Srijeda, 17 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje...

Usvojena Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekta

Vijećnici su na 19.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija usvojili Odluku o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekta

Ovom Odlukom se utvrđuju vrsta pogodnosti-poticaja za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekta, visina pogodnosti i način ostvarivanja pogodnosti te poduzimanje drugih mjera radi privlačenja investicija i povećanje broja zaposlenih na području općine Kalesija.

(1) Investitori pravna i fizička lica svih vrsta poslovnih i proizvodnih objekta, objekata za kolektivno stanovanje namijenjenih za tržište (osim investitora elektroenergetskih objekata, pošte i telekoma, investitora kablovske televizije), koji grade na teritoriji općine Kalesija, na zemljištu sa pravom građenja ili na zemljištu u privatnom vlasništvu stječu pravo na poticaj-pogodnosti u vidu isplate novčanih sredstava :

a) za gradnju poslovnih i proizvodnih objekata do 100,00 m2 neto građevinske površine u iznosu od 30 % naknade koja se obračunava za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta;

b) za gradnju poslovnih i proizvodnih objekata od 100,01 – 200,00 m2 neto građevinske površine u iznosu od 50 % naknade koja se obračunava za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta;

c) za gradnju poslovnih i proizvodnih objekata od 200,01 – 500,00 m2 neto građevinske površine u iznosu od 70 % naknade koja se obračunava za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i

d) za gradnju poslovnih, proizvodnih i objekata za kolektivno stanovanje namijenjenih za tržište preko 500,00 m2 neto građevinske površine u punom iznosu (100%) visine naknade koja se obračunava za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

(2) Investitori iz člana 2. stav 1. ove Odluke stječu pravo na pogodnosti ako:

  1. objekte neto građevinske površine do 100,00 m2 sagrade i za njih pribave odobrenje za upotrebu u roku od dvije godine od dana izdavanja odobrenja za gradnju, odnosno izmijenjenog ili dopunjenog odobrenja za gradnju.
  2. objekte neto građevinske površine veće od 100,00 m2 sagrade i pribave za njih odobrenje za upotrebu u roku od pet godina od dana izdavanja odobrenja za gradnju, odnosno izmijenjenog ili dopunjenog odobrenja za gradnju.

(3) Investitor koji ostvaruje pravo za poticaj po ovom osnovu podnosi zahtjev Službi za privredu i budžet Općine Kalesija, uz koji prilaže ovjerene kopije:

  1. Pravosnažnog rješenja o obračunu naknada za rentu (pogodnost lokacije) građevinskog zemljišta i Pravosnažnog rješenja o visini naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
  2. Pravosnažnog rješenja Odobrenja za gradnju objekta ili Pravosnažno Rješenje o naknadnom odobrenju za izgrađenji objekat
  3. Pravosnažnog rješenja o odobrenju za upotrebu objekta.

(1) Investitori iz člana 2. stav 1., stječu pravo i na poticaj u vidu oslobađanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade, za parcelu na kojoj gradi objekt, u periodu od pet godina od dana pribavljanja pravosnažnog Rješenja o odobrenju za upotrebu objekta.

(2) Investitor koji ostvaruje pravo za poticaj po ovom osnovu podnosi zahtjev Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu Općine Kalesija uz koji prilaže, ovjerene kopije:

  1. Pravosnažnog rješenja Odobrenja za gradnju objekta;
  2. Pravosnažnog rješenja o odobrenju za upotrebu objekta.

(1) Utvrđivanje prava na pogodnost-poticaj iz člana 2. ove Odluke vrši Služba za privredu i budžet Općine Kalesija, donošenjem Rješenja.

(2) Utvrđivanje prava na pogodnost-poticaj iz člana 3. ove Odluke vrši Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu Općine Kalesija prilikom donošenja Rješenja o utvrđivanju komunalne naknade, odnosno donošenja Rješenja o naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.

Investitori koji su sagradili objekat bez odobrenja za građenje, te naknadno pribavili rješenje o legalizaciji bespravno izgrađene građevine po Zakonu o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina analogno se primjenjuje pogodnosti za investiranje propisane ovom Odlukom.

Pogodnosti iz ove Odluke mogu ostvariti investitori koji su pribavili odobrenje za gradnju, odnosno izmijenjeno ili dopunjeno odobrenje za gradnju nakon 08.03.2018. godine.

Pored navedenih pogodnosti, Općina Kalesija će poduzimati mjere u cilju stvaranja povoljnijih uslova za realizaciju investicija od strane fizičkih i pravnih lica usmjerenih na građevinsko zemljište koje se nalazi u obuhvata planiranih industrijsih zona odnosno zoni regulacionih planova na području općine Kalesija a koje je pod zakupom kao poljoprivredno zemljište.

(1) U slučaju pojave investitora sa zahtjevom za realizaciju investicija na zemljištu iz čl.7.ove Odluke, a za koje se procijeni da su od interesa za općinu Kalesija, Općina će putem nadležne Službe poduzeti mjere, te posredovati kod zakupca i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarststva Tuzlanskog kantona, u cilju raskida konkretnog ugovora o zakupu.

(2) Za zakupca državnog poljoprivrednog zemljišta općina Kalesija će u skladu sa propisanom procedurom utvrditi visinu izvršenih ulaganja te visinu eventualne štete koju je zakupac pretrpio usljed raskida ugovora o zakupu.

(3) Sporazum o uređenju međusobnih odnosa sa zakupcem državnog poljoprivrednog zemljišta, u ime Općine će zaključiti Općinski načelnik, a utvrđene obaveze plaćanja prema zakupcu izvršiti će se na teret budžeta Općine Kalesija.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u čl. 8. i čl. 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09) i člana 42. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Službeni glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13).

Imajući u vidu da je potrebno Odluku o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenjeposlovnih i proizvodnih objekta koja je trenutno na snazi staviti van snage i donijeti novu Odluku kojom će se detaljnije utvrditi vrsta pogodnosti-poticaja za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekta, visina pogodnosti i način ostvarivanja pogodnosti te poduzimanje drugih mjera radi privlačenja investicija i povećanje broja zaposlenih na području općine Kalesija, dostavlja se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno