 2023.godini evidentiran je 31 slučaj narušavanja javnog reda i mira, što je u odnosu na 2022.godinu povećanje za 8 prekršaja izvršenih od strane maloljetnika.

Kako bi preventivno utjecali na maloljetnike službenici Uprave policije MUP-a TK-a su u školskoj u 2023/24.godini zajedno sa službenicima koji su zaduženi za rad policije u zajednici i uz povremeno učešće osoblja JU Odgojni centar za maloljetnike Tuzla, održali su edukativna predavanja u 11 osnovnih i 6 srednjih škola na području TK, u kojima je održano 17 radionica na kojima je ukupno prisustvovalo 1.050 učenika i određen broj nastavnika i pedagoškog osoblja. Također, održana su i edukativna predavanja na temu međuvršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije, nedozvoljenog držanja oružja kao i štetnosti upotrebe opojnih droga učenicima triju osnovnih škola na području TK-a, kojima je ukupno prisustvovalo 670 učenika. U toku 2023. godine realizovana je i javna kampanja pod nazivom „Spriječimo maloljetničko prijestupništvo“.

Prema dostavljenim podacima Kantonalnog tužilaštva, utvrđeno je da je iz ranijih godina neriješeno 28 predmeta protiv maloljetnika, da je u 2023. godini zaprimljeno 70 predmeta a da je toko 2023. godine riješeno ukupno 75 predmeta. Od njih 75, protiv 33 maloljetnika u sukobu sa zakonom nadležnim sudovima u Tuzlanskom kantonu su u 27 predmeta upućeni prijedlozi za izricanje vanzavodskih mjera, a u 3 predmeta, za 4 maloljetnika su upućeni prijedlozi za izricanje zavodskih odgojnih mjera. Prema izvještajima nadležnih sudova na području Kantona vođeni su postupci i izrečene mjere protiv ukupno 39 maloljetnih osoba u 38 predmeta u 2023-oj godini, dok je u 2022. godini vođen postupak i izrečene mjere protiv 37 maloljetnih lica u 35 predmeta.

Za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe 537.000 KM

Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2024. godinu. Ovim Programom utvrđuje se raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 537.000,00 KM. Od ovog iznosa za projekte prevencije siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva planirano je 65.000 KM, za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja 150.000 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike podrške koji preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 138.000 KM, za podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice 90.000 KM, te za poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške 94.000 KM. Programom je predviđeno da se projektne aktivnosti isključivo mogu planirati i realizirati počevši od početka januara do kraja decembra tekuće godine, a organizacije i udruženja trebaju u obrascu projektnog prijedloga za odobravanje sredstava odrediti cilj na koji apliciraju sa svojim projektom.

Ostale odluke

Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Prema ovom Izvještaju, tokom 2023. godine registrovano je ukupno 39 investicionih poticaja koji provode ministarstva, uprave i upravne organizacije na Tuzlanskom kantonu. Planirani iznos investicionih poticaja ministarstava, uprava i upravnih organizacija u 2023. godini za 39 investicionih poticaja iznosio je ukupno 52.294.100 KM. Realizovana vrijednost investicionih poticaja u 2023. godini iznosi 37.563.430,14 KM što predstavlja 72% od ukupne planirane vrijednosti, a poticajna sredstava odobrena su za 13.098 korisnika poticaja u Tuzlanskom kantonu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnosti na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja, kao i Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024.godinu. Ove godine za ovu namjenu na raspolaganju je 800.000 KM koja se koriste za finansiranje/sufinansiranje projekata nabavke na vršenja premjera, izradu karata i uspostavljanje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja sa pripadajućom opremom i druge slične (prateće) aktivnosti

Vlada je danas odobrila 30.000 KM Rukometnom savezu Tuzlanskog kantona, u svrhu sufinansiranja organizacije utakmice rukometne reprezentacije BiH sa rukometnom reprezentacijom Portugala u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a koja se odigrala 12.maja u Tuzli.

Danas je Vlada odobrila i usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Za utopljavanje područne škole Višća koja se nalazi u Mjesnoj zajednici Šahići Osnovnoj školi „Višća“ Živinice, Grad Živinice je dodijelio 2.760 KM.

U skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024. godinu, Vlada je danas donijela 20 pojedinačnih odluka o odobravanju sredstava za finansiranje pojedinačnih projekata.

Također, Vlada je danas, u skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2024. godinu, donijela 9 pojedinačnih odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova pojedinačnih manifestacija.

Vlada je danas dala saglasnosti na odluke senata visokoškolskih ustanova za prijem studenata. Prethodna saglasnost je data na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2024/25. godini, Senatu Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM, Senatu Univerziteta FINRA, kao i Senatu Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovnoinformaciona akademija“ Tuzla. Nije data prethodna saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2024/2025. godinu na području Tuzlanskog kantona, te je zatraženo od Senata ove visokoškolske ustanove da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2024./2025. godini, na način da broj vanrednih studenata ili studenata koji uče na daljinu ne može biti veći od broja redovnih studenata, kao i da utvrdi broj studenata za upis u skladu sa brojem studenata za koje je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost u prethodnoj akademskoj godini. Visokoškolske ustanove kojima je data saglasnost upis studenata mogu vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja i koji u akademskoj 2024/25. godini posjeduju važeće licence.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu 2024-2025. godina.

Također, Vlada je usvojila i Program prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu za period 2024-2028. godina.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona“ i zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Jedinicu za implementaciju Projekta da nastave aktivnosti na njegovoj realizaciji uz određene uslove koji se tiču zaštite budžeta Tuzlanskog kantona.

Zbog ispravke tehničke greške u ranije donesenoj odluci o davanju saglasnosti Univerzitetu u Tuzli za raspisivanje konkursa bez zasnivanja radnog odnosa, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni ranije donesene odluke.

Danas je Vlada prihvatila Inicijativu Ministarstva finansija za proširenje vrste usluga za koje se provodi postupak zajedničke nabavke putem Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, i na usluge snabdijevanja električnom energijom budžetskih korisnika, te zadužila Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, da Vladi Kantona dostavi na razmatranje i usvajanje prijedlog Uredbe o dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je odredila punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno